gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAĞ KUR'LU VE MEMURLAR İLE AİLE BİREYLERİ ARTIK ALMANYADAYKEN SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEK

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) bentleri ve geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanlar ile emekli, gelir ya da aylık alanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kiŞilerin, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik SözleŞmesinin sağlık sigortası uygulamalarından yararlanabilmeleri kararlaŞtırılmıŞtır.

09 Aralık 2012 Pazar 02:18

G E N E L G E

2012/38

Alman Yasal Hastalık Sigortası BaŞkanlığı Hastalık Sigortası YurtdıŞı İrtibat Mercii

ile varılan mutabakat sonucunda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) bentleri ve geçici 4 üncü maddesi

kapsamında sayılanlar ile emekli, gelir ya da aylık alanlar ve bakmakla yükümlü olduğu

kiŞilerin, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik SözleŞmesinin sağlık sigortası uygulamalarından

yararlanabilmeleri kararlaŞtırılmıŞtır.

Bu kapsamdaki kiŞilerin SözleŞmenin sağlık sigortası uygulamalarından

yararlanabilmeleri için yapılması gereken iŞlemler aŞağıda açıklanmıŞtır.

1. KANUNUN 4/1 (B) KAPSAMINDA SAYILANLAR

Kanunun 4/1(b) kapsamındaki sigortalılar ile gelir ya da aylık alanlar ve bakmakla

yükümlü olduğu kiŞiler SözleŞmenin sağlık sigortası uygulamaları yönünden Kurum

sigortalısı olarak kabul edilecektir.

1.1. Formüler düzenlenecek haller

1.1.1. Sigortalıların geçici görevli olarak bulunmaları

Sigortalıların, sigortalılığa esas çalıŞmaları nedeniyle Almanya’da bulunmaları halinde

durumlarından ötürü anında sağlanması gereken sağlık yardımlarının Kurumca karŞılanmasını

teminen ilgililer adına her defasında 2 ayı geçmemek üzere görev süresi kadar A/T 11

formüleri düzenlenecektir. Kendilerine eŞlik edecek bakmakla yükümlü oldukları kiŞiler de

aynı formülere kaydedilecektir.

Geçici görevli olarak Almanya’ya gideceklerini “Almanya’da Sağlık Yardımları Talep

ve Beyan Taahhüt Belgesi”nde (EK-1) belirtmeyen kiŞilere yurtdıŞında iŞ kazası veya meslek

hastalığı ya da analık hallerinde geçici iŞ göremezlik ödeneği ödenmeyecektir. Ancak söz

konusu beyanı vermesine rağmen, yurtdıŞında bulundukları sürenin bitiminden önce istirahatli

kalmıŞ kiŞilere, beyan belgesinde belirtilmeyen ve Alman hastalık kasalarınca bildirilen görev

süresinin sonrasındaki süreler için geçici iŞ göremezlik ödeneği ödenecektir.

1.1.2. Sigortalılar ile gelir ya da aylık sahipleri ve bakmakla yükümlü oldukları

kiŞilerin bulunmaları

Sigortalılar ile gelir ya da aylık alanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kiŞilerin

Almanya’da bulunmaları halinde, durumlarından ötürü anında sağlanması gereken sağlık

yardımlarının Kurumca karŞılanmasını teminen her defasında;

a) Sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kiŞileri için 2,

b) Gelir ya da aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kiŞileri için 3,

ayı geçmemek üzere talep süresi kadar A/T 11 formüleri düzenlenecektir.

1.1.3. Sigortalılar ile gelir aylık sahiplerinin bakmakla yükümlü oldukları

kiŞilerin öğrenim amaçlı bulunmaları

Sigortalılar ile gelir ya da aylık sahiplerinin bakmakla yükümlü oldukları kiŞilerin

öğrenim amaçlı Almanya’da bulunmaları halinde, öğrenim süresince her sömestr için ayrı ayrı

olmak üzere en fazla sömestr süreleri kadar A/T 11 formüleri düzenlenecektir.

Söz konusu formüler düzenlenirken ilgililerin öğrenim gördükleri okulların durumu

araŞtırılacaktır. Buna göre; öğrenim görülen okul, ilk veya ortaöğrenim düzeyinde ise Milli

Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu BaŞkanlığından okulun denkliği, yükseköğrenim

ise Yükseköğrenim Kurulundan okulun tanınıp tanınmadığı araŞtırılacak, olumlu cevap

alınması halinde formüler düzenlenecektir.

Erasmus veya diğer öğrenci değiŞimi programları kapsamında öğrenim amaçlı olarak

Almanya’ya gidecekler için bu araŞtırma yapılmayacaktır.

1.1.4. Sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kiŞilerin ikametleri

Sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kiŞilerin Almanya’da;

Valilik, belediye, yabancılar polisi gibi resmi kurumlarının birinden temin edilmiŞ

oturma iznini gösterir belge veya pasaportundaki oturma müsaadesini gösterir sayfa

fotokopisini ibraz ederek en az bir yıllık süre ile ikametlerini kanıtlamaları,

Sağlık yardım haklarının bulunmadığını gösterir T/A 5 formüleri ya da bu ülkedeki

ilgili kurumlardan alacakları bu durumlarını belirtir belgeleri ibraz etmeleri,

koŞuluyla ilgililer adına en fazla 1 yıllık süre kadar A/T 9 formüleri tanzim edilecektir.

Almanya’daki ikametin bir yılı aŞması durumunda, söz konusu formüler birer yıllık

sürelerle uzatılacaktır.

1.1.5. Gelir ya da aylık sahipleri ile bakmakla yükümlü oldukları kiŞilerin

ikametleri

Gelir ya da aylık sahipleri ile bakmakla yükümlü oldukları kiŞilerin, Almanya’da en az

bir yıllık süre ile ikamet izinleri olduğunu; valilik, belediye, yabancılar polisi gibi resmi

kurumlarının birinden temin edilmiŞ belge veya oturma müsaadesini gösterir pasaport sayfa

fotokopileri ile belgelemeleri koŞuluyla en fazla 1 yıllık süre kadar A/T 21 formüleri tanzim

edilecektir.

Almanya’daki ikametin bir yılı aŞması durumunda, söz konusu formüler birer yıllık

sürelerle uzatılacaktır.

2. KANUNUN 4/1 (C) İLE GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDELERİ KAPSAMINDA

SAYILANLAR

Kanunun 4/1(c) ve geçici 4 üncü maddesi kapsamlarındaki sigortalılar ile emekliler ve

bakmakla yükümlü oldukları kiŞiler SözleŞmenin sağlık sigortası uygulamaları yönünden

Kurum sigortalısı olarak kabul edilecektir.

2.1. Formüler düzenlenecek haller

2.1.1. Sigortalıların geçici görevli olarak bulunmaları

Sigortalıların geçici görevli olarak Almanya’da bulunmaları halinde sağlık

yardımlarının Kurumca karŞılanmasını teminen, görevlendirmeye iliŞkin yazının Kuruma

ibraz edilmesi halinde, ilgililer adına A/T 6 veya A/T 11 formüleri düzenlenecektir. Tanzim

edilen formüler talebe göre kiŞinin kendisine ya da çalıŞtığı kurumun temsilcisine verilecektir.

Sigortalıların;

a) 6 aya kadar geçici görevlendirilenlerin kendileri ve kendilerine eŞlik eden bakmakla

yükümlü oldukları kiŞiler için, durumlarından ötürü anında sağlanması gereken sağlık

yardımlarının Kurumca karŞılanmasını teminen görev süresi kadar A/T 11,

b) 6 aydan fazla görevlendirilenlerin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları

kiŞilerin Almanya mevzuatına göre verilen sağlık yardımlarının karŞılanması için, görev

süresi kadar “SGK İntra/Kurumsal/Dokümanlar/YurtdıŞı/Formüler/Türkiye Almanya Sosyal

Güvenlik SözleŞmesinde Kullanılan Formülerler” bölümünde yayımlanmıŞ olan A/T 6

(EK-2),

formüleri düzenlenecektir.

2.1.2. Sigortalılar ile emekliler ve bakmakla yükümlü oldukları kiŞilerin

bulunmaları

Sigortalılar ile emekliler ve bakmakla yükümlü oldukları kiŞilerin Almanya’da

bulunacakları sırada durumlarından ötürü anında sağlanması gereken sağlık yardımlarının

Kurumca karŞılanmasını teminen A/T 11 formüleri düzenlenecektir.

Söz konusu formüler;

a) Sigortalılar için çalıŞtıkları kamu idarelerince düzenlenmiŞ izin belgesindeki izin

süresi kadar,

b) Emekliler ile bunların ve sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kiŞiler için ise

her defasında 3 ay ile sınırlı olmak üzere talep edilen süre kadar,

düzenlenecektir.

2.1.3. Sigortalılar ile emeklilerin bakmakla yükümlü oldukları kiŞilerin öğrenim

amaçlı bulunmaları

Sigortalılar ile emeklilerin bakmakla yükümlü oldukları kiŞilerin öğrenim amaçlı

Almanya’da bulunmaları halinde, öğrenim süresince her sömestr için ayrı ayrı olmak üzere en

fazla sömestr süreleri kadar A/T 11 formüleri düzenlenecektir.

Söz konusu formüler düzenlenirken ilgililerin öğrenim gördükleri okulların durumu

araŞtırılacaktır. Buna göre; öğrenim görülen okul, ilk veya ortaöğrenim düzeyinde ise Milli

Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu BaŞkanlığından okulun denkliği, yükseköğrenim

ise Yükseköğrenim Kurulundan okulun tanınıp tanınmadığı araŞtırılacak, olumlu cevap

alınması halinde formüler düzenlenecektir.

Erasmus veya diğer öğrenci değiŞimi programları kapsamında öğrenim amaçlı olarak

Almanya’ya gidecekler için bu araŞtırma yapılmayacaktır.

2.1.4. Sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kiŞilerin ikametleri

Sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kiŞilerin Almanya’da;

Valilik, belediye, yabancılar polisi gibi resmi kurumlarının birinden temin edilmiŞ

oturma iznini gösterir belge veya pasaportundaki oturma müsaadesini gösterir sayfa

fotokopisini ibraz ederek en az bir yıllık süre ile ikametlerini kanıtlamaları,

Sağlık yardım haklarının bulunmadığını gösterir T/A 5 formüleri ya da bu ülkedeki

ilgili kurumlardan alacakları bu durumlarını belirtir belgeleri ibraz etmeleri,

koŞuluyla ilgililer adına en fazla 1 yıllık süre kadar A/T 9 formüleri tanzim edilecektir.

Almanya’daki ikametin bir yılı aŞması durumunda, söz konusu formüler birer yıllık

sürelerle uzatılacaktır.

2.1.5. Emekliler ile bakmakla yükümlü oldukları kiŞilerin ikametleri

Emekliler ile bakmakla yükümlü oldukları kiŞilerin, Almanya’da en az bir yıllık süre

ile ikamet izinleri olduğunu; valilik, belediye, yabancılar polisi gibi resmi kurumlarının

birinden temin edilmiŞ belge veya oturma müsaadesini gösterir pasaport sayfa fotokopileri ile

belgelemeleri koŞuluyla en fazla 1 yıllık süre kadar A/T 21 formüleri tanzim edilecektir.

Almanya’daki ikametin bir yılı aŞması durumunda, söz konusu formüler birer yıllık

sürelerle uzatılacaktır.

3. TEDAVİ AMAÇLI GÖNDERİLME

Sağlık Bakanlığının uygun görüŞü üzerine yurt içinde tedavisinin yapılamadığı tespit

edilen Genelge kapsamındaki kiŞiler için, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün

formüler düzenlenmesi gerektiğini belirten yazısındaki süre kadar A/T 12 formüleri

düzenlenecektir.

Almanya’daki tedavinin uzaması halinde yine anılan Genel Müdürlüğün uzatmaya

iliŞkin yazısında belirtilen süre kadar yeni formüler düzenlenecektir.

4. İİ KAZASI HALİ

Kanunun 4/1(b) kapsamındaki sigortalıların, sigortalılığa esas çalıŞmaları nedeniyle

Almanya’da bulunmaları halinde iŞ kazası geçirmeleri durumunda, Alman kaza sigortası

kurumlarının ilgililer adına talep ettiği süre kadar A/T 23 formüleri düzenlenecektir.

Kanunun 4/1(c) ve geçici 4 üncü maddeleri kapsamındaki sigortalılar hakkında kısa

vadeli sigorta kolları uygulanmadığından, bu kapsamdaki sigortalılar için A/T 23 formüleri

düzenlenmeyecektir.

5. FORMÜLER DÜZENLENME İARTLARI

Sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kiŞiler adına A/T 6, A/T 9, A/T 11,

A/T 12 ve A/T 23 formüleri düzenlenebilmesi için Sağlık Provizyon Aktivasyon Sisteminde

(SPAS) sağlık yardımlarına müstahak olunduğunun ve sigortalının sigortalılık niteliğinin

yitirilmediğinin,

Emekli, gelir ya da aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kiŞiler için A/T 12 ve

A/T 21 formüleri düzenlenebilmesi için Sağlık Provizyon Aktivasyon Sisteminde (SPAS)

sağlık yardımlarına müstahak olunduğunun ve emekli aylığı, gelir ya da aylıkların

ödenmesine devam edildiğinin,

tespit edilmesi gerekmektedir.

4/1(b) kapsamındaki sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kiŞiler adına formüler

düzenlenebilmesi için, talep tarihinden önceki ay dahil olmak üzere prim ve prime iliŞkin her

türlü borcunu ödenmiŞ olduğunun güvence programında sigortalı bilgiler ekranından kontrol

edilmesi gerekmektedir. Borcu bulunan sigortalının; borcunu ödenmesi ve borcun ödendiğinin

Kurum kayıtlarından tespit edilmesi halinde formüler düzenlenecektir.

6. FORMÜLER TALEBİNDE İBRAZ EDİLECEK BELGELER

Genelge kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları

kiŞiler, Almanya’da bulunma ya da ikametleri için Kurumumuz adına sağlık yardım hakkını

sağlayan formüler talep ettiklerinde, “www.sgk.gov.tr/Sigortalılık/Form ve Dilekçeler”

bölümünde yer alan “Almanya’da Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesini”

usulüne uygun Şekilde doldurarak, durumlarını kanıtlayıcı belgelerle birlikte Kuruma

vereceklerdir.

7. FORMÜLERİ DÜZENLEYECEK BİRİM

Genelge kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları

kiŞilerin Almanya için formüler talep etmeleri durumunda, sosyal güvenlik il müdürlükleri/

sosyal güvenlik merkezlerinde faaliyet gösteren “YurtdıŞı İŞlemleri Servisi” tarafından ilgili

formüler düzenlenecektir.

8. SAĞLIK YARDIMI HAKKININ SONLANDIRILMASI

Genelge kapsamında Almanya’da ikametleri sırasında adlarına sağlık yardımı

formüleri düzenlenen kiŞilerin;

a) İkametlerini ülkemize nakletmeleri,

b) Kurumumuzca verilen sağlık yardımlarının sona ermesi,

c) Almanya’dan sağlık yardımlarından yararlanmaya baŞlamaları,

halinde ilgililer adına sağlık yardım hakkını sona erdiren A/T 9/1 veya A/T 21/1

formüleri tanzim edilerek derhal Almanya hastalık kasalarına gönderilecektir.

9. HESAPLAİMA İİLEMLERİ

Kanunun 4/1(a) kapsamındaki sigortalılar ile gelir veya aylık alanlar ve bunların

bakmakla yükümlü oldukları kiŞilerin Almanya’daki sağlık giderleri SözleŞmede belirtilen

fiili tutarlar üzerinden ilgili hastalık kasalarına ödenmektedir. SözleŞmeye dahil edilen yeni

grupların sağlık giderleri de aynı usulle Almanya hastalık kasalarına ödenecektir.

SözleŞmeye yeni dahil edilen bu grupların hesaplaŞma iŞlemleri de Kanunun 4/1(a)

kapsamındaki Kurum sigortalıları için hazırlanmıŞ olan bilgisayar programından

gerçekleŞtirilecektir. Kayıt iŞlemi gerçekleŞtirildikten sonra düzenlenecek formüler açılacak

Kurum sigortalıları dosyalarında muhafaza edilecektir.

SözleŞmenin 15 inci maddesi ikinci fıkrasının “sağlık yardımlarının yapılmasında,

yardımların süresi, nazara alınacak aile fertleri ve yardımların yapılmasında zuhur eden

ihtilaflara iliŞkin mevzuat hariç olmak üzere, ikamet mahallindeki Sosyal Sigorta Merciinin

uyguladığı mevzuat geçerlidir.” hükmü gereğince, Kanunun gerek 4/1(a) gerekse 4/1(b),

4/1 (c) ile geçici 4 üncü maddeleri kapsamlarındaki kiŞilerin Almanya’da görmüŞ oldukları ve

Alman hastalık kasalarınca belirtilen ya da masraf bildirilen tedavilerle ilgili olarak aciliyet

incelemesi yaptırılmayacaktır.

10. SÖZLEİMENİN SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINDA HİZMET

BİRLEİTİRİLMESİ

SözleŞmeye göre hastalık sigortasına iliŞkin sürelerin birleŞtirmesinde kullanılmak

üzere T/A- A/T 4 formüleri kullanılmaktadır. Bu kapsamda Alman hastalık kasalarınca T/A 4

formüleri Kuruma gönderildiğinde, formülerde kayıtlı kiŞinin ülkemizde;

a) Talep tarihinden önceki bir yıllık sürede geçen sigortalılık süreleri,

b) Emekli, gelir veya aylık almaya baŞladığı tarih,

c) Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü olarak sağlık yardımlarından

yararlandığı süre,

seçeneklerinden durumuna uygun olanı formülerin ilgili bölümüne kaydedilecektir.

KiŞinin, ülkemizde SözleŞme kapsamında hastalık sigortasına iliŞkin birleŞtirilecek

süresi bulunmuyorsa bu durum da formülerin ilgili bölümüne kaydedilecektir.

Kayıt ve onay iŞlemi gerçekleŞtirildikten sonra formülerin bir nüshası Almanya

hastalık kasalarına iade edilecektir.

11. DİĞER HUSUSLAR

Genelge kapsamındaki kiŞiler adına Almanya için sağlık yardım hakkı formüleri bu

genelgenin yayımı tarihinden itibaren düzenlenecektir. SözleŞmeye yeni dahil edilen gruplarla

ilgili olarak bu tarihten önceki sürelere ait talepler için formüler düzenlenmeyecektir.

Almanya’daki elçilik, konsolosluk ve diğer diplomatik temsilciliklerimizle, kamu

kurum ve kuruluŞlarının dıŞ temsilciliklerinde 6 aydan fazla süreli olarak çalıŞan Kanunun

4/1(a) kapsamındakiler için de A/T 6 formüleri düzenlenecektir.

Bu genelgede açıklanmamıŞ hususlarla ilgili iŞlemler, Kanunun 4/1(a) bendi

kapsamındaki Kurum sigortalıları için SözleŞmenin sağlık sigortası uygulamalarında

belirlenmiŞ olan usul ve esaslara göre yürütülecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

SAĞLIK BEYAN BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GENELGE İÇİN TIKLAYINIZ. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET