gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

19/12/1993 tarihli ve 21793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi TeftişKurulu Yönetmeliği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

06 Nisan 2012 Cuma 04:03

 

6 Nisan 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28256

YÖNETMELİK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  19/12/1993 tarihli ve 21793 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi TeftişKurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7  Kurul Başkanı, bakanlıklar ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarının merkez teşkilatında yardımcılık dönemi dahil en az on yıl denetim elemanlığı veya daire başkanlığı ve üstü idari görevlerde bulunmuş olanlar arasından atanır.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Müfettiş Yardımcılığına giriş

MADDE 19  Ofis Müfettiş Yardımcılığına atanmak için Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır. Giriş sınavına Ofis tarafından belirlenen şartları haiz olan adaylar katılabilirler.

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20  Ofis Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul Genel Müdürün Onayı ile Genel Müdürün Başkanlığında, bir Yönetim Kurulu üyesi, Teftiş Kurulu Başkanı ve bir müfettişten teşekkül eder. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri ve müfettişler arasından iki yedek üye tespit edilir.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21  Ofis Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

b) Sınavın yapıldığı tarih itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

c) Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmişolmak,

d) Ofis Müfettişliği karakter ve vasıflarını haiz bulunmak,

e) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde, yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmek ve sınav sonucunda Ofis tarafından belirlenen taban puanıüzerinde puan almış olmak,

f) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

g) Sınav ilanında belirtilen şartları taşımak, istenilen belgelerle ve usulüne uygun olarak müracaat etmek,

gerekir.

Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup; sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit edilir.

Giriş sınavında iki kez başarı gösteremeyenler bir daha bu sınava kabul edilmezler.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22  Atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri, sınava katılma şartları, başvuru usulü, tarihleri ve yeri, başvuruda istenilecek belgeler, sınav tarihi ve yeri, sınava girebilmek için aranan KPSS puan türü ve taban puanı, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususlar sınav gününden en az otuz günönce Resmî Gazetede, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Ofisin internet sitesinde duyurulur.

Son ilan, başvuru başlangıç tarihinden en az on gün, sınav tarihinden de en az otuz güönce yapılır.

Adayların sınava başvuru ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en çok onbeş güöncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23  Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyenler, sınav ilanında belirtilen tarihe kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına; aday başvuru formu, iki fotoğraf ve yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla Ofisçe onaylı sureti ile ilgili mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamışKPSS sonuç belgesinin internet çıktısıyla müracaat ederler.

Aday başvuru formunda, başvuranın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yükseköğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

Postadaki gecikmeler veya başka sebeplerle zamanında yapılmayan başvurular, eksik belgelerle yapılmış olduğu veya gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi Ofis internet sitesinde duyurulur.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,

b) 4,5x6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet fotoğraf,

c) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş (Bu özgeçmişte; ilk, orta ve yüksek tahsilini yaptığı okullar ve yerleri, yüksek tahsilden sonra yaptığı işler, baba ve annesinin meslek veya iş durumları, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri belirtilir),

d) Varsa yabancı dil bilgi düzeyini gösteren belge ya da Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylanan sureti.

Sözlü sınavı kazanan adaylardan atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.

a) Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı,

b) Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı.

Sınavı kazanan adayların, bu madde gereğince yaptıkları beyanların ve sundukları belgelerin doğru olmamasıhalinde sınavlarının geçersiz sayılacağı, atamalarının yapılmayacağı, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamalarının iptal edileceği, bu nedenle hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi haklarında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları gerekçesiyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususunda bilgilendirilerek ayrıca taahhüt beyanları alınır. Bu durumda olanların sınavları iptal edilir, atamaları yapılmaz ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılır.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26  Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

a) Muhasebe;

1) Genel Muhasebe Prensipleri ve Uygulaması,

2) Şirketler Muhasebesi, Vergi Muhasebesi,

3) Maliyet Muhasebesi, İşletme Denetimi, Yönetim Muhasebesi,

4) Finansal Yönetim Teorisi, Mali Tablolar Analizi,

5) Ticari Hesap ve Mali Cebir.

b) İktisat;

1) İktisat Teorisi (Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikasıİktisadi Analiz vb.),

2) İşletme İktisadı, Pazarlama Yönetimi,

3) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür Politikası,

4) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Dış Ticaret,

5) Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar.

c) Maliye;

1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikasının Genel Esasları,

2) Kamu Gelir ve Giderleri,

3) Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi,

4) Bütçe,

5) Kamu Borçları,

d) Hukuk;

1) Anayasa Hukuku,

2) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku,

3) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç),

4) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

5) Ticaret Hukuku (Deniz Ticaretine ait hükümler hariç),

6) İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Genel Esaslar),

7) Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ve Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar ve Soruşturma).

e) Yabancı dil;

1) İngilizce,

2) Fransızca,

3) Almanca,

dillerinden birisi (Yabancı dil sınavı değerlendirmeye girmez, ancak tercih sebebidir.).

Sınavları sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna aittir. Yazılı sınav soruları gerektiğinde, uzman bir kuruluşa hazırlattırılabilir veya uygulattırılabilir.

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 36  Yazılı sınav aşağıda gösterilen konu gruplarından seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

a) Genel konular;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Türk Medeni Kanunu (genel esaslar),

3) Borçlar Kanununun Genel Hükümleri,

4) Türk Ticaret Kanununun Genel Hükümleri,

5) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

6) 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu,

7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,

8) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

9) Türk vergi kanunlarının genel esasları,

10) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun genel hükümleri ile kamu görevlilerine özgü suçlara ilişkin hükümleri ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (genel esaslar ve soruşturma),

11) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

12) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

b) Kamu alımları ve ihale mevzuatı;

1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara istinaden yürürlüğe konulan bağlı mevzuat,

2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

3) Avrupa Birliğinin kamu alımlarına ilişkin ilke ve kuralları.

c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve ofis mevzuatı;

1) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

2) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,

3) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü,

4) Ofis yönetmelikleri, yönergeleri, yönetim kurulu kararları ve diğer mevzuat,

5) Ofis ticari şartnameleri, tip sözleşmeleri, katalog sözleşmesi ve benzeri mevzuat,

6) Ofiste uygulanan Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi esasları ile İşletme Bütçesi ve uygulamasına ait mevzuat,

7) Ofiste yatırım, ikmal, tedarik, satış ve idari işlemlerde uygulanan iç ve dış mevzuat.

d) Mesleki konular;

1) Teftiş, denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma usulleri,

2) Denetim ve raporlama standartları,

3) İç kontrol modelleri, standartları ve usulleri,

4) Raporlama usulleri ve yazım becerisi.

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 41  Teftiş Kuruluna, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen veya açıktan Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı atanamaz. 7 nci madde hükmü saklıdır.

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 1  Ofis Müfettişleri, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son iki yıl içinde nezdinde inceleme veya denetim yaptıkları yahut işlemleriyle ilgili soruşturma yürüttükleri Ofisle çalışan müteşebbislerin veya bunların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamazlar. Bu yasağa uymayanlar hakkında 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ofiste Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri veya Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında görev yapanlar ile bu görevleri en az iki yıl asaleten yürütmüş olanlar bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerindeki şartları haiz olmak ve aylıktan kesme dahil daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak kaydıyla bu Yönetmelikteki diğer şartlara bağlı kalmaksızın Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla bir yıl içinde Teftiş Kurulunda münhal Müfettiş veya Başmüfettiş kadrolarına naklen atanabilirler.

Birinci fıkraya göre atananlara bir ay süreli mesleki eğitim verilerek mesleğe intibakları sağlanır.

MADDE 12  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13  Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET