gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİLGİ İŞLEM SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMINDA KOLAYLAŞMA

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02 Mayıs 2012 Çarşamba 10:05

 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİLGİ İŞLEM

BİRİMLERİNDE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İSTİHDAMINA

İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki “en az 5 yıllık” ibaresi “ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde yirmisi” ibaresi “yüzde yetmişi” olarak, “yüzde sekseninin” ibaresi “yüzde otuzunun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET