gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİ

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

10 Şubat 2012 Cuma 05:28

 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik, Genel Müdür hariç, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanlardan şube müdürü ve daha alt görevlere atanacakları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hizmet grubu”, “Görevde yükselme sınavı” ve “Unvan değişikliği sınavı” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki “İş günü” tanımı eklenmiştir.

“Hizmet grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,”

“Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak yazılı sınavı,”

“Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,”

“İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Genel Müdür Yardımcısı,

2) Basın-Yayın Dairesi Başkanı, Enformasyon Dairesi Başkanı, Haber Dairesi Başkanı, Tercüme Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı,

3) Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü,

4) Şube Müdürü,

5) Şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) I. Hukuk Müşaviri,

2) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı.

d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

e) İdari Hizmetler Grubu;

1) Redaktör,

2) Ayniyat Saymanı,

3) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Ambar Memuru, Satın Alma Memuru, Fotoğrafçı, Santral Memuru, Mutemet, Daktilograf, Şoför, Matbaacı.

f) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Bekçi, Hizmetli, Kaloriferci.

Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

1) Mühendis, Mütercim, Kütüphaneci, Programcı, Tekniker, Teknisyen.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Genel Müdürlükte geçirilmesi gereken hizmet süresine sahip olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Görevde yükselme eğitimi programı, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan görevde yükselme eğitimi konularından en az otuz (30), (h) bendinde yer alan konulardan ise en az kırk beş (45) saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş (75) saat olarak düzenlenir.

Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az yetmiş beş saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele 10 saate kadar izin verilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırk beş gün önce Genel Müdürlük personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – 8 inci maddedeki duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri, birim amirleri aracılığıyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Görevde yükselme eğitimi programları, Genel Müdürlük tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınmak şartıyla Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları ile müştereken görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “ve davranış kuralları” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı fıkraya aşağıdaki (h) bendi ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

“g) Etik davranış ilkeleri,”

“h) Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.”

“Düzenlenecek eğitim programlarında birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.”

“Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Genel Müdürlük, bu sınavı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırabilir. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 10 uncu maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da iki yıl içindeki müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan ve en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın, yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Unvan değişikliği sınavları, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlüğün kendi personeli başvurabilir.

Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Müdürlükçe yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle iki yedek üye belirlenir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derecedahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 10 uncu maddeyle öngörülen, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Genel Müdürlük, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 10 uncu maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması halinde, 15/3/1999tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 10 uncu maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – Görevde yükselme suretiyle atanacak personelde aranacak atanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

a) Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

3) Son beş yıl içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde aynı Kanunun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

b) Basın-Yayın Dairesi Başkanı, Enformasyon Dairesi Başkanı, Haber Dairesi Başkanı, Tercüme Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

3) Son beş yıl içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde aynı Kanunun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

c) İl Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak.

d) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, toplam hizmetinin son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; APK Uzmanı, Ataşe, Eğitim Uzmanı, Şef, Mühendis, Tekniker, Mütercim, Ayniyat Saymanı, Çözümleyici, Redaktör, Kütüphaneci, Araştırmacı unvanlarından birinde en az 2 yıl bulunmuş olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Fotoğrafçı, Satın Alma Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Mutemet, Matbaacı, Şoför unvanlarından birinde en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

f) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve avukatlık stajını yapmış olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 3 yıl Hukuk Müşaviri veya 5 yıl Müşavir Avukat görevlerinde bulunmuş olmak,

4) Son beş yıl içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde aynı Kanunun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

g) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık stajını yapmış olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, toplam hizmetinin iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

h) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden mezun olmak veya Fen Edebiyat Fakültelerinin bölümlerinden mezun ise pedagojik formasyon belgesi sahibi olmak,

2) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında Şef, Mütercim, Redaktör, Kütüphaneci, Ayniyat Saymanı, Çözümleyici, Programcı, Araştırmacı unvanlarından birinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

ı) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Memur unvanlarından birinde en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

i) Redaktör kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Memur unvanlarından birinde en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

j) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 2 yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında Memur, Satın Alma Memuru, Santral Memuru, Ambar Memuru, Mutemet, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlarında en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

k) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru,Satınalma Memuru, Mutemet ve Matbaacı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

3) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

l) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

m) Fotoğrafçı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca fotoğrafçılık konusunda verilmiş diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak,

3) En az son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında yardımcı hizmetler sınıfındaki görevlerden birinde en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

n) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) En az son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında yardımcı hizmetler sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

o) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularını bildiğini belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında programcı unvanında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olup, KPDS’den (B) düzeyinde başarılı olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

2) KPDS ile ölçülemeyen dillerde fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

c) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası, 14 üncü maddesi, 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ekinde yer alan “EK-1 Değerlendirme Formu” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET