gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

25 Nisan 2012 Çarşamba 03:29

 

25 Nisan 2012 ÇARŞAMBA


 

Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2010 tarihli ve 27679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav kurulları beş asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Kurul başkanı ve üyeleri Bakan onayıyla belirlenir. Başkan ve üyeler Büyükelçi veya elçi unvanı taşıyan meslek memurları arasından seçilir. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, kurulun doğal üyesidir. Sınav kurullarının toplantı ve karar yeter sayısı beştir. Kurul başkanı, sınavların düzenli şekilde yürütülmesinden sorumludur. Kurul başkanı, ihtiyaç halinde, diğer asil üyeler arasından başkan vekili tayin edebilir ve zorunlu hallerde kurula katılamayan asil üyenin yerine yedek üye atayabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) KPSS sonuç puanının bilgisayar çıktısı veya yazılı beyanı.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde, onuncu fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “yetmişin” ibareleri “seksenin” şeklinde değiştirilmiştir.

“(4) Giriş sınavının yazılı aşaması birden fazla bölümden oluşabilir.”

“(8) Yazılı ve sözlü puan hesaplamalarında aritmetik ortalama usulü kullanılır. Puan ortalamalarındaki ondalık artanlar adayların lehine olacak şekilde tam sayıya çevrilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bunların da eşit olması halinde KPSS puanlarına göre sıralama yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “B” ibareleri “A” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “B” ibaresi “A” şeklinde, “seksen” ibaresi ise “doksan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 17/A maddesi eklenmiştir.

“İstisnai atama

MADDE 17/A – (1) 16 ve 17 nci maddelerdeki koşullara bağlı kalınmaksızın, bir yabancı dili çok iyi düzeyde bilmek, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak ve ikinci fıkradaki şartları sağlamak kaydıyla istisnai atama yoluyla hukuk müşaviri ataması yapılabilir. Bu şekilde atanacakların yabancı dil bilgisinin ölçülmesi amacıyla Bakanlıkça ayrıca bir yazılı veya sözlü sınav da düzenlenebilir.

(2) Bu şekilde atanacaklardan ayrıca;

a) Hakim veya savcı olanların adaylık süresi hariç olmak üzere en az iki yıllık mesleki tecrübeye sahip olması,

b) Hukuk fakültesi mezunu olanların hukuk alanında en az doktora unvanını taşıyor olması,

c) Avukat olanların stajyerlik süresi hariç olmak üzere en az iki yıl mesleğini icra etmiş olması,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında hukuk müşaviri olarak görev yapanların en az iki yıldır hukuk müşaviri olarak çalışıyor olması,

şartları aranır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak başkatiplik ve konsolosluk yeterlik sınavında 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde alınabilecek ek puanların yarısı uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik sınavında sınava girilen yabancı dil dışındaki yabancı dillerden ek puan alınmasında 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası ve 10 uncu maddenin onuncu fıkrası çerçevesinde alınabilecek ek puanların yarısı uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası, 15 inci maddesinin altıncı fıkrası, 17 ncimaddesinin dördüncü fıkrası, 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası, 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2010

27679

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET