gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ENGELLİ ARAÇLARIN DEVRİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

4458 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılırken, yurt dışından getirilen engelli araçların engelli olmayan kişilere satışı ile veraset ile intikal ve sonrası satış işlemlerinde değişiklik yapıldı. Engelli araçların serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren on yıl geçmedikçe engelli olmayan kişilere gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi veya devri yapılamayacağı, on yıl sonrasında, söz konusu araçların devrinde gümrük vergileri aranmayacağı; Engelli kişinin vefatı halinde, aracın varise intikalinde gümrük vergileri aranmayacağı, aracın varise intikali sonrasındaki satış ve devirlerde 107 nci maddenin birinci fıkrası uygulanmayacağı, aracın, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren beş yıl geçmeden varis tarafından engelli olmayan kişilere satılması veya devredilmesi durumunda gümrük vergileri tahsil edileceği hükme bağlandı.

18 Ağustos 2014 Pazartesi 06:30
ENGELLİ ARAÇLARIN DEVRİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR gereği;

Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyaya nihai kullanım düzenlemelerine göre uygulanan gümrük vergisinin, diğer hallerde uygulanabilecek vergiden daha düşük olmaması durumunda, söz konusu eşyaya 89.08 tarife pozisyonunda yer alan 'sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar' hariç bu Kısım hükümleri uygulanmaz."

Aynı Kararın 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(2) Diğer yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla, gemilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında oldukları sürede değiştirilen aksam ve parçalarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine izin verilir."
 
Aynı Kararın 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Diğer yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla, hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesi dışında oldukları sürede değiştirilen aksam ve parçalarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine izin verilir."


MADDE 4- Aynı Kararın 107 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(5) a) 104 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen araçların serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren on yıl geçmedikçe engelli olmayan kişilere gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi veya devri yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların devrinde gümrük vergileri aranmaz.
b) Engelli kişinin vefatı halinde;
1)Aracın varise intikalinde 107 nci maddenin birinci fıkrası uygulanmaz ve gümrük vergileri aranmaz.
2)Aracın varise intikali sonrasındaki satış ve devirlerde 107 nci maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.
3)Aracın, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren beş yıl geçmeden varis tarafından engelli olmayan kişilere satılması veya devredilmesi durumunda gümrük vergileri tahsil edilir."

Aynı Kararın 131 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 131- (1) Dökme gelen eşyanın taşınması sırasında ortaya çıkan;
a)Ek-13'teki listede yer alan eşyada aynı ekte yer alan oranları aşmayan,
b)Ek-13'teki listede yer almayan eşyada %3'ü aşmayan,
c)Boru hatları ile taşınarak ithal edilenler haricindeki doğal gaz ürünlerinde %4'ü
aşmayan,
farklılıklar için özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmaz."
Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET