gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Değişiklik 21.12.2010 tarihli Resmi Gazetede Yayınlandı.

21 Aralık 2010 Salı 06:26
Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “(2) Ancak, bu Yönetmelik kapsamında olup, doktora öğrenimini bitirmiş olan personelin; bu Yönetmelikte atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine ve öğrenim şartına sahip olmaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir.
             “ö) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin pozisyonlara atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,”
             “r ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri”
             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacakların unvan değişikliği sınavında başarılı olması şarttır.”
             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadro/pozisyonların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu ve aranacak şartlar sınavdan en az kırkbeş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir, eğitimin yeri ve zamanı ise en az on beş gün önce İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca duyurulur.
             (2) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine, aranılan şartları taşıyan personel, başvuru dilekçelerini başvuru tarihinin son günü mesai bitimine kadar görev yaptıkları birime verirler. Başvurular birimler aracılığı ile son başvuru tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.
             (3) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca, başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları incelenir ve eğitime katılıp katılamayacakları bir yazı ile birimlere bildirilir.
             (4) Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personel görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılabilir. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.”
             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bendlerinde yer alan ders konularından en az otuz ve (g) bendinde belirtilen ders konularından en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek olan görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.
             (2) Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.
             (3) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısının üç katını geçemez. Görevde yükselme eğitimine katılmak üzere başvuranların sayısı, ilan edilen kadro/pozisyon sayısının üç katından az ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime katılması sağlanır. Üç katından fazla ise, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılarak toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere boş kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar aday belirlenerek eğitime alınır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;
             a) Hizmet süresi fazla olanlara,
             b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
             c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
             öncelik verilir.
             (4) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.
             (5) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı görevler için yapılacak müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı görev unvanları için düzenlenecek daha sonraki görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabi tutulur.”
             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 12 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.
             a) T.C. Anayasası;
             1) Genel esaslar,
             2) Temel hak ve ödevler,
             3) Devletin temel organları,
             b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,
             c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
             ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat,
             d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,
             e) Halkla ilişkiler,
             f) Etik davranış ilkeleri,
             g) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.
             (2) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.
             (3) Söz konusu eğitim programlarında (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.”
             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Ofis bu sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırır. Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakiben bir ay içinde sınavın yapılmasına yönelik olarak gerekli protokolün tesisi amacıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birisine başvurulur.”
             “(3) Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular, 12 nci maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.”
             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 14 – (1) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyeler olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.
             (2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.
             (3) Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesini, sınav sonuçlarının ilanını, yapılacak itirazların sonuçlandırılmasını ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.
             (4) Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulu bilgilendirilir. Sınav kurulu, öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 12 nci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.
             (5) Sınav Kurulunun oluşturulması ve yazılı sınavın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin koordinasyonu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.”
             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
             “Unvan değişikliği sınavına tabi görevlere yapılacak atamalar için açılacak sınavlara, sadece Ofis personeli başvurabilir.”
             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.
             (2) Sınav sonuçları aynı görev için görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere müteakip sınava kadar geçerlidir.”
             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 17 – (1) Sınava katılanlar sonuçların kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde sınav kuruluna yazılı olarak itiraz edebilirler.
             (2) İtirazlar on gün içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
             (3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”
             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
             “(2) Puanların eşit olması halinde, atanacak personel; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;
             a) 12 nci maddenin (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
             b) Hizmet süresi fazla olanlara,
             c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
             d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
             öncelik verilir.”
             “(3) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.
             (4) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
             a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
             b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
             sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.
             (5) Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli veya idari bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların atamaları, kovuşturma veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.”
             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”
             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/2/2009
27145
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET