gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERİ ÖĞRENCİLERİN AYRILMASINDA KEFİL TAZMİNATI

Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

29 Kasım 2011 Salı 01:02
Askeri Öğrencilerin Ayrılmasında Kefil Tazminatı

 

ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER

HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER

İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN

ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE VEYA

KEFİLLERİNE ÖDETTİRİLECEK TAZMİNATA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Örnek: 1in Askerî Okullara Girme Hakkını Elde Eden Öğrenciler İçin Düzenlenecek Yüklenme Senedi bölümünüüçüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve Kefalet Senedi bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KEFALET SENEDİ:

Askeri öğrenci olarak kayıt-kabul olunan…………………..……………..oğlu/kızı ………………tarafından verilen yukarıda yazılı yüklenme senedindeki taahhütlerine aykırı hareket etmesi sebebi ile okulla ilişiğinin kesilmesi halinde, bu öğrenci adına tahakkuk edecek okul masraflarını sarf tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar geçen süre içinde hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte ………………… lirayı geçmemek üzere müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatı ile ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

 

                                                                                                                                          Müteselsil kefil ve

                                                                                                                                          borçlunun imzası*

AÇIK ADRESİ:

(*) Aday reşit değilse veli yüklenme senedine imza atar, bu durumda söz konusu aday için kefalet senedi düzenlenmez.

MADDE 2  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanıİçişleri Bakanı ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET