gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERİ PERSONELİN YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

21 Aralık 2013 Cumartesi 06:41
ASKERİ PERSONELİN YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI


21 Aralık 2013  CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28858

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atamalarda aşağıda belirtilen öncelik sırası esas alınır:

a) Sağlık durumu: Memurun sağlık durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin, bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını ya da tam teşekküllü hastane bulunan bir yerde oturma zorunluluğu bulunduğunu, tam teşekküllü resmi hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. Bu şekilde yapılacak atamalarda 6 ncı maddede belirtilen hizmet sürelerini tamamlamış olma şartı aranmaz.

b) Eş durumu: Memurun eş durumu nedeniyle ataması aşağıdaki esaslar dahilinde yapılabilir:

1) Eşi kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin eş durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur, sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsünde görev yaptığını veya özel kanunlarla kurulan kamu kuruluşlarında çalıştığını veya Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında subay/astsubay (sözleşmeli dahil), uzman erbaş, uzman jandarma veya sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yaptığını görev yeri belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirmesi gerekir. Bu durumdaki personelde, 6 ncı maddede belirtilen süreleri tamamlamış olma şartı aranmaz.

2) Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışan personelin eş durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin; çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi, çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge, başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge ve aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği ya da 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Aile Cüzdanı ile kuruma müracaat etmesi halinde, atama istekleri boş kadro imkanları dahilinde değerlendirmeye alınabilir. Ancak bu şekilde müracaat edeceklerde, memurun 6 ncı maddede belirtilen süreleri tamamlamış olması zorunludur.”

“(4) Asaleti onaylanan memurun eşinin vefat etmesi halinde, bulunduğu yerden başka bir yere atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarına, 6 ncı maddede belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yapılabilir.”

“(5) Eşi kamu görevlisi olan Devlet memurlarının eşlerinin emekliye ayrılması ve bulunduğu yerden başka yerlerde ikamet etmeleri halinde, durumlarını belgelendirmek ve asaletleri onaylanmış olmak kaydıyla, atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarına 6 ncı maddede belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yapılabilir.”

“(6) Asaleti onaylanmış olmak kaydıyla 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında koruyucu ve önleyici tedbir kararı verilen memurlardan atanma talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarına 6 ncı maddede belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yapılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
Resmi Gazete Tarihi: 26.02.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27505

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Karargâhları ile bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarında görevli Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarının usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Karargâhları ile bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarını kapsar.

(2) Aday memurlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

b) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen illerin gruplarını,

c) Kurum: Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının karargâhları ile bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarını, 

ç) Yer değiştirme suretiyle atama: Aynı kurumda çalışan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını, 

d) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken asgari süreyi

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Esaslar

 

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamalarda esas alınacak temel ilkeler şunlardır;

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurları için hizmet alanlarındaki görevin sürekliliği esastır.

b) Yer değiştirme sureti ile atamalarda,  atanmak istenilen hizmet bölgesi ve alanındaki kadro imkânları ile ayrılmak istenen yerdeki hizmet ihtiyacı öncelikle dikkate alınır.

c) Kurumun hizmet ihtiyacı nedeniyle hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerine bakılmaksızın belirli bir süre görev yapmak üzere sürekli görevle atama yapılabilir.

ç) Hizmet ihtiyacı nedeniyle yapılacak atamalarda, görevin özelliğine göre hizmet bölgeleri ve alanları arasında memurların adil ve dengeli dağılımının sağlanması esastır.

d) Atama isteklerinin değerlendirilmesinde birlik komutanı veya kurum amirlerinin görüşleri de dikkate alınır.

e) Atanacak memurun asaletinin onaylanmış olması gerekir.

Bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların atanma istekleri; birinci hizmet bölgesinde dört yıl, ikinci hizmet bölgesinde üç yıl, üçüncü hizmet bölgesinde ise iki yıllık zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan dikkate alınmaz.

(2) (Değişik ibare:RG-2/10/2013-28783) Engelli Devlet memuru olarak göreve alınan personel, adaylık süresinin sona ermiş olması kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen zorunlu çalışma sürelerine tabi değildir.

İstek üzerine daha alt hizmet bölgesine atanma

MADDE 7 – (1) Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.

Atama dönemleri

MADDE 8 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar 9, 10 ve 11 inci maddelerde yer verilen nedenler hariç olmak üzere, her yıl Haziran - Eylül aylarını kapsayan dönemde yapılır.

Atamalarda göz önünde bulundurulacak hususlar

MADDE 9 – (1) Atamalarda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Atamalarda aile bütünlüğünün muhafaza edilmesi bakımından, eş ve sağlık durumları, ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır.

b) Aynı kurumda çalışıp da atanma talebinde bulunan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

c) Farklı kurumlarda çalışıp da atanma talebinde bulunan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

ç) Önceki görev yerinden disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle atamaya tabi tutulan memurların, eski görev yerlerine yeniden atanma istek ve teklifleri dikkate alınmaz.

d) (Değişik ibare:RG-2/10/2013-28783) Engelli memurların atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması halinde kadroları ile birlikte atamaları yapılabilir.

e) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili yerlerce belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle gerçekleştirilir.

f) (Ek:RG-3/8/2012-28373) Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirin uygun bulmasına bağlıdır.

Hizmet gereği yapılacak yer değiştirmeler

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-2/7/2011-27982) Haklarında yapılan adli ve idari bir soruşturma sonucuna göre o yerde kalmalarında sakınca görülenlerin, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerine bakılmaksızın, hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atamaları yapılır.

(2) İdari teşkilatlanmadaki değişikliklere bağlı olarak kadroların iptali durumunda kazanılmış hak aylığı derecesiyle öncelikle aynı il içerisindeki benzer bir kadroya, bunun mümkün olmaması halinde diğer illerdeki benzer kadrolara atanma yapılır. Bu şekilde yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda, durumuna uygun boş kadro bulunması halinde personelin isteği dikkate alınır.

(3) (Ek:RG-27/3/2013-28600) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar ile hâkim ve savcıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere bu Yönetmelik kapsamında memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 11 – (1) (Değişik fıkra:RG-21/12/2013-28858)  Memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atamalarda aşağıda belirtilen öncelik sırası esas alınır:

a) Sağlık durumu: Memurun sağlık durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin, bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını ya da tam teşekküllü hastane bulunan bir yerde oturma zorunluluğu bulunduğunu, tam teşekküllü resmi hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. Bu şekilde yapılacak atamalarda 6 ncı maddede belirtilen hizmet sürelerini tamamlamış olma şartı aranmaz.

b) Eş durumu: Memurun eş durumu nedeniyle ataması aşağıdaki esaslar dahilinde yapılabilir:

1) Eşi kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin eş durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur, sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsünde görev yaptığını veya özel kanunlarla kurulan kamu kuruluşlarında çalıştığını veya Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında subay/astsubay (sözleşmeli dahil), uzman erbaş, uzman jandarma veya sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yaptığını görev yeri belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirmesi gerekir. Bu durumdaki personelde, 6 ncı maddede belirtilen süreleri tamamlamış olma şartı aranmaz.

2) Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışan personelin eş durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin; çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi, çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge, başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge ve aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği ya da 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Aile Cüzdanı ile kuruma müracaat etmesi halinde, atama istekleri boş kadro imkanları dahilinde değerlendirmeye alınabilir. Ancak bu şekilde müracaat edeceklerde, memurun 6 ncı maddede belirtilen süreleri tamamlamış olması zorunludur.

(2) İlk defa Devlet memurluğuna atananlardan kuruma son başvuru tarihinden sonra veya görevde yükselme ve unvan değişikliği ile atananlardan yerleştirmeye esas tercihlerin yapıldığı son başvuru tarihinden sonra birinci fıkrada belirtilen özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde münhal kadro bulunması kaydıyla, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki süreleri tamamlamadan durumlarına uygun yere atanabilirler. Başvuru ya da tercihlerini eşinin görev yaptığı garnizon dışındaki bir yer için yapanların atanma istekleri değerlendirmeye alınmaz. (Ek cümle:RG-18/3/2011-27878) Ancak memurun atamasının yapıldığı sırada veya yapıldıktan sonra eşinin görev yaptığı garnizonun değişmesi durumunda, atanma istekleri değerlendirmeye alınır.

(3) Eğitim Durumu: Memurun eğitim durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; durumunu belgelendirmesi şartıyla mevcut tahsil seviyesinin üzerinde en az ön lisans düzeyinde eğitim görmek üzere sınavı kazanmış olması gerekir. Bu durumda eğitim-öğretim yapılacak yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu bölgeye sınıf ve unvanına uygun kadro bulunması halinde ataması yapılabilir. Ancak bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan, bu istek dikkate alınmaz.

(4) (Ek fıkra:RG-24/2/2012-28214)  (Değişik fıkra:RG-21/12/2013-28858) Asaleti onaylanan memurun eşinin vefat etmesi halinde, bulunduğu yerden başka bir yere atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarına, 6 ncı maddede belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yapılabilir.

(5) (Ek fıkra:RG-24/2/2012-28214)  (Değişik fıkra:RG-21/12/2013-28858) Eşi kamu görevlisi olan Devlet memurlarının eşlerinin emekliye ayrılması ve bulunduğu yerden başka yerlerde ikamet etmeleri halinde, durumlarını belgelendirmek ve asaletleri onaylanmış olmak kaydıyla, atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarına 6 ncı maddede belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yapılabilir.

(6) (Ek fıkra:RG-27/3/2013-28600) (Değişik fıkra:RG-21/12/2013-28858) Asaleti onaylanmış olmak kaydıyla 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında koruyucu ve önleyici tedbir kararı verilen memurlardan atanma talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarına 6 ncı maddede belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yapılabilir.

(7) (Ek fıkra:RG-27/3/2013-28600) (Mülga fıkra:RG-21/12/2013-28858)  

Olağanüstü hallerde yer değiştirmeler

MADDE 12 – (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde, ihtiyacı karşılamak amacıyla, herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

MADDE 13 – (1) Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâlet ile ya da aynı Kanunun ek 2 nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Hizmet İçi Eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

MADDE 14 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 1-4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin İşlemler

 

Başvurma şekli

MADDE 15 – (1) Atama isteğinde bulunan memur, atanma istek nedenini ve nereye atanmak istediğini bildirir bir dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Dilekçeye atanma isteğine neden olan belgeler eklenir. Birlik komutanı veya kurum amiri ilgili memurun atanması konusundaki açık düşüncesini de belirtir bir yazı ile dilekçeyi silsileler yoluyla atamaya yetkili makama gönderir.

Yer değiştirme suretiyle atama yetkisi

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurlarının atama ve nakil yetkisi Millî Savunma Bakanına aittir. Millî Savunma Bakanı bu yetkisini;

a) Birinci ve ikinci derecelerde istihdam edilen Devlet memurları için;

1) Millî Savunma Bakanlığında; Müsteşarına,

2) Genelkurmay Başkanlığında; Genelkurmay Personel Başkanına,

3) Kuvvet komutanlıklarında; Kuvvet Komutanı veya Kuvvet Kurmay Başkanına,

b) Üç ila on beşinci derecelerde istihdam edilen Devlet memurları için;

1) Millî Savunma Bakanlığında; Müsteşar İdari Yardımcısına,

2) Genelkurmay Başkanlığında; Genelkurmay Personel Başkanına,

3) Kuvvet komutanlıklarında; Kuvvet Personel Başkanına,

devredebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/2/2010

27505

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

18/3/2011

27878

2.

2/7/2011

27982

3.

24/2/2012

28214

4.

3/8/2012

28373

5.

27/3/2013

28600

6.

2/10/2013

28783

7.

21/12/2013

28858

 

Sayfa 1

EK-1

HİZMET BÖLGELERİ CETVELİ

 

I. BÖLGE

II. BÖLGE

III. BÖLGE

1.ADANA

43.MUĞLA

1. ADIYAMAN

1.HAKKARİ

2.AFYON

44.NEVŞEHİR

2. AĞRI

2.SİİRT

3.AKSARAY

45.NİĞDE

3. ARDAHAN

3.ŞIRNAK

4.AMASYA

46.ORDU

4.ARTVİN

4.TUNCELİ

5.ANKARA

47.OSMANİYE

5.BATMAN

 

6.ANTALYA

48.RİZE

6.BAYBURT

 

7.AYDIN

49.SAKARYA

7.BİNGÖL

 

8.BALIKESİR

50.SAMSUN

8.BİTLİS

 

9.BARTIN

51.SİNOP

9.ERZİNCAN

 

10.BİLECİK

52.SİVAS

10.GÜMÜŞHANE

 

11.BOLU

53.TEKİRDAĞ

11.IĞDIR

 

12.BURDUR

54.TOKAT

12.KARS

 

13.BURSA

55.TRABZON

13.KİLİS

 

14.ÇANAKKALE

56.UŞAK

14.MARDİN

 

15.ÇANKIRI

57.YALOVA

15.MUŞ

 

16.ÇORUM

58.YOZGAT

16.ŞANLIURFA

 

17.DENİZLİ

59.ZONGULDAK

17.VAN

 

18.DİYARBAKIR

60.DÜZCE

 

 

19.EDİRNE

 

 

 

20.ELAZIĞ

 

 

 

21.ERZURUM

 

 

 

22.ESKİŞEHİR

 

 

 

23.GAZİANTEP

 

 

 

24.GİRESUN

 

 

 

25.HATAY

 

 

 

26.ISPARTA

 

 

 

27.İÇEL

 

 

 

28.İSTANBUL

 

 

 

29.İZMİR

 

 

 

30.K.MARAŞ

 

 

 

31.KARABÜK

 

 

 

32.KARAMAN

 

 

 

33.KASTAMONU

 

 

 

34.KAYSERİ

 

 

 

35.KIRIKKALE

 

 

 

36.KIRKLARELİ

 

 

 

37.KIRŞEHİR

 

 

 

38.KOCAELİ

 

 

 

39.KONYA

 

 

 

40.KÜTAHYA

 

 

 

41.MALATYA

 

 

 

42.MANİSA

 

 

 

 KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET