gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GAYRİFAAL ŞİRKETLERDE SGDP KESİNTİSİ

Gayrifaal olan şirketlerin SGDP kesintisi için SGK Genel Yazı ile açıklık getirdi.

21 Mart 2015 Cumartesi 12:57
GAYRİFAAL ŞİRKETLERDE SGDP KESİNTİSİ

Bilindiği üzere, sosyal güvenlik destek primi uygulaması, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılarımız yönünden, 1999 yılında 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa eklenen Ek-20 nci madde ile getirilmiştir. Buna göre, 1479 sayılı Kanuna tabi yaşlılık aylığı bağlananlardan, herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların veya daha sonra çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dâhil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği aya kadar %10 oranında sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesileceği hükmü getirilmiştir.

Daha önce diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre (Mülga 506 ve Mülga 5434 sayılı Kanunlar) yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmak üzere 2//8/2003 tarihi itibariyle kapsama alınmışlardır. Buna göre, sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil Mülga 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen 12 nci gelir basamağının %10'u oranında sosyal güvenlik destek primi ödeyeceklerdir.
Sosyal güvenlik destek primi oram, 1/10/2008 tarihine kadar %10 olarak uygulanırken 1/10/2008 - 31/12/2008 tarihleri arasında %12 olarak uygulanmış ve takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılmıştır. Ancak bu oranın % 15'i geçemeyeceğine ilişkin yasal düzenleme nedeniyle halen %15 olarak uygulanmaktadır.
Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, sosyal güvenlik destek primi ödeme yükümlüsü olanların tescilleri ve bu tescillerinin sonlandırılması Başkanlığımızca geliştirilen bilgisayar programı aracılığıyla yerine getirilmektedir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun "Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri" başlıklı geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; "Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığına ilişkin süreler hariç olmak üzere çalışılan süreleri için, sosyal güvenlik destek primi oranı olarak bu Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükümler uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.
Görüleceği üzere yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlanması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödeme yükümlüsü olanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığını belgeleyenlerin, bu sürelerde sosyal güvenlik destek primi ödeme yükümlüsü olmadığı öngörülmektedir.
Kamu Denetçiliği Kurumundan gelen tavsiye kararlarında da gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefiyet kaydı devam ettiği halde gayri faal olduğunu belgeleyenlerden sosyal güvenlik destek primi alınmaması gerektiği belirtilmektedir.
Buna göre, faaliyetlerinin olmadığını belgeleyen gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar ile şirket ortakları hakkında sosyal güvenlik destek primi yönünden aşağıdaki şekilde işlem tesis edilecektir.
1)Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları gayrı faal olunduğuna ilişkin belgeyi Kurumumuza ibraz etmeleri halinde, belgede belirtilen tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primi tescili sonlandırılacaktır.
2)Şirket ortaklarının, ticaret sicil memurluğundan şirketin faaliyetine ilişkin belgeyi aldıktan sonra bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek şirketin gayri faal olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Ticaret sicil memurluğundan temin edilecek belgeye istinaden bağlı oldukları vergi dairesinden alacaklan gayrı faal olunduğuna ilişkin belgeyi Kurumumuza ibraz etmeleri halinde, belgede belirtilen tarihten itibaren şirket ortaklarının sosyal güvenlik destek primi tescili sonlandırılacaktır.

3)Yukarıda açıklanan şekilde sosyal güvenlik destek primi tescili sonlandırılanlardan yersiz tahsil edilen sosyal güvenlik primi iade edilecektir.

K:SGK 27/01/2015 tarihli Genel Yazı


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET