gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ARAÇ KİRALAYANLARA KİMLİK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Araç kiralayan şirketlerin aracı kiralayanların kimlik bilgilerinin tutulması ve bildirilmesine ilişkin 10 Haziran 2015 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

10 Haziran 2015 Çarşamba 07:58
ARAÇ KİRALAYANLARA KİMLİK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Yönetmelik değişikliği ile araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgileri ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurma zorunluluğu getirildi. Ancak araç kiralayanın kamu kurum veya kuruluşu olması halinde sadece kamu kurum veya kuruluşuyla yapılan sözleşme ile araç bilgileri sisteme kaydedilmesi öngörüldü.       

Bu veriler 5 yıl süreyle muhafaza edilecek. Sistemdeki kayıtlar 5 yıl sonunda sistemden otomatik olarak silinecek.

Kiralama şirketleri bilgisayar programı üzerinden bu bilgileri İçişleri Bakanlığına 4/10/2015 tarihine kadar bildirim şartı yerine getirmeyen işletmelere mülki idare amirlerince on bin Türk lirası para cezası verilecek. Bu fiilin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilecek.

KİMLİK BİLDİRME KANUNUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/1974 tarihli ve 14944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Ek Madde 2 - Araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgileri ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak zorundadırlar. Ancak araç kiralayanın kamu kurum veya kuruluşu olması halinde sadece kamu kurum veya kuruluşuyla yapılan sözleşme ile araç bilgileri sisteme kaydedilir.       
Birinci fıkrada belirtilen veriler 5 yıl süreyle muhafaza edilir. Sistemdeki kayıtlar 5 yıl sonunda sistemden otomatik olarak silinir.”
“Ek Madde 3 - Bu Yönetmeliğe tabi gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin; defter tutma, bilgi, belge ve kayıtları arşivleme yükümlülükleri ile bunları muhafaza etme sürelerine ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 1 - Araç kiralama şirketleri tüm kayıtlarını İçişleri Bakanlığının tespit edeceği bir bilgisayar programında tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin 1774 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre kurulan bilgisayar terminallerine bağlamak zorundadırlar. 4/10/2015 tarihine kadar bu şartı yerine getirmeyen işletmelere mülki idare amirlerince on bin Türk lirası para cezası verilir. Bu fiilin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet, İçişleri, Kültür ve Turizm Bakanları ile Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı olduğu Bakan yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET