gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BÖLGESEL TEŞVİKİN SİGORTA PRİM ORAN MUAFİYETİ BKK KARARI

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğekonulması; Ekonomi Bakanlığının 1/10/2012 tarihli ve 66939 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılıKanunun 2 nci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

13 Ekim 2012 Cumartesi 04:31

 

13 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28440

 

             Karar Sayısı : 2012/3802

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan YatırımlardaDevlet Yardımları Hakkında Kararın 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan tablo ile beşinci fıkrası aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

(5) Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde sabityatırım tutarının yüzde on beşini geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan okul öncesiilkokulortaokul ve lise eğitim yatırımları.

h) BilimSanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projelerineticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.”

MADDE 3 – Aynı Kararın eki;

a) EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tabloda 1 numaralıSektör Koduna karşılık gelen US-97 Kodu “0121, 0122.2” şeklinde,

b) EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tabloda, 4 üncü ve 5 inci bölgelere dair satırlarda yer alan “18” ve “20”sektör numaraları “19” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin, I/C/l ve I/C/2 sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Okul öncesiilkokulortaokulliseyüksekokulüniversiteyükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretimdışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslardershaneler vb.) yatırımlar.

2- Poliklinikmuayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları.”

MADDE 5 – Bu Karar, 19/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/6/2012

28328

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET