gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği 21.05.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

21 Mayıs 2015 Perşembe 03:42
AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelere ilişkin usûl ve esasları belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Aile sağlığı elemanlarına, ücret ödemesi yapılırken esas alınan puanlamada “1.000 puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların tavan ücretin onbinde 2’si ile çarpılarak bulunan tutar” ayrıca ödeniyordu.

Yönetmelikle, ilave ödemede esas alınan oran “onbinde2”den “onbinde 2,1”e yükseltildi.


Yönetmelik değişikliği;

AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "onbinde 2'si" ibaresi "onbinde 2,1'i" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Sayıştaym görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/5/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Maddenin son hali;

(Madde 19/1/a) Kayıtlı Kişiler İçin Ödenecek Ücret:

Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aşağıdaki esaslara göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapılacak hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz. Kayıtlı kişiler için;

1) Gebeler için (3) katsayısı,

2) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,

3) 0 - 59 ay grubu için (1,75) katsayısı,

4) 65 yaş üstü için (1,75) katsayısı,

5) Diğer kişiler için (0,80) katsayısı,

esas alınır.

Kayıtlı kişiler, katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve puan hesaplaması yapılır.

Kayıtlı ilk 4.000 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak maaşa esas puan hesaplanır.

Hesaplanan maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1.000 puana kadarki kısmı için (1.000 puan dahil);

1) Mesleki yüksek öğrenim mezunu olmayan aile sağlığı elemanına tavan ücretin %41,85’i,

2) Mesleki yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı elemanına tavan ücretin %49,15’i,

tutarında ödeme yapılır. 1.000 puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların tavan ücretin onbinde 2’si (bu rakam onbinde 2,1 olarak değiştirirldi) ile çarpılarak bulunan tutar ayrıca ödenir.

Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde ya da nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde olması hâlinde kayıtlı kişi sayısının 2.400’den fazla, diğer yerlerde 4.000’den fazla olması hâlinde, büyükten küçüğe göre grup katsayısı sıralaması esas alınmak üzere ödeme yapılır, bu sayıları aşan kısım için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz.

Nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde ise ilk 1.350 kişiye kadar her grupta ki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Bu toplam puan 2 katsayısıyla çarpılır (Ax2). Daha sonra, 1.351 ile 2.400 kişiye kadar kayıtlı kişiler için de her gruptaki kişi sayısıyla o grubun katsayısı çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak (B), daha önce bulunmuş olan puana eklenir ((Ax2)+B) ve maaşa esas puan hesaplanır.

Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde de, 2.400 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Daha sonra bu toplam puan, 1,65 katsayısıyla çarpılarak (Ax1,65) maaşa esas puan hesaplanır.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET