gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİLİM SANAYİ TEFTİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİLİK YAPILDI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

29 Kasım 2013 Cuma 06:11
BİLİM SANAYİ TEFTİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİLİK YAPILDI

29 Kasım 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28836

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ

BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  10/9/2011 tarihli ve 28050 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile mevzuatı gereği Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, soruşturma ve rehberlik hizmetlerini yürütmek,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak için gerekli önerileri hazırlayarak rehberlik yapmak ve gerektiğinde Bakana sunmak, kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyip görüş bildirmek, Bakanlıkça gerçekleştirilen taslak hazırlama çalışmalarına katılmak,

c) Denetimi Bakanlığa ait organize sanayi bölgelerini, teknoloji geliştirme bölgelerini, küçük sanayi sitelerini ve endüstri bölgelerini, doğrudan veya dolaylı olarak kamu kaynağı kullanan araştırma ve geliştirme merkezlerini denetlemek,

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Herhangi bir nedenle Başkanlığın boşalması veya Başkanın geçici nedenlerle görevden ayrılması durumunda atanma şartlarını taşıyan Başkanlıktaki müfettişler arasından birisine Bakan Onayı ile vekâlet görevi verilir.

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynımaddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

(1) Görevden uzaklaştırılan memurun durumu, uygulamayı yapan müfettiş tarafından gerekçesi ile birlikte, görevden uzaklaştırılan memura, birinci derecedeki amirine, atamaya yetkili amirine ve Başkanlığa yazıyla hemen bildirilir.

(5) Görevden uzaklaştırılmasına rağmen, görevi başında kalmakta ısrar eden memurun durumu bir tutanakla belirlenir ve tutanak üst yazıya ek yapılarak gereği yapılmak üzere merkezde atamaya yetkili amire, taşrada mahallin en büyük mülki amirine ve cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan  ve Mühendislik Fakülteleri ibaresi Fakülteleri ile üniversitelerin mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümlerindenşeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mühendislik fakülteleri ibaresi  üniversitelerin mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümlerinden mezun olanlar şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan doğruluğÖSYM İnternet Sitesinden kontrol edilen ibaresi, aslı görülüp doğruluğu kontrol edilerek onaylanan şeklinde değiştirilmiş ve aynıfıkranın son cümlesinde yer alan elektronik ibaresinden sonra gelmek üzere veya mobil ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan Mühendislik fakülteleriibaresi, “Üniversitelerin mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Mühendislik fakülteleri ibaresi,“Üniversitelerin mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu üniversitelerinden ibaresi“üniversitelerden şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üç” ibaresi iki olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendindeki Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ibaresinden sonra gelmek üzere Araştırma ve Geliştirme Merkezlerine ibaresi ve aynı fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinin sonuna Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ibaresi eklenmiştir.

a) Birinci Grup

1) Bakanlık Teşkilat ve Görevlerine ilişkin mevzuat,

2) Devlet Memurları Kanunu,

3) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilat birimleri görev alanı ile ilgili mevzuat,

b) İkinci Grup

1) Ticaret Hukuku (Türk Ticaret Kanununun Başlangıç Hükümleri, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak),

2) Devlet ihale mevzuatı,

3) Harcırah mevzuatı,

4) Kamu mali yönetimi ve kontrol mevzuatı.

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

(1) Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından denkliği kabul edilen diğer sınavlardan, yeterlik sınav tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde alınmış en az (C) düzeyinde belge ibraz etmeleri veya bu dillerden birisinden Başkanlıkça yapılacak sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları hâlinde, başarısırasına göre müfettiş kadrolarına atanırlar. Notlarda eşitlik halinde yetişme notu esas alınır.

c) Yabancı dil bilgisine ilişkin olarak birinci fıkrada belirtilen koşulu yeterlik sınavından itibaren tanınan bir yıllık süre sonunda yerine getiremeyenler,

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynımaddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

(2) Başkanlıktan yazılı veya sözlü aksi yönde bir talimat olmadıkça işler, konunun kamu düzeni açısındanönemi, zaman aşımı olup olmadığı gibi hususlar göönüne alınarak görevlendirilen müfettiş tarafından belirleneceköncelik sırasına göre yürütülür. Bir görev üzerinde çalışılıyor olması diğer bir göreve başlanılmamasına gerekçe olamaz.

(3) Müfettişler kendilerine verilen görev yazısı ile işe başlamış sayılır.

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin üçüncü fıkrasına Hareket-varış” ibaresinden sonra gelmeküzere ve görev yerinden ayrılış” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynımaddenin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

(2) Müfettişler, Başkanlığın aksi yönde bir talimatı olmadıkça, uhdelerindeki işleri kendilerince yapılacak bir plan dahilinde yürütürler. Bir işin geri bırakılmasının gerekmesi halinde, Başkanlığın yazılı veya sözlü onayı alınır.

Denetim, inceleme ve soruşturma işlemleri sırasında çözümü özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren konuların varlığı halinde konu, müfettiş tarafından uzman kişilere incelettirilir. Bilirkişilerin ücretleri müfettiş tarafından tanzim edilecek yazıya istinaden Bakanlıkçödenir.

MADDE 15  Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Denetim defteri elektronik ortamda da tutulur.

MADDE 16  Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Müfettiş yardımcıları, eğitim süreci dışında idari birimlerde görevlendirilemezler.

MADDE 17  Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına gönderilmiş” ibaresinden sonra gelmeküzere ya da gönderilecek ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(4) Yurt dışına gönderilecek müfettişler, görev yazılarının kendilerine tebliğinden itibaren inceleme ve araştırma konuları hakkında ön araştırma yaparak ve gerektiğinde Bakanlık teşkilat birimleri ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarla irtibata geçerek bir çalışma planı hazırlarlar ve yurt dışına çıkış tarihinden önce Başkanlığa sunarlar. Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri raporu, döndükleri günden itibaren 30 işgünüiçinde Başkanlığa sunarlar.

MADDE 18  Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Genel Durum Raporu ile Değerlendirme Raporu,

MADDE 19  Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Cevaplı teftiş raporu; müfettişin tespit ve önerilerine denetlenen yerin cevap teşkil edecek açıklamalarınıyapmalarına olanak sağlayacak şekilde düzenlenir. Denetlenen yerin cevapları ve müfettişin son görüşünü de içeren cevaplı teftiş raporu Başkanlığa iki suret halinde sunulur. Bu raporların bir sureti Başkanlık arşivinde saklanır, diğer sureti de raporu uygulayacak ya da uygulamasını takip edecek birime gönderilir.

(4) Gelen rapor en geç on iş günü içinde müfettiş tarafından son görüşü de eklenerek Başkanlığa verilir.

(5) Başkanlıkça cevaplı teftiş raporunda yer alan müfettişin tespit ve önerileri, denetlenen yer tarafından bu tespit ve önerilere karşılık olarak verilen cevaplar ile müfettişin son görüşü incelenir, raporda ve müfettişin son görüşünde varılan sonuçlara iştirak edildiği takdirde, müfettişin son görüşünde yer alan önerilerin gereğinin yerine getirilip getirilmediği Başkanlıkça takip edilir.

MADDE 20  Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Suç duyurusu raporu, genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin konularda, gereğinin yapılmasıtalebiyle, cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenerek Başkanlığa sunulur. Ancak, suç duyurusu raporunun doğrudan cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmesi konusunda ilgili kanunlardaki özel hükümler saklıdır.

MADDE 21  Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin başlığı Genel durum raporu ile değerlendirme raporuşeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(2) Değerlendirme raporu; denetlenen birim, kurum, kuruluş veya yerin inceleme, soruşturma veya cevaplıteftiş raporuna konu edilmeyecek mahiyette olup denetlenen yerin genel işleyişini, kurumsal kapasitesini, fiziki ve mali yapısı ile insan kaynakları durumunu ilgilendiren hususlarının yer alacağı şekilde müfettişin uygun görmesi veya Başkanlığın talimatı ile ayrıca düzenlenir.

MADDE 22  Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

Raporlar, her halükarda elektronik ortamda da Başkanlığa sunulur. Ayrıca Başkanlıkça uygun görülmesi ve elektronik olarak imzalanması halinde rapor ve ekleri sadece elektronik ortamda düzenlenebilir.

MADDE 23  Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan onayı”ibaresinden sonra gelmek üzere veya daha önceden vermiş olduğu yetki çerçevesinde Başkanın görevlendirmesiibaresi eklenmiştir.

MADDE 24  Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

(3) Müfettişler öödeme talep evrakını, en çok bir aylık harcama ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlerler ve mevcut bir öödemenin mahsubu yapılmadan yeni bir öödeme istenemez.

MADDE 25  Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

f) Çalışma merkezlerinde görevlendirme ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi,

MADDE 26  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27  Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2011

28050

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET