gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DIŞİŞLERİ PERSONELİ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME PUANLARI DEĞİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile sürekli görevlendirilecek personelin seçiminde hesaplanacak puanlarda değişikliğe gidildi.

01 Temmuz 2014 Salı 03:18


1 Temmuz 2014  SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29047

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YURTDIŞINA SÜREKLİ GÖREVLE

ATANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 6004 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde yurtdışı sürekli görevlere atanabilmek için öngörülen fiili hizmet sürelerinin hesaplanmasında, Bakanlıkta sözleşmeli statüde geçirilen süreler de dikkate alınır. Ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine göre izinli olarak geçirilen süreler fiili hizmet süresinin hesaplanmasına dahil edilmez.

(2) 6004 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yurtdışına atanacak merkez memurlarının atanma sırasının belirlenmesinde öncelikli olarak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınmış olan puanlar dikkate alınır. Bu puanların eşit olması halinde, Bakanlıktaki fiili hizmet süresi dikkate alınır. Bu fıkra çerçevesinde yurtdışına atanabilecek niteliklere sahip olan merkez memurlarının listesi dil puanı sırasına göre yıllık bazda oluşturulur.

(3) 6004 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yurtdışına atanacak merkez memurlarının atanma sırasının belirlenmesinde puanlama yöntemi kullanılır.

a) Puanlama yöntemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:

1) Adaylardan ön lisans mezunları için iki, lisans mezunları için dört, yüksek lisans mezunları için altı, doktora mezunları için sekiz puan.

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınan puan.

3) Puanlamanın yapıldığı yıldan önceki 31 Aralık tarihi itibariyle Bakanlıktaki her fiili hizmet yılı için bir puan (artık aylar küsurat olarak dikkate alınmaz).

4) Yurtdışında sözleşmeli personel statüsünde geçirilmiş hizmet sürelerinin her yılı için eksi bir puan.

5) Alınan disiplin cezalarından her uyarma için bir, her kınama için iki, her aylıktan kesme için dört ve her kademe ilerlemesinin durdurulması için eksi altı puan.

b) Bu fıkra çerçevesinde yurtdışına atanabilecek niteliklere sahip olan merkez memurlarının puan sıralaması yıllık bazda oluşturulur.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar çerçevesinde bir yılda en fazla on merkez memuru yurtdışı teşkilata sürekli görevle atanabilir. Bu sayıyı ihtiyaca binaen üç katına kadar artırmaya Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine Bakan yetkilidir. 6004 sayılı Kanunun 11 inci maddesi çerçevesinde yurtdışına atanacakların sayısı, bu üst sınırla bağlı kalınmaksızın, ihtiyaçlar doğrultusunda, Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla belirlenir.

(5) 6004 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre yurtdışına atanacaklar için belirlenen kontenjan çerçevesinde, aynı geçici maddenin üçüncü fıkrasına göre atanabileceklere öncelik verilir.

(6) Fiili hizmet sürelerinin hesaplanmasında, atamanın yapılacağı yıldan önceki yılın 31 Aralık tarihinden önceki süreler dikkate alınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET