gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BDDK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİ

23/3/2007 tarihli ve 26471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği değiştirilmiştir.

14 Ekim 2012 Pazar 04:25

 

14 Ekim 2012 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 28441
YÖNETMELİK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN
YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 23/3/2007 tarihli ve 26471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 nci mmaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nci maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“h) Yönetici: Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetleri yürüten başkan yardımcıları, daire başkanları ve müdürleri,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuruda bulunacak adayların, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekir.
a) Genel şartlar;
1) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartları taşımak.
2) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
3) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak.
b) Özel şartlar;
1) Murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.
2) Hukuk uzman yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların hukuk bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.
3) Bilişim uzman yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.
4) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak.
5) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den sınav ilanında yer alan puan türü ve/veya türlerinden taban puanı ve/veya puanları almış olmak.
6) Hukuk uzman yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (Hukuk alanı) için, sınav ilanında belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak.
(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar ilanda belirtilen KPSS puan türü ve/veya türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi tutulur. Yapılan sıralamada, sınav ilanında belirtilen sayıda aday arasına girmiş olanlar giriş sınavına kabul edilirler. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılmaya hak kazanır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya internet çıktısı,”
“c) Erkek adaylardan, askerlik durumuna dair beyan,”
“ç) Adli sicil durumuna dair beyan,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yöneticiler ve meslek personeli” ibaresi, “yöneticiler, başkanlık müşavirleri ve/veya meslek personeli” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurum web sayfasında” ibaresi, “Kurumun resmi internet sitesinde” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yazılı sınav aşağıdaki konulardan oluşur.
a) Murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;
1) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,
2) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,
3) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi.
b) Hukuk uzman yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;
1) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,
2) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,
3) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),
4) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.
c) Bilişim uzman yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için;
1) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
2) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
3) Endüstri Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; Yöneylem araştırması, olasılık teorisi, rassal modeller,
4) Matematik Mühendisliği, Matematik, Fizik, İstatistik ve Bilgisayar, İstatistik ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; verilerin toplanması ve özetlenmesi, olasılık ve olasılık dağılımları, değişkenler arası ilişkiler, bankacılıkta, üstel ve logaritmik fonksiyon kavramları ile ilgili uygulamalı problemler, diziler, seriler ve uygulamaları, türev ve integralin iktisadi uygulamaları, matris, doğrusal denklem sistemleri ve uygulamaları, diferansiyel denklemlerle ilgili uygulamalı problemler,
5) Bilgisayar Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,
6) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve sistemler.
(3) Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Kurum web sayfasında” ibaresi, “Kurumun resmi internet sitesinde” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Sözlü sınav adayların;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sınav komisyonu, sınavda sorulacak soruları ve cevap anahtarlarını sözlü sınav öncesinde hazırlayarak tutanağa bağlar. Ayrıca, sınav sırasında sorulan soru ve verilen cevaplara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğini içeren bir tutanak daha düzenlenir. Bunların dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Sınav komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve kadro unvanı ve/veya uzmanlık alanları itibariyle sıralamaya tabi tutar. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilerek asil aday olarak belirlenir. Ayrıca, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir. Sınav komisyonu, düzenlediği asil ve yedek adayların listelerini gösterir tutanağı, sözlü sınav bitimini takip eden beş iş günü içerisinde Başkanın onayına sunar.”
“(2) Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamalara giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Asil listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav sonucunun ilanından itibaren altı ay içerisinde bu kadrolara en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.”
“(4) Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, sınav sonucu başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları, mesleğe alındıktan sonra en az üç yıllık bir yardımcılık dönemi geçirirler. Bu süre içinde aylıksız izin ve toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni kullananların yardımcılık süreleri, ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kurumda en az iki yıl çalışmış murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları yetki sınavına girme hakkını elde eder. Bu süre içinde aylıksız izin ve toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni kullananların yetki sınavına girme süreleri, ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yetki sınavı 33 üncü maddede belirtilen kapsam çerçevesinde aşağıdaki konulardan oluşur.
a) Murakıp yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı (bankacılık alanı) için;
1) Genel Bankacılık Bilgisi,
2) Banka Muhasebesi ve Mali Analiz.
b) Hukuk uzman yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı (hukuk alanı) için;
1) Genel Bankacılık Bilgisi,
2) Diğer Mesleki Mevzuatın Değerlendirilmesi ve Yorumlanması.
c) Bilişim uzman yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı (bilişim alanı) için;
1) Mevzuat Bilgisi,
2) Temel Bilişim Bilgisi.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları, yetki sınav sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde istihdam edildikleri birim amiri tarafından belirlenecek tez konusunu, bağlı bulundukları daire başkanlıkları aracılığıyla Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirir. Tez konuları, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca beş iş günü içinde Başkanın onayına sunulur.”
“(2) Başkan, tez konularını kendisine intikalini takip eden yedi gün içinde onaylar veya geri gönderir. Tez konularının geri gönderilmesi halinde birim amirleri tez konularını beş iş günü içinde Başkanın önerileri doğrultusunda yeniden belirleyerek onaya sunulmasını sağlar.”
“(3) Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarına, belirlenen tez konusunun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren tezlerin hazırlanması için sekiz ay süre verilir.”
“(7) Süresi içinde tezlerini sunmayan murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarına, teslim edememe sebebi de dikkate alınmak suretiyle tezlerini sunmaları için altı ayı aşmamak üzere Başkan tarafından ek süre verilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Tez jürisi her bir tezle ilgili tezin kabul edilip edilmediğini de içeren değerlendirmeleri hakkında rapor hazırlar. Bu raporlar yeterlik sınav komisyonlarına iletilir. Tezleri kabul edilmeyenlere ikinci bir tez hazırlamaları için tez jürisi tarafından altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süreler dahil en az üç yıl çalışmış olmaları ve hazırladıkları tezin tez jürisi tarafından kabul edilmiş olması şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Üç yıllık süreye aylıksız izinde ve toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izninde geçen süreler dahil değildir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavı komisyonları, yeterlik sınavına gireceklerin kadro unvanları ve/veya uzmanlık alanları dikkate alınarak başkan yardımcılarından birinin başkanlığında olmak üzere Başkan tarafından yöneticiler, başkanlık müşavirleri ve/veya meslek personeli arasından, belirlenecek toplam beş asil üye ile iki yedek üyeden oluşur.
(2) Hukuk uzman yardımcılığı, bankacılık uzman yardımcılığı (hukuk alanı), bilişim uzman yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı (bilişim alanı) yeterlik sınavı komisyonları için, komisyon başkanlarının talebi ve Başkanın onayı üzerine Kurum dışından en fazla iki öğretim üyesi asil üye olarak görevlendirilebilir.
(3) Yeterlik sınavı komisyonlarının sekretarya hizmetleri Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Yazılı sınav grupları ve konuları, kadro unvanı ve/veya uzmanlık alanları dikkate alınmak suretiyle aşağıda sayılanlar arasından sınav komisyonu tarafından seçilerek oluşturulur.
a) Murakıp yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı (bankacılık alanı) için;
1) Genel Bankacılık Bilgisi: Genel Bankacılık Uygulamaları ve Ürünleri, Türk ve Dünya Bankacılık Sistemine ve Ekonomisine İlişkin Bilgiler, Bankacılık Kanunu ve bu Kanuna ilişkin çıkarılmış olan yönetmelik, tebliğ, genelge ve alınmış Kurul kararları dahil tüm alt düzenlemeler ile bunların denetim ve gözetimi,
2) Diğer Mesleki Mevzuatın Denetim ve Gözetimi: Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Ödünç Para Verme İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu kanun ve kararnamelere istinaden çıkarılmış tüm alt düzenlemeler ile Sermaye Piyasası Kanunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılmış olan bankacılığı ilgilendiren karar, tebliğ ve genelgeler,
3) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Kabahatler Kanunu (Genel hükümler), Medeni Hukuk ve Türk Vergi Mevzuatı (Bankacılığı İlgilendiren Hükümleri),
4) Banka Muhasebesi ve Mali Analiz: Banka Muhasebesi, Türkiye Muhasebe Standartları, Finansal Tabloların Analiz ve Teknikleri, Revizyon ve Kontrol.
b) Hukuk uzman yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı (hukuk alanı) için;
1) Genel Bankacılık Bilgisi: Bankacılık Kanunu ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik ve tebliğler ile bunların değerlendirilmesi ve yorumlanması,
2) Diğer Mesleki Mevzuatın Değerlendirilmesi ve Yorumlanması: Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Ödünç Para Verme İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bankacılığı ilgilendiren hükümleri,
3) Kamu Hukuku: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usul Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku,
4) Özel Hukuk: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku.
c) Kurum bilgi sistemlerini tasarlama, geliştirme, yönetme, güvenliğini sağlama faaliyetleri ile 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşların bilgi sistemlerinin denetimine yönelik faaliyetleri ifa eden Bilişim uzman yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı (bilişim alanı) için;
1) Mevzuat Bilgisi: 5411 sayılı Kanunun ilgili Hükümleri, Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik, BDDK Teşkilat Yönetmeliği,
2) Temel Bilişim Bilgisi: Matematiksel Temeller, Temel İstatistik ve Bilgi Teknolojisi Temelleri,
3) Yazılım ve Veri Tabanı: Programlama Dilleri, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları,
4) Bilgisayar Ağları ve Bilgi Güvenliği: Bilgisayar Mimarisi, Bilgisayar Ağları, Bilgi Güvenliği,
5) Bilgi Sistemleri Denetimi: Bilgi Sistemleri Denetimi Mevzuatı ve Uygulamaları, Uluslararası Kabul Görmüş Yaklaşımlar ve Standartlar, Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi.
ç) (c) bendi kapsamı dışında kalan bilişim uzman yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı (bilişim alanı) için;
1) Genel Bankacılık Bilgisi: Genel Bankacılık Uygulamaları ve Ürünleri, Türk Bankacılık Sistemine ve Türkiye Ekonomisine İlişkin Bilgiler, Bankacılık Kanunu ve Kredi Kartları Kanunu.
2) Temel Matematik ve İstatistik Bilgisi: Bankacılıkta, üstel ve logaritmik fonksiyon kavramları ile ilgili uygulamalı problemler, diziler, seriler ve uygulamaları, matris, doğrusal denklem sistemleri ve uygulamaları, verilerin toplanması ve özetlenmesi, hipotez testleri, olasılık ve olasılık dağılımları.
3) Banka Muhasebesi ve TMS: Banka Muhasebesi ve TMS (TMS Kavramsal Çerçeve, TFRS 7: Finansal Araçlar: Açıklamalar, TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu, TMS 32: Finansal Araçlar: Sunum, TMS 39: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standartları) ve Finansal Tabloların Değerlendirilmesi.
4) Bankacılık Kanuna ilişkin ilgili alt düzenlemeler.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yazılı sınavın tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde, murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları Kurumun görev alanına giren konularda sözlü sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda başarısız olanlar sözlü sınava katılamazlar. Sözlü sınavda genel konular ile birlikte murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarının, murakıplık/uzmanlık yeterliğini taşıyıp taşımadıkları, muhakeme, kavrayış, ikna, ifade ve temsil kabiliyetleri ölçülür.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Yeterlik sınav notu yazılı ve sözlü sınav notları ortalamasından oluşur ve başarı sıralamasında bu not esas alınır.
(2) Yeterlik sınav sonuçları sözlü sınavın bitimini müteakip iki gün içerisinde ilan edilir. Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, yeterlik sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde olmak kaydıyla, yeterlik sınavı komisyonları tarafından belirlenecek bir tarihte ikinci kez yeterlik sınavına tabi tutulur.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tezi kabul edilen, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanını aldığını belgeleyen murakıp yardımcıları, bankalar yeminli murakıbı; uzman yardımcıları ise ilgisine göre bankacılık, hukuk veya bilişim uzmanı kadrolarına atanırlar. Atama yapılabilmesi için gerekli olan yabancı dil puanını gösterir belgeye, yardımcılık döneminde veya yeterlik sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde sahip olunması şarttır.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarından;
a) Verilen ilave süreye rağmen mazereti olmaksızın tez hazırlamayanlar veya tezleri kabul edilmeyenler,
b) Yeterlik sınavında iki defa başarı gösteremeyenler veya sınav hakkını kullanmayanlar,
c) Süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler,
murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısı unvanını kaybederler. Murakıp yardımcıları diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir, uzman yardımcıları ise Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Devam eden işler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Kurumda çalışmakta olan murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarının murakıp veya uzman kadrolarına atanmaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
23/3/2007
26471
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
14/11/2010
27759
18/6/2011
27968
19/10/2011
28089
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET