gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANET PERSONELİ ATAMA VE KARİYER YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİLİK

Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

08 Şubat 2014 Cumartesi 13:44
DİYANET PERSONELİ ATAMA VE KARİYER YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİLİK


8 Şubat 2014  CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28907

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

VAİZLİK, KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ, İMAM-HATİPLİK VE MÜEZZİN

KAYYIMLIK KADROLARINA ATAMA VE BU KADROLARIN KARİYER

BASAMAKLARINDA YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2011 tarihli ve 28151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “Başkanlıkça yapılacak sınavı” ibaresi “Başkanlıkça yapılacak sözlü sınavı” şeklinde ve (n) bendinde yer alan “atanacağı görevin özelliğine göre davranışlarını” ibaresi “atanacağı görevin özelliğine göre becerilerini, davranışlarını” şeklinde değiştirilmiştir.

“f) Giriş sınavı: Başkanlık teşkilatında vaiz unvanlarına ilk defa atanacaklar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı; Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarına ilk defa atanacaklar ile sabık görevlilerin yeniden atanmaları için yapılacak sözlü sınavı,”

“r) Yazılı sınav: Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacakların bilgilerini ölçmek maksadı ile yapılan sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,”

“b) Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan “özrü” ibareleri “engeli” şeklinde; aynı maddenin birinci ve ikinci fıkrasının (a) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin birinci ve ikinci fıkrasının (b) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin; birinci ve ikinci fıkrasının (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kur'an kursu öğreticisi” ibaresinden önce gelmek üzere “vaiz,” ibaresi ve aynı maddenin sonuna gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) İlk defa vaiz atanacaklar ile sabık görevlilerin yeniden atanmaları için Başkanlıkça yapılacak giriş sınavı, yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Giriş sınavına ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az on beş gün önce, bu unvanların kariyer basamaklarında yükselme sınavına ilişkin duyuru ise söz konusu sınav tarihinden en az otuz gün önce İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yapılır.

(2) Sınavlarla ilgili duyurularda, başvuru şartları, sınavın şekli, konuları, ücreti, sınav sonuçlarının duyurulması ve benzeri hususlara yer verilir.

(3) Sınava başvurular Başkanlıkça sınav duyurularında belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde yapılır.

(4) Müracaatlarda ilgilinin beyanı ve başvuru esnasında verdiği bilgiler esas olup zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar ilgiliden belge talep edilmez.

(5) Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(6) Müracaat evrakında eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmaz.

(7) Başvurular ile diğer iş ve işlemler elektronik ortamda yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yazılı sınav konuları

MADDE 17/A – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak vaizlik yazılı sınavında;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Arapça,

c) Tefsir,

ç) Hadis,

d) Kelam,

e) Fıkıh,

f) İslam tarihi ve İslam ahlakı,

g) Dinî ve meslekî genel kültür,

ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

konularından sorular sorulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sözlü sınavda;

a) Vaizler için;

1) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir),

2) Arapça,

3) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet,

4) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat.

b) Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatipler için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları),

3) Hitabet.

c) Müezzin-kayyımlar için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları),

3) Ezan ve ikamet,

konularından sorular sorulur.

(2) Sözlü sınav konularının değerlendirilmesi, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri için otuzar, (4) numaralı alt bendi için on puan üzerinden; (b) ve (c) bentlerinin (1) numaralı alt bentleri için yetmişer, (2) numaralı alt bentleri için yirmişer ve (3) numaralı alt bentleri için ise onar puan üzerinden yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav komisyonu ve görevleri

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sınavları yapmak üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile komisyon başkanı dâhil en az üç, en fazla beş üyeden sınav komisyonu oluşturulur.

(2) İhtiyaç halinde birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir. Her bir sınav komisyonu için ayrıca en az bir yedek üye belirlenir. Asıl üyenin katılamadığı zamanlarda çalışmalara yedek üye katılır.

(3) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(4) Sınav komisyonlarında görevlendirilenlerin öğrenim düzeyleri, sınava gireceklerin öğrenim düzeylerinden aşağı olamaz.

(5) Sınav komisyonu başkan veya üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının sınavına katılamazlar. Bu kişilerin sınavında yedek üye/üyeler görev alır.

(6) Sınav komisyonları sınavları düzenli bir şekilde yapmak, sınav sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde itirazları inceleyip sonuçlandırmakla görevlidir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sınavların yürütülmesi

MADDE 19/A – (1) Sınavların sorumluluğu sınavı yapan komisyona aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav komisyonu başkanı sorumludur.

(2) Giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavın değerlendirilmesi, başarı sıralaması ve sonuçlarının duyurulması

MADDE 20 – (1) Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılan sınavlarda başarılı olmak için sınavın her bir aşamasından yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır.

(2) Sözlü sınav puanı, sınav komisyonu üyelerinin her birinin sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.

(3) Yazılı ve sözlü olarak yapılan sınavların nihai puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak tespit edilir.

(4) Yazılı ve/veya sözlü sınavların puanları tespit edilirken küsuratlar da dikkate alınır.

(5) Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere sınav puanı dikkate alınır. Puanların eşitliği halinde, açıktan alınanlar için sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, doğum tarihi önce olana; naklen alınanlardan sınava başvurularda MBSTS puanı şartı arananlar için sırasıyla MBSTS puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, doğum tarihi önce olana; MBSTS puanı şartı aranmayanlar için sırasıyla yazılı sınav yapılmışsa yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilir.

(6) Sınavlarda başarılı olanların ilan edilen boş kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanır.

(7) Sınav sonuçları Başkanlıkça uygun görülecek vasıtalarla ilgililere duyurulur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

(2) Bu itirazlar, sınavı açan birim tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “listede yer alan” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “listedeki” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “yapılır” ibaresi “yapılabilir” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “imam hatip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve müezzin-kayyım” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar

MADDE 23/A – (1) Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik 15/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.


 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET