Öncekiler Sonrakiler

DOKTOR VE HASTANELERİN TABELA YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Yönetmeliğin amacı; sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun olarak sunulması için, sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelaların diğer standartlarının belirlenmesi ve Türkiye genelinde uygulama birliğinin sağlanmasıdır.

14 Şubat 2015 Cumartesi 06:43
DOKTOR VE HASTANELERİN TABELA YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

14 Şubat 2015 CUMARTESİ, Resmî Gazete, Sayı : 29267
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun olarak sunulması için, sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelaların diğer standartlarının belirlenmesi ve Türkiye genelinde uygulama birliğinin sağlanmasıdır.
Kapsam
MADDE 2­ – (1) Bu Yönetmelik, muayenehaneler ve hastaneler de dâhil olmak üzere her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 59 uncu maddesi ile 13/1/1960 tarihli ve 4/12578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Tabelaların İçeriği
Dış tabela
MADDE 4 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:
a) Muayenehanelerde hekimler ad ve soyadlarını, akademik unvanlarını ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre alınmış uzmanlık ve yan dal uzmanlık alanlarını yazabilirler. Tabelalarda bu nitelikte olmayan herhangi bir bilgiye yer verilemez. Birden fazla alandaki uzmanlığını ilan etmek isteyen hekimler, bunu aynı tabelada göstermek zorundadır.
b) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının dış tabelalarında ruhsatlarında belirtilen kuruluş ismi ve unvanı ile faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları yazılabilir. Özel sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık kuruluşunun adından önce gelmek üzere “Özel” ibaresini belirtmek zorundadırlar.
(2) Sağlık kurum ve kuruluşları, başka resmi veya özel sağlık kuruluşlarınca kullanılan isimleri tabelalarında belirtemezler.
(3) Tabelalarda Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer almayan bir uzmanlık dalına, tanı ve tedavi yöntemi ile sağlık kuruluşunda mevcut tıbbi cihaz bilgilerine ve özelliklerine yer verilemez.
(4) Sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında çalışma gün ve saatleri ile telefon numaralarına yer verilebilir.
Diğer tabelalar
MADDE 5 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşları, ayrı bir tabela ile burada hizmet verilen tıp dallarını, ayrıca ruhsatlandırılmış özel hizmet birimlerini ve çalışan hekimlerin adı, soyadı ve uzmanlık dalları ile akademik unvanlarını gösteren tabelalar asabilirler.
(2) Bu tabelalarda, tam olarak faaliyete geçmemiş veya ilgili uzmanı olmayan tıp dalı ve ünite isimlerine yer verilemez.
(3) Laboratuarların isimlerinin yer aldığı dış tabelalarda, sağlık kuruluşunun bünyesinde bulunan birimler ile çalışan hekimlerin isimleri de yer alabilir.
Acil tabelaları
MADDE 6 – (1) Hastaneler ile 24 saat hizmet veren sağlık kuruluşlarında, acil servis girişlerinin belirlenmesi amacıyla, beyaz zemin üzerine ters “C” harfi şeklinde kırmızı hilal ve altında koyu mavi harflerle “ACİL” ibaresinin yer aldığı tabela bulundurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tabela Standardı
Tabela sayısı
MADDE 7 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşları, faaliyet gösterdikleri binanın en fazla iki cephesi ile bina girişine bir tabela asabilirler. 24 saat hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşları, kurum veya kuruluşun acil durumlarda kolayca bulunabilmesi amacıyla, hizmet binasının çatı katına gündüz ve gece uzaktan görülebilecek boyutta, içeriden ışıklandırılabilen ve yalnızca sağlık kuruluşunun adının yazılı olduğu bir tabela koyabilirler. Ana yollardan uzakta yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarının kolayca bulunabilmelerine yardımcı olmak amacıyla,  kurum ve kuruluşların faaliyet gösterdikleri binanın bulunduğu cadde veya sokak girişlerine birer tane olmak üzere, yalnızca sağlık kuruluşunun adının, muayenehanelerde ise hekimin adının yazılabileceği en fazla iki adet bilgi levhası konabilir. Herhangi bir nedenle apartman üzerine tabela asılamaması ve sağlık kuruluşunun tamamen bina arka cephesinde kalması durumunda bina imar sınırları içinde kalacak şekilde direk üzerine bir adet tabela konabilir. Bina duvarlarına veya cama yazılan yazılar tabela olarak değerlendirilir.
Tabela boyutu
MADDE 8 – (1) Bina cephelerine konulacak tabelalar en çok;
a) Muayenehanelerde 4 m2,
b) Diğer ayakta teşhis ve tedavi yapılan her türlü sağlık kuruluşunda 8 m2,
c) Hastanelerde 20 m2,
olabilir.
(2) Bina giriş kapılarına asılabilecek tabelalar 40 X 60 cm’den,  sağlık kuruluşunun ana yollardan uzak olması nedeniyle konulabilecek bilgi levhaları 100 X 80 cm’den, acil tabelası ise 50 X 70 cm’den büyük olamaz.
Tabelanın diğer şekil özellikleri
MADDE 9 – (1) Tabelaların diğer özellikleri aşağıdaki şekildedir;
a) Tabelalarda zeminin beyaz renkte olması halinde zemin hariç, zeminin beyaz dışında bir renkte olması halinde zemin dâhil en fazla iki renk kullanılabilir.
b) Tabelaya yazılması zorunlu olan “Özel” ibaresi diğer yazı büyüklüğünün yarısından az olmamak kaydı ile sağlık kuruluşunun adından küçük yazılabilir.
c) Işık verici vasıtalarla tabelaların süslenmesi yasaktır.
ç) Tabela yazıları süslemesiz ve sade olmalıdır.
d) Dış tabela ve acil tabelası ancak sağlık kuruluşunun faaliyette bulunduğu saatlerde ışıklandırılabilir.
e) Acil tabelası dışındaki tabelalar bina yüzeyine dik olacak şekilde asılamaz.
f) Kötü görünümlü tabelalar kullanılamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Aykırılık
MADDE 10 – (1) Muayenehaneler ile diğer tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, yukarıda tanımlanan sayı, şekil ve içeriğe aykırı herhangi bir tabela kullanılması yasaktır.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Türk Tabipleri Birliği Kanunu ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler
MADDE 11 – (1) 15/1/1999 tarihinde yürürlüğe giren Türk Tabipleri Birliği Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri ile tabip odaları tarafından yapılan tabela düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Halen kullanılmakta olan tabelalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kullanılmakta olan tabelalar 3 ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Tabipleri Birliği yürütür.
 kamudanhaberler,14.02.2015