gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET MEMURU HASTALIK İZİNLERİ YÖNETMELİKLE DÜZENLENDİ AYRINTILAR

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 29.10.2011 tarihli RG'de yayınlandı. Yönetmelikte iki defa 10'ar günlük izin alabilecek, yıllık 40 günü geçemeyecek. Tek hekimden alınabilen 20 günlük izin süresi 10 güne düşürülerek bir kısıtlama gerçekleşti.

30 Ekim 2011 Pazar 08:36
Devlet Memuru Hastalık İzinleri Yönetmelikle Düzenlendi Ayrıntılar

 "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 11/8/2011 tarihli ve 9208 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Devlet memurlarına tek hekim tarafından verilebilecek en fazla 20 günlük rapor süresi 10 güne düşürüldü. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Hastalık raporları ve hastalık iznine ilişkin 1980 tarihli yönetmeliği yürürlükten kaldıran yönetmelik, hastalık raporlarının hangi hekimler tarafından ve ne kadar süreliğine verileceği, hastalık ve refakat iznine İlişkin usul ve esasları düzenliyor. Buna göre memurların hastalık raporları, kurum tabipliği, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenecek. Memura tek hekim raporuyla bir delada en çok 10 gün rapor verilebilecek. Raporda kontrol muayenesi öngörülmesi halinde, tek hekim tarafından en çok 10 gün daha rapor düzenlenebilecek. Memurun bulunduğu yerde SGK ile sözleşmeli sağlık kuruluna sahip sağlık hizmeti sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle nakline imkan bulunmaması halinde tek hekimler, en çok 10 gün daha hastalık raporu düzenleyebilecek.

Raporda nakle engel tıbbi sebeplerin belirtilmesi zorunlu olacak. Raporların geçerli sayılabilmesi için il sağlık müdürünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması gerekecek. Memura bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı 40 günü geçemeyecek. Bu süreyi geçen hastalık raporları, sağlık kurulunca verilecek. Tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının süresinin, gösterilen zorunluluk üzerine 40 günü aşması halinde, raporun geçerli olması için resmi sağlık kurulunca onaylanması zorunlu olacak. Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilecek.

Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları. İlgili ülkenin mahalli mevzuatında tespit edilen süreler dahilinde hastalık raporları düzenleyebilecek. Ancak bu şekilde alınan raporların ülke mevzuatına uygunluğu, dış temsilciliklerce onaylanacak.

Memura, avlık ve özlük haklan korunarak verilecek raporda, gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerindeyse 12 aya kadar izin verilebilecek. Azami izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak, aralıklarla kullanılan hastalık İzinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınacak. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilen memurun İzni, bu süreler kadar uzatılacak. Bu sürenin sonunda iyileşmeyen memur hakkında ise emeklilik hükümleri uygulanacak. Uzun süreli hastalık izni kullanan memurun bu İzin sonunda işe başlayabilmesi İçin iyileştiğine dair resmi sağlık kurutu raporunu İbraz etmesi gerecek.

Memurun hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri de belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınacak.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya, saldırıya veya meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılacak. Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık İzni verilecek. Bu hastalık izinleri, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun İzin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilirken, yurt dışında verilecek hastalık İzinlerinde ise misyon şefinin onayı zorunlu olacak.

Yıllık iznini kullandığı sırada hastalık raporu verilen memurun hastalık İzin süresinin, yıllık İzninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, memur, kalan yıllık iznini kullanmaya devam edebilecek. Memur; yıllık iznin bittiği tarihi aşan süreyle rapor verilmesi halinde raporun bitiminde, yıllık İzinle aynı gün sona eren rapor verilmesi halinde iznin bittiği tarihi müteakiben işe başlayacak. Memurun refakat izni alabilmesi için bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklardan birinin ya da bakmakla yükümlü olmamakta birlikte refakat edilmemesi halinde hayatı tehlikeye girecek bu yakınlarından birinin ağır kaza geçirdiğini veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi zorunlu olacak.


Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik içinKAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET