gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYET PERSONELİ DİSİPLİN TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİ

“Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 10/2/2015 tarihli ve 467 sayılı yazısı üzerine, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 83 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

08 Temmuz 2015 Çarşamba 11:46
EMNİYET PERSONELİ DİSİPLİN TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİ

Tüzük, görev gereği yapılan dinlemeler sırasında edindiği kişisel bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilerle paylaşan veya basına servis eden ya da sanal ortamda yayımlayan emniyet mensuplarının meslekten çıkarılması hükmünü getiriyor.
 
Ayrıca kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek ve tarafların rızası olmaksızın kaydetmek de meslekten çıkarılmayı gerektiren eylem, işlem ve tutumlar arasında yer alıyor.
 
"Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük" 23 Mart 1979 tarihli 7/17339 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü"nde yapılan değişiklikleri içeriyor.
 
Daha önceki tüzüğün adının "Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü" olarak değiştirilmesini öngören tüzük, Bakanlar Kurulun'ca 26 Haziran'da kabul edildi.
 
Yeni tüzükteki değişiklikler
 
Yeni kabul edilen tüzük ile daha önce yürürlükte olan disiplin tüzüğünün meslekten çıkarılmaya ilişkin eylem, işlem ve tutumları düzenleyen 8. maddesinde yer alan 42 fıkraya, 5 yeni fıkra daha eklendi.
 
Meslekten çıkarılmaya ilişkin düzenlemeleri içeren söz konusu maddeye yeni eklenen fıkralara göre, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan dinleme ve kaydetme işlemleri sırasında, "kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "haberleşme içeriklerini ifşa etmek", "aleni olmayan konuşmaları tarafların herhangi birinin rızası olmaksızın kaydetmek ve bu şekilde kaydedilen verileri ifşa etmek", işten çıkarılmayı gerektiren eylem arasında yer aldı.
 
Bu tip dinleme ve kaydetme işlemleri sırasında "kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden", "kişisel verileri kaydeden, başkasına veren, yayan veya ele geçiren", "kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olduğu halde bunu kasten yerine getirmeyen", "gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla suç delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan ve bu fiilleri emir vermek suretiyle yaptıran" emniyet teşkilatı mensupları da meslekten men edilecek.
 
"Görevli olmadığı halde elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu bilgileri paylaşmak veya yayım yoluyla duyurmak", "log kayıtlarını değiştirmek veya silmek", "görevi gereği öğrendiği veya edindiği kişisel bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilerle paylaşmak veya basın yayın kuruluşlarına vermek ya da sanal ortamda yayımlamak" da meslekten çıkarılmayı gerektiren eylemler olarak sıralandı.
 
Meslekten men edilmeyi gerektiren tutum ve eylemler arasında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini, TBMM'yi, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" da bulunuyor.
 
Yeni düzenlemeye göre, borçlarını sürekli olarak ödemediği belirlenen Emniyet Teşkilatı mensupları, bu fiil nedeniyle 5 yıl içinde 5. cezalandırılmaları halinde işten çıkarılacak.
 
Borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirme, daha önceki düzenlemenin 6. maddenin C bendine göre 10 ay durdurma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar arasında yer alıyordu.

EMNİYET ÖRGÜTÜ DİSİPLİN TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK
MADDE 1- 23/3/1979 tarih ve 7/17339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün adı "Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü" şeklinde, 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Örgütünde" ibaresi "Teşkilatında" şeklinde, 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan "Örgütü" ibareleri "Teşkilatı" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Tüzüğün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (10) numaralı alt bendine "aynı rütbedeki arkadaşlarına" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve diğer mesai arkadaşlarına" ibaresi eklenmiştir,
MADDE 3- Aynı Tüzüğün 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (D) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4- Aynı Tüzüğün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine "sahtecilik," ibaresinden sonra gelmek üzere "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması," ibaresi ile aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı fıkranın (5) numaralı bendinde yer alan "dövmek veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
"43-Borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek fiilinden dolayı, beş yıl içerisinde beşinci kez cezalandırılmış olmak.
44- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasında hukuka aykırı olarak; kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini ifşa etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın kaydetmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri ifşa etmek, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal etmek, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek, kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek, kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olduğu halde bu görevini kasıtlı olarak yerine getirmemek, gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla suç delillerini yok etmek, silmek, gizlemek, değiştirmek veya bozmak, sayılan fiilleri emir vererek yaptırmak.
45- Görevli olmadığı halde elektronik ortamda veya bilgisayar loğlarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayım yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek.
46- Görevi gereği öğrendiği veya edindiği kişisel bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilerle paylaşmak veya basın yayın kuruluşlarına vermek ya da sanal ortamda yayınlamak.
47- Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin yargı organlarını, Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak."
MADDE 5- Aynı Tüzüğün 14 üncü maddesi madde başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yinelenme:
 
MADDE 14- Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir eylem, işlem, tutum veya davranışın cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde her yinelenmesinde bir derece ağır ceza uygulanır.
Aynı derecede cezayı gerektiren değişik eylem, işlem, tutum veya davranışlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü ve daha sonraki her uygulanmasında da bir derece ağır ceza verilir."
MADDE 6- Aynı Tüzüğün 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 15- Kararın verildiği güne kadar geçmiş hizmetleri olumlu olan, iyi veya çok iyi derecede performans değerlendirme puanı ile ödül veya başarı belgesi alan memurlara, işledikleri fiilin özelliği, biçimi, işlendiği yer ve zaman göz önünde bulundurularak bu Tüzükte gösterilen cezanın bir derece aşağısı uygulanabilir."
MADDE 7- Aynı Tüzüğün Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "örgütü" ibaresi "Teşkilatı" şeklinde ve "sicilinden" ibaresi "özlük dosyasından" şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "sicil" ibaresi "özlük" şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan "sicilden" ibaresi "özlük dosyasından" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8-Aynı Tüzüğün Ek 6 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Silahıyla yaralama suçunun kasıtla işlenmesi halinde 24 ay uzun süreli durdurma cezası verilir. Ancak, fiilin işleniş şekli, durumunun ağırlığı ya da zararın derecesi ile suçun konusunun önem ve değerine göre meslekten çıkarma cezası da verilebilir."
MADDE 9- Aynı Tüzüğün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10- Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11- Bu Tüzük hükümlerini İçişleri, Adalet ve Maliye Bakanları yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET