gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AILE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

Bu Yönergenin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görevli personelin yıllık izinleri, mazeret izinleri, hastalık ve refakat izinleri ile aylıksız izinlerinin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

21 Ağustos 2014 Perşembe 13:07
AILE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

AILE VE SOSYAL POLİTİKALARBAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BOLUM Genel Esaslar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görevli personelin yıllıkizinleri, mazeret izinleri, hastalık ve refakat izinleri ile aylıksızizinlerinin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınınmerkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan 657 sayılı DevletMemurları Kanununa tabi tüm personeli kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ileizinler konusunu düzenleyen diğer kanunlar ve ilgili yönetmeliklere görehazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)  Amir: Maiyetinde çalışanpersonele bu Yönerge ile izin verme yetkisi verilenleri,

b)  Bakan: Aile ve SosyalPolitikalar Bakanını,

c)  Bakanlık: Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığını,

ç) Geçici personel: 657 sayılıDevlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalışanı,

d)  Hastalık raporu: DevletMemurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkinUsul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen belgeyi,

e)  Hizmet: Kamu kurum vekuruluşlarında geçen çalışma süresini,

f)  İşçi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncümaddesinin (D) bendi kapsamında çalışanı,

g)   İzin: Memurun, amirinin uygun bulduğu süre vekoşullarda görevinden geçici olarak ayrılmasını,

ğ) Kanun:657 sayılı Devlet Memurları Kanununu,

h)   Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncümaddesinin (A) bendi kapsamında çalışanı,

ı)Memuriyet yeri: Memurun görevli olduğu kurumun bulunduğu yerleşim yerini,

i) Müsteşar: Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığı Müsteşarını,

j) Sistem: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınınkullanmış olduğu Personel Yönetim Sistemini (PYS),

k) Sözleşmeli personel: 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamındaçalışanı, l) Yıl: Bir takvim yılını,

m) Yönetmelik: DevletMemurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkinUsul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği, ifade eder.


Esaslar

MADDE 5- (1) Yönerge kapsamında izin kullanacak personeleilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a)  İzinler, görevlerin aksamamasıbakımından amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya kısım kısım kullanılabilir.Savaş veya olağanüstü hallerde Bakanın gösterdiği lüzum üzerine izinkullanılması durdurulabilir.

b)  Geçici olarak görevlendirilenpersonelin tüm izinleri fiili olarak görev yaptığı yerdeki izin vermeye yetkiliamir tarafından kullandırılır.

c)  Görev yeri değiştirilenpersonelin yıl içinde izin kullanıp kullanmadığı; ayrıldığı görev yeri amiritarafından kullandırılmış ise türü, süresi, hangi yıla ait olduğu, hangitarihler arasında kullanıldığı, eğer kullanılmamış ise kalan izin süresi sistemeeklenir ve yeni görev yerine bildirilir.

ç) İzne ayrılacak personelin yürüttüğü görevin aksamaması için amirtarafından göreve kimin vekalet edeceği, personel izne ayrılmadan önce veya eşzamanlı olarak belirlenir. Bu görev, özel bir hüküm yoksa hiyerarşik kademelerdikkate alınarak izne ayrılan personele makam ve unvan bakımından en yakınolana verilir.

d)  İzin bitiminde görevinebaşlamayan veya izin konusunda yanlış beyanda bulunan personel hakkında kanuniişlem yapılır.

e)  İzin vermeye yetkili makamıngöstereceği lüzum üzerine memuriyet mahalline çağrılan personel, hastalık vebelge ile ispat edilen mücbir sebepler dışında göreve dönmek zorundadır.

f)  İzin talebinde bulunan her personel için örneğe uygunizin belgesi iki nüsha halinde tanzim edilir veya sistemden çıkarılır. Bubelgenin bir nüshası görev yaptığı birimde memurun özlük dosyasına konulur.Diğeri ise izne ayrılan personele verilir. Ayrıca, ilgili birimlerce personelinizinlerine ilişkin bilgiler düzenli olarak sisteme işlenerek takip edilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM Yıllık İzinler

 

Yıllık İzin Süreleri

MADDE 6- (1) Kanunun 102 nci maddesi gereği, hizmeti bir (1)yıldan on (10) yıla kadar (10 yıl dahil) olanlar için yirmi (20) gün, hizmetion (10) yıldan fazla olanlar için otuz (30) gün yıllık izin verilmeklebirlikte, zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer güneklenebilir.

 

Yıllık İzinde Amirin TakdirYetkisi

MADDE 7- (1) Yıllık izinlerin kullanımı konusunda amirlere takdir yetkisitanınmıştır. Yıllık izinlerin ait olduğu yıl içinde kullanılması esastır.Yıllık izinlerin kullanılmasında temel ilke, her birimde mevcut personelinhizmeti aksatmayacak şekilde önceden hazırlanan plan çerçevesinde izinkullanmasıdır.

(2) Yıllık izinlerin kullandırılmasında yıllık izin vermeye yetkiliamirin herhangi bir nedenden dolayı görev başında bulunmaması durumunda vekili,vekilinin olmaması durumunda ise bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından yıllıkizin verilir.

 

Yıllık İznin Kullanılışı

MADDE 8- (1) Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlardatoptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılır.

(2)  Yıl içinde kullanılmayan veya talep edilip de idarizorunluluk nedeniyle tamamı veya bir kısmı kullanılamayan izinler, bir sonrakiyılın izniyle birlikte toptan veya kısım kısım kullanılabilir.

(3)  Bir önceki yıldan devreden izin ile cari yıl iznitoplamının kısmen veya tamamen kullanılamaması halinde, sadece cari yıl izninetekabül eden kısmının bir sonraki yılda kullanılması mümkündür. Bu şekilde yıliçinde kullanılan izinler öncelikle bir önceki yıldan devreden izin süresindenmahsup edilir.


(4)  Bir önceki yıldan devredenizin süresinin mutlaka devrettiği yıl içerisinde kullanılması gerekir. Buşekilde devreden ve kullanılmayan izin süresi müteakip yılda kullanılamaz.

(5)  Her iki yıla ait izinsüresinin tamamının yıl içinde bir arada veya kısım kısım kullanılmasımümkündür.

(6)  Hizmeti bir yıldan az olanpersonele yıllık izin kullandırılmaz.

 

(7)      Denetim elemanlarınca denetim ve soruşturma yapılmasısürecinde izin kullanılması sakıncalı görülenlerin izinleri denetimelemanlarının talebi üzerine izin vermeye yetkili amir tarafından iptal edilirveya ertelenir. Bu izinler sonradan denetim elemanlarının uygun bulması veyadenetim ve soruşturmanın tamamlanmasından sonra izin vermeye yetkili amirtarafından uygun zamanda kullandırılır.

(8)  Personele gelecek yılın izninden düşülmek suretiylecari yıl içerisinde yıllık izin verilemez.

 

Yıllık İznin Sınırlandırılması

MADDE 9- (1) Yıllık izinlerin kullanılmasında idareye verilentakdir yetkisi, yalnızca yıllık izinlerin kullanılış usul ve esaslarınıntespitine ilişkin olup personele Kanunla verilen izin hakkını ortadankaldıracak biçimde genişletilemez.

(2) Olağanüstü haller sebebiyle izinlerin kullanımıBakanlıkça durdurulmadıkça, her takvim yılının ilk mesai gününden itibarenhiçbir talimata gerek kalmaksızın yıllık izin kullanımına müsaade edilir.

 

İzinli Olan Personelin GöreveÇağrılması

MADDE 10- (1) Yıllık iznini kullanmaktaolan personel, hizmetine gerek duyulması halinde üst amir veya izin vermeyeyetkili amir tarafından yazılı veya sözlü olarak göreve çağrılabilir. Budurumda personelin belirli yol süresini takip eden ilk mesai gününde görevinebaşlaması zorunludur.

 

Memuriyete Yeniden DönenlerinYıllık İzni

MADDE 11- (1) İstifa suretiyle veya başka bir nedenlememuriyetten ayrılıp bilahare yeniden memuriyete dönenler, yıl içinde ne zamangöreve başladıklarına bakılmaksızın ve herhangi bir kısıtlama söz konusu olmadano yıla ait yıllık izinlerini kullanabilir.

(2) Herhangi bir nedenle memuriyetten ayrılıp Kamudasözleşmeli veya işçi statüsünde çalışırken yıllık iznini kullanan personelinbilahare memuriyete dönmesi durumunda kalan yıllık iznini kullanmasına müsaadeedilir.

 

Aday Memurun Yıllık İzni

MADDE 12- (1) Memuriyette bir yıllık hizmet süresini dolduranaday memur yıllık iznini kullanabilir.

 

Askerlik Dönüşü Yıllık İzin

MADDE 13- (1) Askerlik hizmetini yapmakta iken 926 sayılı Türk Silahlı KuvvetleriPersonel Kanununa göre terhis olup görevine dönen personel, göreve döndüğü yılaait yıllık izin hakkı varsa kullanabilir.

 

Yıllık İznin YurtdışındaGeçirilmesi

MADDE 14- (1) Yıllık iznini yurtdışında geçirecek olan personel,izin talep dilekçesinde;

a)  İznini hangi tarihler arasında kullanacağını,

b)  İznin hangi yıla ait olduğunu,

c)  İznini geçireceği ülke adlarını,

d)  İletişim bilgilerini,belirtmek zorundadır.


Yıllık İzinleri Vermeye Yetkili Amirler

MADDE 15- (1) Merkez Teşkilatında yıllık izinleri vermeyeyetkili amirler aşağıda gösterilmiştir:

a)   Bakan Yardımcısı, Müsteşar, Denetim Hizmetleri Başkanı ve ÖzelKalem
Müdürünün yıllık izni Bakan,

b) Müsteşar Yardımcısı, StratejiGeliştirme Başkanı, Genel Müdür, I. Hukuk Müşaviri, Müstakil Daire Başkanı,Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, İç Denetim Birimi Başkanı ve Özel KalemMüdürlüğünde görevli Bakanlık Müşavirinin yıllık izni Müsteşar,

c)  Denetim HizmetleriBaşkanlığında görev yapan personelin yıllık izni Denetim Hizmetleri Başkanı,

ç) HukukMüşavirliğinde görev yapan personelin yıllık izni 1. Hukuk Müşaviri,

d) İç Denetim BirimiBaşkanlığında görev yapan personelin yıllık izni İç Denetim Birimi Başkanı,

e)  Birimlerde görevli BakanlıkMüşavirleri hariç Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izniÖzel Kalem Müdürü,

f)  Basın ve Halkla İlişkilerMüşavirliğinde görev yapan personelin yıllık izni Basın ve Halkla ilişkilerMüşaviri,

g)  Strateji Geliştirme Başkanlığında; Daire Başkanınınyıllık izni Strateji Geliştirme Başkanı; diğer personelin yıllık izni ilgiliDaire Başkanı,

ğ)Müstakil Daire Başkanlıklarında görev yapan personelin yıllık izni DaireBaşkanı,

h)  Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünde; Döner SermayeMerkez Müdürünün yıllık izni Müsteşar, diğer personelin yıllık izni DönerSermaye Merkez Müdürü,

ı) Genel Müdürlüklerde; Genel Müdür Yardımcısı, GenelMüdürlüklerde görev yapan Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı ve Genel MüdürlükSekretaryasında görev yapan personelin yıllık izni Genel Müdür; Genel MüdürYardımcılığı Sekretaryasında görev yapan personelin yıllık izni Genel MüdürYardımcısı; diğer personelin yıllık izni ilgili Daire Başkanı,

tarafındanverilir.

(2) TaşraTeşkilatında yıllık izinleri vermeye yetkili amirler aşağıda gösterilmiştir:

a)  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürünün yıllık izniVali,

b)  İlçe Müdürünün yıllık izniKaymakam,

c)  İl Müdür Yardımcısının yıllık izni İl Müdürü,

ç) Kuruluş Müdürü, İşletme Müdürü, Şube Müdürü ve İl Müdürlüğündeçalışan diğer personelin yıllık izni İl Müdürü veya yetki vereceği İl MüdürYardımcısı,

d)  Kuruluş veya işletmelerdegörev yapan personelin yıllık izni ilgili Kuruluş/İşletme Müdürü,

tarafındanverilir.

 

Yıllık İzinde Hastalanma Hali

MADDE 16- (1) Yıllık izin kullanmaktaiken hastalık raporu verilen memur; hastalık izninin bitiş tarihinin yıllıkizninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde hastalık iznininbittiği; hastalık izninin bitiş tarihinin kullanmakta olduğu yıllık iznin bitiştarihinde veya bu tarihten önce sona ermesi halinde ise yıllık izninin bittiğigünü izleyen ilk çalışma gününde görevine başlar.

(2) Hastalanma sebebiyle kullanılamayan yıllık izinlerin süresi Kanunun102 nci maddesi göz önünde bulundurularak hesaplanır ve bu süre Kanunun 103üncü maddesine göre kullandırılır.

 

Yıllık İzin Süresinin Hesaplanması MADDE 17- (1) Yıllık izin süresinintespitinde;

a)  Hangi statüde olursa olsun,kamu kurumlarında geçen hizmet süreleri,

b)  Kanunun 87 nci maddesindesayılan kurumlarda sigortalı olarak geçen hizmet süreleri ile bu maddeye tabiolan kurumların yurt dışı teşkilatlarında hangi statüde olursa olsun geçenhizmet süreleri,


c) Askerlik görevini ifaedenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanıp borçlanmadığına bakılmaksızınaskerlikte geçen hizmet süreleri,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi DevletMemurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri,

dikkatealınır.

 

ÜÇÜNCÜ BOLÜM

Mazeret İzinleri

 

Mazeret İzni

MADDE 18- (1) Bu Yönerge kapsamında görev yapan personeleKanunun 104 üncü maddesine göre aşağıda belirtilen hususlar dahilinde mazeretizni verilir.

A)  Amirin Takdirine BağlıOlmaksızın Verilen Mazeret İzinleri:

1 ) Kadın memura; doğumdanönce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyleanalık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalıkanalık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekizhafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuylabelgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadarkurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilençalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erkengerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü dedoğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasındaanalık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olanbabaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

2) Memura, eşinin doğumyapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğununevlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba vekardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

3 ) Kadın memura, çocuğunuemzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibarenilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izniverilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağıhususunda, kadın memurun tercihi esastır.

4)  Yıllık izin ve mazeretizinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî haklarile sosyal yardımlara dokunulmaz.

5)  Memurlara; en az yüzde 70oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olmasıdurumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla)hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadecebiri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümlerhâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.

B)  Amirin Takdirine Bağlı Mazeret İzinleri:

1) Yukarıda belirtilenhallerden başka, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde mazeretlerisebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret halinde öğretmenler hariçolmak üzere aynı usulle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde,ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

 

Mazeret İznini Vermeye YetkiliAmirler

MADDE 19- (1) Kanunun 104 üncü maddesine istinaden kullanılacakmazeret izni, bu Yönergenin 15 inci maddesinde belirtilen yıllık izni vermeyeyetkili amir tarafından verilir.

 

 

DORDÜNCÜ BOLÜM

Hastalık ve Refakat İzinleriHastalık ve Refakat İzni

MADDE 20- (1) Memura, aylık ve özlükhakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, veremve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye


ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde on sekiz aya kadar,diğer hastalık hâllerinde ise on iki aya kadar izin verilir.

(2)  Memurun, hastalığı sebebiyleyataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine aitsürenin hesabında dikkate alınır.

(3)  Bu maddede yazılı azamîsüreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için,iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usule göreverilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığınındevam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birincifıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyenmemur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

(4)  Bunlardan gerekli sağlıkşartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilikhakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde,niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

(5)  Görevi sırasında veyagörevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığınatutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

(6)  Ayrıca, memurun bakmaklayükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecekana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesiveya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerinsağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük haklarıkorunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadaruzatılır.

(7)  Geçici görevli olan personelinkullandığı hastalık izinleri kadrosunun bulunduğu ilgili kuruma/birimegönderilir.

 

Hastalık Raporları ileHastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar MADDE 21- (1) Hastalık raporlarınınhangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği,süreleri, hastalık raporunun izne çevrilmesi, hastalık raporlarınıngeçerliliğinin tespiti, refakat izninin verilmesi ile benzeri konulara ilişkindiğer hususlar Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık veRefakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilenesaslara göre gerçekleştirilir.

 

Hastalık İznini VermeyeYetkili Amirler

MADDE 22- (1) Memurların hastalık izinleri 15 inci maddedebelirtilen yıllık izinleri vermeye yetkili amirler tarafından verilir.

 

Refakat İznini Vermeye YetkiliAmirler

MADDE 23- (1) Personelin isteği doğrultusunda ve Yönetmeliktebelirtilen esaslara uygun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıylaaylık ve özlük hakları korunarak verilecek olan ücretli refakat iznini vermeye;

A)  Merkez teşkilatında;

1)   Bakan Yardımcısı, Müsteşar, Denetim Hizmetleri Başkanı ve ÖzelKalem
Müdürünün refakat izni Bakan,

2)  Müsteşar Yardımcısı, StratejiGeliştirme Başkanı, Genel Müdür, I. Hukuk Müşaviri, Müstakil Daire Başkanı,Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, İç Denetim Birimi Başkanı, Özel KalemMüdürü ve Bakanlık Müşavirinin refakat izni Müsteşar,

3)  Merkez teşkilatında görevyapan diğer personelin refakat izni Personel Dairesi Başkanı,

tarafından verilir.

B)  Taşra teşkilatında;

1)  Taşra teşkilatında  görev yapan  tüm  personele refakat  izni  Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı,tarafından verilir.

(2) Refakat izin onaylarının bir sureti merkez vetaşra teşkilatınca ilgili personelin özlük dosyasına konulmak üzere en geç 15gün içinde Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.


beşinci bolüm

Aylıksızİzinler

 

Aylıksız İzin

MADDE 24- (1) Kanunun 108 inci maddesine göre verilen aylıksızizinler aşağıdaki şekilde uygulanır.

a)  Ücretli Refakat İzni SonrasıVerilecek Olan Aylıksız İzin

Memura, Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasıuyarınca verilen refakat izninin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuylabelgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izinverilebilir.

b)  Doğum Sonrası Aylıksız İzin

Doğum yapan memura, Kanunun 104 üncü maddesi uyarıncaverilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memuraise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksızizin verilir.

Doğuma istinaden verilecekyirmi dört aylık ücretsiz iznin başlangıcı olarak doğum sonrası analık izninbitim tarihi esas alınır ve doğumu müteakip alınan istirahat raporları ilekullanılan yıllık izinler bu süreyi uzatmaz.

c)  Evlat Edinen Memurun Aylıksızİzni

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veyamünferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarakevlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasınınkesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren,istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen heriki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmi dörtaylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlerekullandırılabilir.

ç) Yurt İçinde ve Yurt Dışında Sürekli Görevle Atanan Memurun EşineVerilecek Aylıksız İzin

Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi içinkendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya dabütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekligörevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyleyurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personelkanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olanöğrencilerin memur olan eşleri ile Kanunun 77 nci maddesine göre izinverilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izinverilebilir.

d)  Memura, yıllık izinde esasalınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlindememuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yılakadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genelhayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli birsüre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bubölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

e)  Askerlik İçin VerilecekAylıksız İzinler

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresincegörev yeri saklı kalmak kaydıyla aylıksız izinli sayılırlar.

 

 

 

Aylıksız İzin Sonrası GöreveBaşlama

MADDE 25- (1) Aylıksız izin alan personel izin süresininbitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde derhalgöreve dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin ortadan kalkması halinde veya izinsüresinin bitiminde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar.


Aylıksız İzni Vermeye YetkiliAmirler

MADDE 26 - Değişik:(05/08/2014-115688 sayılı Bakan Oluru)

(1)  Bu Yönergenin 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının(a), (b) ve (c) bendinde yer alan aylıksız izinleri vermeye yetkili amirleraşağıda gösterilmiştir:

 

a)  Bakan Yardımcısı, Müsteşar,Denetim Hizmetleri Başkanı ve Özel Kalem Müdürünün aylıksız izni Bakan,

b) Müsteşar Yardımcısı, StratejiGeliştirme Başkanı, Genel Müdür, I. Hukuk Müşaviri, Müstakil Daire Başkanı,Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, İç Denetim Birimi Başkanı ve BakanlıkMüşavirinin aylıksız izni Müsteşar,

c)  Denetim HizmetleriBaşkanlığında görev yapan personelin aylıksız izni Denetim Hizmetleri Başkanı,

ç) Hukuk Müşavirliğinde görevyapan personelin aylıksız izni 1. Hukuk Müşaviri,

d) İç Denetim BirimiBaşkanlığında görev yapan personelin aylıksız izni İç Denetim Birimi Başkanı,

e)  Birimlerde görevli BakanlıkMüşavirleri hariç Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan personelin aylıksız izniÖzel Kalem Müdürü,

f)  Basın ve Halkla İlişkilerMüşavirliğinde görev yapan personelin aylıksız izni Basın ve Halkla ilişkilerMüşaviri,

g)   Strateji Geliştirme Başkanlığında görev yapan personelin aylıksızizni ilgili Daire
Başkanı,

ğ) Müstakil Daire Başkanlıklarında görev yapanpersonelin aylıksız izni Daire Başkanı,

h)   DönerSermaye Merkez Müdürlüğünde; Döner Sermaye Merkez Müdürünün
aylıksız

izni Müsteşar, diğer personelin aylıksız izni Döner Sermaye MerkezMüdürü,

ı) Genel Müdürlüklerde görevyapan personelin aylıksız izni Genel Müdür,

i)    Taşrateşkilatında görev yapan tüm personelin aylıksız izni Vali veya
görevlendireceği Vali Yardımcısı,

tarafından verilir.

(2)  Bu Yönergenin 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (ç)ve (d) bendinde yer alan aylıksız izinleri vermeye yetkili amirler aşağıdagösterilmiştir:

 

a)  Bakan Yardımcısı, Müsteşar, Denetim Hizmetleri Başkanıve Özel Kalem Müdürünün aylıksız izni Bakan,

b)  Müsteşar Yardımcısı, StratejiGeliştirme Başkanı, Genel Müdür, I. Hukuk Müşaviri, Müstakil Daire Başkanı,Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, İç Denetim Birimi Başkanı, Özel KalemMüdürü ve Bakanlık Müşavirinin aylıksız izni Müsteşar,

c)  Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan diğerpersonelin aylıksız izni Bakanlık Personel Dairesi Başkanı,

tarafından verilir.

(3)  Bu Yönergenin 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (e)bendinde yer alan aylıksız izinleri vermeye yetkili amirler aşağıdagösterilmiştir:

 

a)  Bakan Yardımcısı, Müsteşar, Denetim Hizmetleri Başkanıve Özel Kalem Müdürünün aylıksız izni Bakan,

b)  Müsteşar Yardımcısı, StratejiGeliştirme Başkanı, Genel Müdür, I. Hukuk Müşaviri, Müstakil Daire Başkanı,Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, İç Denetim Birimi Başkanı, Özel KalemMüdürü ve Bakanlık Müşavirinin aylıksız izni Müsteşar,

c)  Merkez teşkilatında görev yapan diğer personelinaylıksız izni Bakanlık Personel Dairesi Başkanı,

ç)  Taşra teşkilatında  görev yapan  tüm  personelin aylıksız  izni  Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı,tarafından verilir.

(4)  Aylıksız izin onaylarının bir sureti merkez ve taşrateşkilatınca ilgili personelin özlük dosyasına konulmak üzere en geç 15 güniçinde Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.


ALTINCI BOLÜM Çeşitli Hükümler

 

Sözleşmeli Personele Verilecekİzinler

MADDE 27- (1) Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılanpersonelin her türlü izin hakkı; 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BakanlarKurulu Kararı ile kabul edilen 4/B Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkinEsaslar dâhilinde yürütülür.

(2)  Özelleştirme sonucu istihdam edilen geçici personele(4/C) verilecek izinler, 03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı BakanlarKurulunun Kararı ile kabul edilen Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsizKalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum veKuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslardahilinde yürütülür.

(3)  Sürekli işçilere (4/D) verilecek izinler, Bakanlığımıztarafından imzalanan Toplu İş Sözleşmesi veya sözleşme ile İş Kanunu hükümleridahilinde yürütülür.

(4)  Sözleşmeli personelin izinleri bu Yönergenin 15 incimaddesinde belirtilen yetkili amirler tarafından kullandırılır.

 

Diğer Kanunlara Göre Verilecekİzinler

MADDE 28- (1 ) Diğer Kanunlara göre verilecek izinlerde ilgilikanun hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 29- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 30- (1) Bu Yönerge hükümleriniAile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET