gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İLE ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİ

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 15.06.2011 tarşhli RG'de yayınlandı.

15 Haziran 2011 Çarşamba 06:36
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmeleri

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK İLE ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE
İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
VE BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 ‒ 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Müracaata ilişkin usul ve esaslar
MADDE 13 ‒ Bu Yönetmeliğin 5 inci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri ile belirlenen usul ve esaslar Devlet memurlarının yapacakları müracaatlar hakkında da geçerlidir."
MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 ‒ 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b. Asli Memur: Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin her birinde başarılı olarak adaylığı kaldırılan kişileri,"
MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan "(d) Sicil ve disiplin işleri," ibaresi "(d) Disiplin işleri," şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 ‒ 15/1/1974 tarihli ve 7/7753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET