gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ET VE BALIK KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yöentmelik 07.12.2010 tarihinde yayınlandı.

07 Aralık 2010 Salı 10:17

7 Aralık 2010 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27778
YÖNETMELİK
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
ET VE BALIK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
             a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde, daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
             b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
             c) Genel müdür: EBK Genel Müdürünü,
             ç) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirlenen kadro ve pozisyon unvanlarına aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak yükselme niteliğindeki atamaları,
             d) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,
             e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,
             f) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlı görevlerin gruplandırılmasını,
             g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında geçen süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,
             ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
             h) Kadro veya pozisyon unvanı: Personelin EBKdaki kadro veya pozisyon unvanını,
             ı) Kurum: Et ve Balık Kurumu (EBK)un,
             i) Merkez: EBK merkez teşkilatını,
             j) Personel: 657 sayılı Kanuna tabi personel ile sözleşmeli personeli,
             k) Taşra: Kombina, işletme ve fabrika müdürlüklerini,
             l) Unvan değişikliği: En az orta öğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
             m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,
             n) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde, daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
             o) Yönetim Kurulu: EBK Yönetim Kurulunu,
              ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
             Hizmet grupları
             MADDE 5 (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolar hariç olmak üzere aşağıda belirtilmiştir.
             (2) Görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlar:
             a) Yönetim hizmetleri grubu;
             1) Daire başkanı.
             2) Kombina müdürü, işletme müdürü, fabrika müdürü.
             3) Kombina müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, fabrika müdür yardımcısı.
             4) Şube müdürü, depo müdürü.
             5) Müdür yardımcısı.
             b) Hukuk hizmetleri grubu;
             1) I. Hukuk müşaviri.
             2) Hukuk müşaviri.
             c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
             1) Müşavir, başuzman.
             2) Uzman.
             ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
             1) Çözümleyici.
             2) Sistem programcısı.
             d) Savunma hizmetleri grubu;
             1) Sivil savunma uzmanı.
             e) İdari hizmetler grubu;
             1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru, satış memuru, haberleşme memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, daktilograf.
             f) Yardımcı hizmetler grubu;
             1) Makinist, hizmetli.
             (3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:
             a) Avukat, mühendis, mimar, kimyager, veteriner hekim, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner sağlık teknisyeni.
             Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar
             MADDE 6 (1) Sınava tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.
             a) I. Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
             1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak.
             2) Hukuk fakültesi mezunu olmak.
             b) Daire başkanı kadrosuna atanabilmek için;
             1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak.
             2) Atanacağı birimin görev konusuna uygun olarak, en az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak.
             3) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.
             c) Kombina müdürü, işletme müdürü ve fabrika müdürü kadrosuna atanabilmek için;
             1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak.
             2) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak.
             ç) Kombina müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı ve fabrika müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;
             1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak.
             2) 399 sayılı KHKnın ekinde yer alan II sayılı cetvele tabi sözleşmeli müdür yardımcısında dört yıllık sürenin en az iki yılını Kurumda geçirmiş bulunmak.
             3) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak.
             d) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;
             1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak.
             2) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak.
             3) 399 sayılı KHKnın ekinde yer alan I sayılı cetvelde belirtilen kadro unvanlarının birinde çalışmış olmak.
             e) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;
             1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak.
             2) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak.
             3) 399 sayılı KHKnın ekinde yer alan I sayılı cetvelde belirtilen kadro unvanlarının birinde çalışmış olmak.
             Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
             MADDE 7 (1) Görevde yükselmeye tabi kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.
             a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
             1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak.
             2) Hukuk fakültesi mezunu olmak.
             3) EBKda en az iki yıl hizmeti bulunmak.
             b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
             1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak ve bu sürenin en az iki yılını kurumda geçirmiş bulunmak.
             2) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak.
             3) Müdür yardımcısı, şef veya uzman pozisyonunda bir yıl veya avukat, mühendis, mimar, veteriner hekim, çözümleyici, sistem programcısı, kimyager, istatistikçi ve biyolog unvanlarından birisinde en az dört yıl çalışmış olmak.
             c) Depo müdürü kadrosuna atanabilmek için;
             1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak ve bu sürenin en az iki yılını kurumda geçirmiş bulunmak.
             2) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak.
             3) Müdür yardımcısı, şef veya uzman pozisyonunda bir yıl veya avukat, mühendis, mimar, veteriner hekim, çözümleyici, sistem programcısı, kimyager, istatistikçi ve biyolog unvanlarından birisinde en az dört yıl çalışmış olmak.
             ç) Müdür yardımcısı kadro ve pozisyonuna atanabilmek için;
             1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak.
             2) İki yılı EBKda geçmek üzere en az dört yıl hizmeti bulunmak.
             3) En az şef veya uzman pozisyonunda bir yıl veya avukat, mühendis, mimar, veteriner hekim, çözümleyici, sistem programcısı, kimyager, istatistikçi ve biyolog unvanlarından birisinde en az dört yıl çalışmış olmak.
             d) Şef pozisyonuna atanabilmek için;
             1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak.
             2) 5 inci maddede yer alan hizmet gruplarından; unvan değişikliğine tabi pozisyonlar, bilgi işlem hizmetleri ve idari hizmetler grubunda, iki yılı EBKda geçmek üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak.
             e) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
             1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak.
             2) 5 inci maddede yer alan hizmet guruplarından; unvan değişikliğine tabi pozisyonlar, bilgi işlem hizmetleri, idari hizmetler grubu ve yardımcı hizmetler grubunda yer alan unvanların birinde, iki yılı EBKda geçmek üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
             f) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;
             1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak.
             2) İki yılı EBKda geçmek üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak.
             3) Bilgisayar programlama dili ve işletim sistemlerinden en az bir tanesini bilmek ve bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek.
             g) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;
             1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak.
             2) İki yılı EBKda geçmek üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak.
             3) Bilgisayar programlama dili ve işletim sistemlerinden en az bir tanesini bilmek ve bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek.
             ğ) Veri hazırlama kontrol işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;
             1) En az lise mezunu olmak.
             2) İki yılı EBKda geçmek üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak.
             h) Bilgisayar işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;
             1) En az lise mezunu olmak.
             2) İki yılı EBKda geçmek üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak.
             ı) Memur, satınalma memuru, satış memuru, haberleşme memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, daktilograf pozisyonlarına atanabilmek için;
             1) En az lise mezunu olmak.
             2) İki yılı EBKda geçmek üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak.
             Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanacaklarda aranacak şartlar
             MADDE 8 (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.
             a) Avukatlık pozisyonuna atanabilmek için;
             1) Hukuk fakültesi mezunu olmak.
             2) Avukatlık stajını yapmış bulunmak.
             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
             b) Mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi pozisyonuna atanabilmek için;
             1) İhraz edeceği unvanla ilgili fakülte veya yüksek okul mezunu olmak.
             2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
             c) Veteriner hekim pozisyonuna atanabilmek için;
             1) Veteriner fakültesi mezunu olmak.
             2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
             ç) Biyolog pozisyonuna atanabilmek için;
             1) Fakültelerin biyoloji bölümü mezunu olmak.
             2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
             d) Veteriner sağlık teknisyeni pozisyonuna atanabilmek için;
             1) En az meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak.
             2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
             e) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;
             1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.
             2) Bilgisayar programlama dili ve işletim sistemlerinden en az bir tanesini bilmek ve bunu belgelemek.
             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
             f) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;
             1) En az iki yıllık yüksek okulların ilgili bölümünden mezun olmak.
             2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
             g) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;
             1) En az meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak.
             2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Eğitimi Esasları
             Görevde yükselme eğitimi
             MADDE 9 (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla atama yapılacak görevler için 14 üncü maddenin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az otuz saat ve (g) bendindeki konulardan en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. 
             (2) Birinci fıkradaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.
             Duyuru
             MADDE 10 (1) Görevde yükselme eğitimine başvuru şartları, boş kadro veya pozisyon unvanı, sayısı, varsa derecesi, hangi birimde olduğu, kadro veya pozisyon unvanı için aranılacak nitelikler, son başvuru tarihi ilan ya da uygun yollarla bütün teşkilata ve personele sınavlardan en az kırkbeş gün önce bildirilir. Başvuru süresi en az beş işgünüdür. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde kurumuna başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.
             (2) Eğitimin tarihi, programı ve yeri ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce bildirilir.
             Başvuru ve başvuruların incelenmesi
             MADDE 11 (1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların, duyuruda belirtilen kadro veya pozisyonlardan sadece birisinden görevde yükselme eğitimine katılmak istediklerini belirten dilekçeleri, merkezde bağlı bulundukları başkanlıkları, taşrada ise kombina veya işletme müdürlükleri aracılığı ile İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletilir.
             (2) Başvuruda bulunanların bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları ile eğitim programına katılacakların tespiti çalışmaları, İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanının başkanlığında oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenir.
             Görevde yükselme eğitimine alınma
             MADDE 12 (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından az istekli olması halinde başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;
             a) Hizmet süresi fazla olanlara,
             b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
             c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
             öncelik verilir.
             (2) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan personel veya sınavda başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personelin, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.
             (3) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.
             (4) Görevde yükselme eğitimi programları, Et ve Balık Kurumu tarafından düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir. 
             Eğitimin düzenlenmesi
             MADDE 13 (1) Görevde yükselme eğitimi programları, İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığınca, ilgili daire başkanlıkları ile işbirliği yapılarak, uygulanacak eğitimin konusu, süresi gibi unsurlar dikkate alınarak hazırlanır.
             (2) Kadro veya pozisyon unvanları için görevde yükselme eğitim programına katılacakların sayısı az ise gruplar eğitim programına göre diğer görevde yükselme eğitim programına katılacaklarla birleştirilebilir.
             Görevde yükselme eğitimi konuları
             MADDE 14 (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;
             a) T.C. Anayasası;
             1) Genel esaslar,
             2) Temel hak ve ödevler,
             3) Devletin temel organları.
             b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, ulusal güvenlik.
             c) Devlet teşkilatı, 399 sayılı KHK ile ilgili mevzuat.
             ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.
             d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar.
             e) Halkla ilişkiler.
             f) Etik davranış ilkeleri.
             g) Kurum tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.
             (2) Düzenlenecek eğitim programlarında, yukarıdaki fıkranın (g) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz. 
             (3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları
             Görevde yükselme sınavı
             MADDE 15 (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılır.
             (2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.
             Unvan değişikliği sınavı
             MADDE 16 (1) 5 inci maddenin unvan değişikliğine tabi pozisyonlar bölümündeki, en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
             (2) Unvan değişikliği sınavları, belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda, EBKda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
             (3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir. 
             (4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
             Sınav kurulu
             MADDE 17 (1) Sınav Kurulu, Genel Müdürün onayı ve uygun göreceği genel müdür yardımcısının başkanlığında İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı temsilcisi ile yine Genel Müdürce belirlenecek toplam beş asil üyeden oluşur. Aynı usulle ve aynı sayıda yedek üye de belirlenir. 
             (2) Sınav Kurulunu oluşturan üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve taşıdıkları unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.
             (3) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir. Sınav Kurulunun sekreterya görevi İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.
             Sınav kurulunun görevleri
             MADDE 18 (1) Sınav Kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 14 üncü maddeyle öngörülen, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Kurum, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav Kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 14 üncü maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.
             Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
             MADDE 19 (1) Sınav Kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren sınav sonuçlarını beş iş günü içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.
             (2) İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.
             (3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.
             Sınav belgelerinin saklanması
             MADDE 20 (1) Sınavla ilgili belgeler, bir sonraki sınava kadar saklanır.
             Atama
             MADDE 21 (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için, EBK tarafından ilan edilen tarihte görevde yükselme sınavında başarılı bulunmalarışarttır.
             (2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;
             a) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
             b) Hizmet süresi fazla olanlara,
             c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
             ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
            öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.
             (3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
             a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
             b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
             sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.
             (4) Görevde yükselme sınavında başarılı olan, ancak aylıksız izinde olanlar dahil, ataması yapılmadan atanmak istemediğini yazılı olarak bildirenler ile ataması yapılanlardan görevi kabul etmeyenler ve görevi kabul ettikleri halde atandıkları göreve geçerli mazeretleri olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde başlamayanlar bu haklarını kaybeder ve atamaları iptal edilir. Bu durumdaki personel, aynı unvan için tekrar açılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça, atanma hak ve talebinde bulunamaz.
             (5) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir. Görevde yükselme sınavını kazanarak atanmaya hak kazanmış adaylardan atanma aşamasında görevden uzaklaştırılmış olanlar, haklarında herhangi bir disiplin soruşturması devam edenler ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ön inceleme veya hazırlık soruşturmasının atanmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde sonuçlanmasına kadar atanamazlar. Görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz. Ancak, bu durumlar ilgililerin görevde yükselme eğitim ve sınavına girmelerine engel teşkil etmez.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
             Görev grupları arasında geçişler
             MADDE 22 (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.
             a) Aynı hizmet grubu içinde kalmak üzere sınav yapılmaksızın, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyon için aranılan şartları taşımak kaydıyla aynı veya alt düzey görevlere atanılabilir.
             b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, EBKda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
             c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili pozisyon için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
             ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
             Kazanılmış haklar
             MADDE 23 (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazanmış olanların hakları saklıdır.
             Özürlülerin sınavı
             MADDE 24 (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki görevleri yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ve sınavlarının özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbir alınır.
             Özelleştirilen kurumlardan atama
             MADDE 25 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılıÖzelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
             Hüküm bulunmayan haller
             MADDE 26 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
             MADDE 27 (1) 28/6/2006 tarihli ve 26212 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Et ve Balık Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
             Yükseköğrenim şartı
             GEÇİCİ MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personelden iki veya üç yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler. 
             Yürürlük
             MADDE 28 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 29 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü yürütür.
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET