gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYET MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

mniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde aşağıdaki değişiklikler yapıldı.

12 Nisan 2014 Cumartesi 19:37
Emniyet Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “(Ek-2)’de” ibaresi “ekli (1) sayılı cetvelde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan  “eş veya çocukları” ibaresi “eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bendin (2) numaralı alt bendine “polisler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve eşleri” ibaresi eklenmiştir.

“b) Büyükşehir belediyesi bulunan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. Ancak, bu illere atanmış olanlar, nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “eş veya çocukları” ibaresi “eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri” şeklinde değiştirilmiş ve (b) bendine “polisler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve eşleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Kursu başarı ile bitirenler, büyükşehir belediyesi bulunan iller hariç eski çalıştıkları birimleri atanmak üzere seçemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki (1) sayılı cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


 Eki için tıklayınız.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET