gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMEL

Değişiklik 21.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

21 Aralık 2010 Salı 06:21
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmel

AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 21/11/2005 tarih ve 25600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “unvan değişikliği sınavı” tanımı ile “Görev Grupları” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki “iş günü” tanımı eklenmiştir.
             “Görev Grupları: Benzer ve aynı düzeydeki unvanlı görevlerin gruplandırılmasını”,
             “Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,”
             “İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev unvanlarına görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (h) bendinde yer alan ders konularından en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.
             Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.
             Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.”
             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 11 – Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve son başvuru tarihi sınavlardan en az kırk beş gün önce tüm personele, görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce Genel Müdürlük tarafından duyurulur.”
             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 12 – Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolara başvuru süresi en az beş iş günüdür. Başvuruda bulunanların duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisi için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılma talebini içeren dilekçeleri birimleri tarafından İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilir ve gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.
             İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personel de görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılabilir. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.
             Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması halinde başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.
             Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;
             a) Hizmet süresi fazla olanlara,
             b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
             c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
             öncelik verilir.
             Başvuruları uygun görülmeyenlere ise durum yazılı olarak bildirilir.
             Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.
             Görevde yükselme eğitimi programları, Genel Müdürlük tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.”
             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 13 – Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.
             a) T.C. Anayasası;
             1) Genel esaslar,
             2) Temel hak ve ödevler,
             3) Devletin temel organları.
             b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,
             c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
             d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
             e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,
             f) Halkla ilişkiler,
             g) Etik davranış,
             h) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerine ilişkin konular.
             Düzenlenecek eğitim programlarında (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.
             Görevde yükselme eğitimine alınacak grupların sayıları da dikkate alınarak ortak konularda birlikte eğitim yapılabilir.
             Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.”
             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 14 – Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Görevde yükselme sınavı, Genel Müdürlük tarafından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Genel Müdürlüğü veya yüksek öğretim kurumlarından birine görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde yaptırılır. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.
             Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.
             Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.
             Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, "Başvuru Belgesi" nde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler beş (5) yıl süreyle görevde yükselme sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.
             Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.
             Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da görevde yükselme sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süre içerisinde atanmamış olan personel; düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmek için, görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin usul ve esaslara tabidir.”
             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 15 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
             Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.
             Bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
             Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.
             Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
             Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”
             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiş, mevcut (f) bendi (h) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
             “f) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 13 üncü maddeyle öngörülen görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılmasını sağlamak,”
             “g) Sınav konularına ilişkin notların görevde yükselme suretiyle atanacaklar için, eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlamak,”
             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Sınav sonuçlarının açıklanması
             MADDE 18 – Sınav Kurulu kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.”
             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 20 – İlgililer, sınav sonuçlarına, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir. Bu itirazlar, sınav kurulunca en geç on iş günü içerisinde değerlendirilir ve sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir.
             Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.
             İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.”
             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Sınavı kazanma şartı ve atama
             MADDE 21 – Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.
             Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;
             a) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
             b) Hizmet süresi fazla olanlara,
             c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
             d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
             öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.
             Duyurulan kadrolardan;
             a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
             b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.
             Bu yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve Genel Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”
             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.”
             MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET