gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET MEMURLARI YER DEĞİŞTİRME ESASLARI DEĞİŞTİ

“Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 26/6/2014 tarihli ve 3160 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 72 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

16 Ağustos 2014 Cumartesi 09:15
DEVLET MEMURLARI YER DEĞİŞTİRME ESASLARI DEĞİŞTİ


DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE;


1-Adli idari soruşturma sonucu bulundukları yerde kalmasında sakınca görülen memurun atama dönemi beklenmeksizin hizmet gereği yer değiştirmesi yapılabilecek, ayrıldığı hizmet bölgesindeki zorunlu hizmetleri, aynı hizmet bölgesi içerisindeki başka bir alanda tamamlattırılacak, görev yaptığı hizmet bölgesinde hizmetine ihtiyaç bulunmaması halinde ise, diğer hizmet bölgelerine atanabilecek, eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılacak, hizmet gereği başka bir hizmet alanına ve ya bölgesine atanan memurlar yönetmeliklerinde istisna olması dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamayacak.


2-Yönetmelik değişikliği ile özür grubu atamaları “mazeret” olarak yeniden düzenlenmiş, sağlık ve eş durumu mazeretine dayalı atamalara can güvenliği mazereti ismiyle yeni bir atama şekli getirilmiştir. Sağlık ve can güvenliği mazeretine bağlı atamalar, atama dönemine bağlı olmaksızın yapılacak


3-Aile birliğine bağlı mazeret nedeniyle yapılacak atamalarda eşin kamu personeli olmaması halinde; atama talep edilen yerde kesintisiz olarak 3 yıl sigorta primi ödemek suretiyle kendi adına çalışması ve ya hizmet akdi ile çalıştırılması şart olarak koşulmuştur.


4-Kamu personeli eşin kurum içi yer değiştirmeyle atama imkânının olmaması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi görevde olması halinde bu durumdaki eşin bulunduğu yere atama yapılacaktır.


5-Aynı kurumlarda bulunan eşler bakımından ise, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere ataması yapılacak,


6-Eşlerin farklı kurumlarda olması halinde, kurumlar arası koordinasyonla birlikte her iki kurumunda öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere atama yapılacak


7-Memurun eşi milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter ise bunların bulundukları yerlere atama yapılabilecek


8-Sağlık mazeretinden yararlanacakların kapsamı genişletilmiş, memurun vasi tayin edildiği kardeşinin sağlık durumuna bağlı olarak da yer değiştirme imkanı getirilmiştir.


9-Sağlık mazeretine ilişkin raporlar eğitim ve araştırma veya üniversite hastanelerinden alınabilecek


10-Sağlık mazeretine ilişkin mazeret nedeninin atama yapılan  yerde karşılanmaması halinde, mazeretin karşılanacağı bir başka hizmet alanına atama yapılabilecek


11-Memurun, eşinin ve çocuklarının can güvenliğinin tehlikede olduğunun adli ve İdari makamlarca belgelendirilmesi halinde,  aynı hizmet bölgesi içerisinde başka bir hizmet alanına, hizmet bölgesinde ihtiyaç olmaması halinde başka bir hizmet bölgesine atama yapılabilecek.


12-Şidddete uğramış kadının 6284 sayılı kanun gereğince, adli makamlarca iş yerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir alınması halinde kadın memurun aynı hizmet bölgesi içinde başka hizmet alanına, bölgede hizmetine ihtiyaç yoksa diğer hizmet bölgelerine atanabilecek


13-Bölge hizmetinden sayılacak sürelere ilişkin değişiklik yapılmıştır. Hastalık ve refakat izinlerinin toplamı 6 ayı geçmeyen kısmı bölge hizmetinden sayılacak.


14-En az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi ve ya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memur engellik mazeretine bağlı olarak yer değişim talebinde bulunabilecek


 Belirtilen kapsamdakilerin tedavi nedeniyle yer değişikliğinde bulunması halinde ise; atama yapılacak yerin memurun ve engelli yakınlarının engellilik durumuna uygun olacak


Engellilik durumu devam ettiği sürece, memurun isteği dışında yeri değiştirilemeyecek


K:KAMUSEN


DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/4/1983tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileyürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarınaİlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11- Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memurun hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerim tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirmesuretiyle ataması yapılabilir.

Hizmet gereği yer değişikliği yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmetbölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.

Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz,"

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 12- Sağlık, ailebirliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleritamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atamasıyapılabilir.

Sağlık ve aile birliğimazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinindevam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmekzorundadır.

Zorunluçalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamışolan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksikkalan kısmını tamamlamak zorundadır.

Sağlıkve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyleatamalar, atanma dönemine tabi değildir."

 

MADDE3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği

MADDE 13- Memurun sağlık mazeretinedayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi,babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayinedildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisininmümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunutehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversitehastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

Sağlık mazeretine dayalı olarakyapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmetalanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmetbölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir."


MADDE4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesibaşlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Aile Birliği Mazeretine BağlıYer Değişikliği

MADDE 14- Aile birliği mazeretinedayanarak yer değişikliği memurun;

a)  Kamu personeli olan eşinin, kurumiçi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarıncaeşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bukapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerinher ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazlahizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c)   Eşlerin farklı kurumda çalışıyorolması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle heriki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d)  Kamu personeli olmayan eşinin,talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiylekendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağh olarak çalışmış ve halençalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e)  Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerininbulunduğu yere,
atanması suretiyle yapılabilir.

Ailebirliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşininkamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarakçalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yılsosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ileişverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekleyükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayanbelgenin de eklenmesi gerekir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 14 üncümaddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 14/A maddesieklenmiştir.

"Can Güvenliği MazeretineBağlı Yer Değişikliği

MADDE14/A- Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebindebulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğuçocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehditaltında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeylebelgelendirmesi gerekir. Can güvenliği mazeretine dayalı olarak yapılacak yerdeğişikliğinde memur; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde isediğer hizmet bölgelerine atanabilir.

8/3/2012tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin ÖnlenmesineDair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkinkoruyucu tedbir karan alınan memur, aynı hizmet bölgesi içindeki başka birhizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde isediğer hizmet bölgelerine atanabilir."

MADDE 6-Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 "MADDE 22- Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacaksüreler aşağıda gösterilmiştir.

a)   657 sayılı Kanunun 102 nci, 103üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.

b)  Görevden uzaklaştırılan vegörevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veyagözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesindesayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.


c) Yılda toplam 90 günü geçmeyengeçici görev süreleri.

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçensürelerin tamamı.

Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen sürelerile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 nci maddesi uyarınca memuravekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölgehizmetinden sayılır."

MADDE7- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 23- Aşağıda belirtilen sürelerbölge hizmetinden sayılmaz.

a)   657 sayılı Kanun veya diğerkanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

b)  Yetiştirilmekamacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği

süreler.

c)   657 sayılı Kanunun 105 inci maddesigereğince verilen izinlerin altı ayı aşan

kısmı."

MADDE8- AynıYönetmeliğin 26 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "özürlerini" ibaresi "mazeretlerini" ve "sicil amirlerikanalı ile" ibaresi "disiplin amirleri kanalı ile" şeklindedeğiştirilmiştir.

MADDE9- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesininbirinci fıkrasında yer alan "Özür" ibaresi "Mazeret" ve"özür" ibaresi "mazeret" şeklindedeğiştirilmiştir.

MADDE10- Aynı Yönetmeliğin eki (2) sayılı"Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formıfnun (II) numaralı kısmındayer alan "(A) Özür Grubu" ibaresi "Sağlık Mazereti" ve"(B) Özür Grubu" ibaresi "Aile Birliği Mazereti" şeklinde değiştirilmiş, aynı kısma "Can Güvenliği Mazereti" ibaresieklenmiş ve aynı Formun "Not" kısmında yer alan "ÖzürGrubuna" ibaresi " Mazeretlere" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- AynıYönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "Engel lilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği

EK MADDE 3- İlgili mevzuatına görealman sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğubelirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğubirinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilikdurumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebindebulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler buYönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadroimkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikteyaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumununtedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirmesuretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındakiyakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiğisürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumuortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alandiğer hükümler uygulanır."

MADDE12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"GEÇİCİMADDE 5- Kamu kurum ve kuruluşları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler. Bu süre içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarınınyönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasınadevam edilir."

MADDE13- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesininikinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğegirer.

MADDE 15- BuYönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET