gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE VE SOSYAL POLİTİKA MEMURUNA ROTASYON KALDIRILDI

Merkez teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, daire başkanı ve üstü yöneticiler ile taşra GULUMHAN GUL1EN ANKARA teşkilatında görevli çalışanlar rotasyona tabi kılınmıştı. Zorunlu çalışma süreleri ise birinci bölgede 7, ikinci bölgede 5, üçüncü bölgede 4 yıl, dördüncü bölgede 3 yıl olarak düzenlenmişti. Bazı memur sendikaları uzun zamandır hükümet nezdinde çözüm arıyordu. Sonunda hükümet rotasyon uygulamasından vazgeçti. Mazeret tayini geri geldi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Atama Yönetmeliği'nde dün yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

15 Haziran 2013 Cumartesi 11:13
AİLE VE SOSYAL POLİTİKA MEMURUNA ROTASYON KALDIRILDI

 Düzenlemeyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından rotasyonu zorunlu kılan Atama Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak, rotasyonun 'zorunlu' olmasından vazgeçildi. Değişiklikle mazeret ve eş durumu tayinlerine getirilen kısıtlama da kaldırıldı. Yönetmelikte, "Yardımcı hizmetler sınıfı personel, bu Yönetmelikte bölgeler için belirlenen zorunlu çalışma sürelerine tabi değildir. Ancak diğer hususlarda bu yönetmelikte yer alan kurallara tabidir" ifadesi yer aldı. Bir başka maddede, "Personelin tüm bölgelerde görev yapması esastır" cümlesine "talepleri halinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "genel atama döneminde" ibaresi eklendi. Ayrıca personelin rotasyon zorunluluğu kaldırılarak "yer değiştirme" memurun isteğine bırakıldı. Söz konusu düzenleme memurun mazeret tayinlerine getirilen kısıtlamayı da kaldırmış oluyor.

9 Temmuz 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28702

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  17/5/2013 tarihli ve 28650 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Yardımcı hizmetler sınıfı personel, bu Yönetmelikte bölgeler için belirlenen zorunlu çalışma sürelerine tabi değildir. Ancak diğer hususlarda bu Yönetmelikte yer alan kurallara tabidir.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin;

a) Üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış,

b) Dördüncü fıkrasının başına Personelin tüm bölgelerde görev yapması esastır. cümlesi ile üçüncü cümlesinetalepleri halinde ibaresinden sonra gelmek üzere genel atama döneminde ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesinde yer alan doğrudan bir üst hizmet bölgesine ibaresi diğer hizmet bölgelerine olarak değiştirilmiş,

c) Beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan bir üst hizmet bölgesinde ibaresi “üst hizmet bölgelerindeşeklinde değiştirilmiş,

ç) Beşinci ve altıncı fıkralarda yer alan birinci bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olanlar hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,

d) Yedinci ve sekizinci fıkralar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 8 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan veya azami ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

d) Taşradan Bakanlık merkez teşkilatına, Bakanlık merkez teşkilatından taşra teşkilatına yapılacak atamalar.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmişve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Zorunlu çalışma süresini doldurarak kendi talebi üzerine atanmış olanlar, en az iki yıl fiilen çalışmadan 13, 14 ve 15 inci maddelerde yer alan sağlık, eş ve öğrenim mazeretleri hariç başka bir yere atanma talebinde bulunamazlar.

(4) Bakanlık kadrolarına istifa/müstafi sonrası yeniden atananlar ya da başka kurum veya kuruluşlardan naklen ataması yapılanlar, en az iki yıl fiilen çalışmadan 13, 14 ve 15 inci maddelerde yer alan sağlık, eş ve öğrenim mazeretleri hariç yer değiştirme talebinde bulunamazlar.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi Bu şekilde atama talebinde bulunanların sağlık raporuna uygun tedavilerini yaptırabilecekleri bir ile atamaları yapılabilir. olarak, ikinci fıkrasında yer alan “özür ve “özürlü” ibareleri engel ve engelli olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma neticesinde görev yaptığı yerde/birimde kalmalarında sakınca görülen personelin görev yerinin değiştirilmesi, gerekçeleri ile birlikte illerde valiler, merkez teşkilatında birim amirleri tarafından Bakanlığa teklif edilebilir.

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasınıa bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Hizmetlerin geçici olarak yürütülmesi amacıyla bir takvim yılı içerisinde 2 aya kadar geçici görevlendirme yapılabilir. Bu süre personelin kendi isteğinin bulunması şartıyla 6 aya kadar uzatılabilir.

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan yer değişikliğine tabi olacak personel ile bulunduğu yerde on yılını dolduran ibaresi, yer değişikliği talebinde bulunacakşeklinde değiştirilmiş, ikinci cümlesinde yer alan ile doğrudan Bakanlığa yapılan müracaatlar ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan on ibaresi otuz şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14  Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET