gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GEÇİCİ 21. MADDE KAPSAMINDA İÇ DENETÇİLİĞE GEÇİŞ USUL VE ESASLARI

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 21 inci maddesi kapsamında; kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalar ile Kurulca düzenlenecek sertifika eğitimlerine doğrudan katılacaklara ilişkin işlemler aşağıda belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir.

24 Mayıs 2013 Cuma 12:11

24 Mayıs 2013 CUMA
 
Sayı : 28656
 
İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:
5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN
GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS
VE USULLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 21 inci maddesi kapsamında; kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalar ile Kurulumuzca düzenlenecek sertifika eğitimlerine doğrudan katılacaklara ilişkin işlemler aşağıda belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir.
1. Ortak Hükümler
Maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasında aranan yabancı dil şartı ve yaşşartı ile diğer hususlarla ilgili olarak bu bölümdeki esaslara uyulacaktır.
1.1) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olması kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az elli puan almış olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.
1.2) Maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasında geçen başvuru tarihinin belirlenmesinde, başvurunun ilgili idareye yapıldığı tarih esas alınacaktır.
1.3) Madde kapsamında başvuru yapacakların 18/4/2013 tarihi itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Buna göre, 18/4/1973 tarihinden sonra doğmuş olanlar başvuru yapabileceklerdir.
1.4) Maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrasında aranmakta olan en az beş yıl çalışmış olmakşartına ilişkin hizmet sürelerinin hesaplanmasında, aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı ile sıhhi izinlerin toplamda altı aydan fazla olan kısmı dikkate alınmaz.
1.5) Maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrası uyarınca kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına atananlara, iç denetçi atandıkları idarede geçerli Kamu İç Denetçi Sertifikası verilir.
2. 31.12.2014 Tarihine Kadar İç Denetçi Kadrolarına Atanma
2.1) Merkezî yönetim kapsamındaki idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihi itibarıyla yardımcılıkta geçen süre dahil denetçi, müfettiş, kontrolör, sigorta denetleme uzmanı, sigorta denetleme aktüeri, yasama uzmanı, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda murakıp ve uzman olarak en az beş yıl çalışmış olanlar kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.
2.2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin II-Tazminatlar kısmının A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlar kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin II-Tazminatlar kısmının A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde kadro unvanı sayılmakla birlikte, kamu idarelerinin merkez teşkilatı dışındaki birimleri kadrolarında çalışanların burada geçirdikleri hizmet süreleri beş yıllık süre hesabında dikkate alınmayacaktır.
2.3) Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasında kadro unvanı sayılanlardan, mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olmasına rağmen müfettiş, uzman, denetmen gibi kadro unvanlarında fiilen çalışmamış olanlar, iç denetçi kadrolarına atanamazlar.
2.4) 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihi itibarıyla yardımcılıkta geçen süre dâhil malî hizmetler uzmanı olarak en az beş yıl çalışmış olanlar kendi idareleri, yükseköğretim kurumları ve mahalli idarelerin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.
Burada geçen kendi idareleri ifadesinden, başvuru sahibinin başvuru tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu kamu idaresi anlaşılacaktır.
2.5) Mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihi itibarıyla yardımcılıkta geçen süre dâhil il eğitim denetmeni, muhasebe denetmeni, milli emlak denetmeni, sosyal güvenlik denetmeni veya mahalli idarelerde müfettiş olarak en az beş yıl çalışmış olanlar yükseköğretim kurumları (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı dahil) ve mahalli idarelerin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.
2.6) Muhasebe denetmeni veya milli emlak denetmeni iken, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle defterdarlık uzmanlığı kadrolarına atanmış sayılanlar için, beş yıllık hizmet süresinin hesabında defterdarlık uzmanlığında geçirilen süreler dikkate alınmaz.
2.7) İl eğitim denetmenliği unvanında beş yıllık çalışma süresinin hesabında, mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olunmasışartıyla ilköğretim müfettişliği, eğitim müfettişliği ve bunların yardımcılığında geçen süreler dikkate alınacaktır.
2.8) Sosyal güvenlik denetmenliği unvanında beş yıllık çalışma süresinin hesabında, sosyal güvenlik kontrol memurluğunda geçirilmiş olan hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır.
2.9) Mesleğe özel yarışma sınavıyla girmiş ve Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasında sayılan unvanların birden fazlasında görev yapmış olmakla beraber, hiç birinden tek başına beş yıllık çalışma şartını sağlamayanların hizmetlerini birleştirmeleri, Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasında sayılan unvanlardan olmak kaydıyla en son çalıştıkları kurumda yeterlik sınavında başarılı olunması ve kadro unvanında fiilen çalışılmış olması halinde söz konusu olabilecektir. 
2.10) 5018 sayılı Kanunun geçici 5 inci ve geçici 16 ncı maddelerine göre atanan iç denetçiler, diğer idarelerin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar naklen atanabilirler. Bunlar, daha önce kendilerine verilen Kamu İç Denetçi Sertifikalarını kullanmaya devam ederler.
3. 31.12.2015 Tarihine Kadar Sertifika Eğitimlerine Doğrudan Katılma
3.1) 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde başvuru tarihi itibarıyla öğretim üyesi, tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner, biyolog, hukuk müşaviri, hazine avukatı, avukat, mühendis (3.3 bölümünde belirtilen bölümlerden mezun olanlar) unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlar, Kurulumuz tarafından düzenlenecek sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabilirler.
3.2) Yurtiçindeki fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ve 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde başvuru tarihi itibarıyla çözümleyici unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlar da, Kurulumuz tarafından düzenlenecek sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabileceklerdir.
3.3) Yurtiçindeki fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ve idarelerin ana hizmet, danışma ve denetim birimleri veya taşra teşkilatları kadrolarında en az beş yıl çalışmış olan mühendisler, Kurulumuz tarafından düzenlenecek sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabileceklerdir.
3.4) Maddenin beşinci fıkrasında sayılan unvanlarda (çözümleyici unvanı dahil) sözleşmeli olarak çalışmakta olanlar madde kapsamında değerlendirilmeyeceklerdir.
3.5) Sertifika eğitimine kabul edilenler eğitim süresince kurumlarından izinli sayılır.
3.6) Sertifika eğitimlerinin süresi, içeriği ve sertifika sınavları ile Maddenin beşinci fıkrasına göre atananların bir başka idareye naklen atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Kurulumuzca ayrıca belirlenecektir.
3.7) Maddenin beşinci fıkrasında sayılan bir veya birden fazla kadro unvanına veya belli lisans mezuniyetine özgü sertifika eğitimleri düzenlenebilecektir.
4. Başvuru Şekli ve Yöntemi
4.1 Madde hükümleri uyarınca kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına atanmak için yapılacak başvurular İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulan idarelerde doğrudan ilgili İç Denetim Birimi Başkanlığına yapılacaktır. İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmayan idarelerde ise, başvurular ilgili idarenin personel/insan kaynakları birimlerine yapılacaktır.
İç Denetim Birimi Başkanlığı veya ilgili idarenin personel/insan kaynakları birimi insan kaynağı ihtiyacını göz önünde bulundurarak başvurularıüst yöneticiye sunar.
Başvuruların Madde ve bu Esas ve Usullerdeki şartları sağlayıp sağlamadığı, hem İç Denetim Birimi Başkanlıkları hem de personel/insan kaynakları birimleri tarafından kontrol edilecektir.
Üst yönetici tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bulunması halinde İç Denetim Birimi Başkanının da içinde olduğu bir komisyon marifetiyle başvuru sahiplerine yönelik mülakat yapılabilir.
4.2) Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına atanmak için yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler aranır:
-Atanma talebine ilişkin dilekçe
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-İdarenin personel/insan kaynakları biriminden alınmış onaylı hizmet belgesi (hizmet belgesi, mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olunduğunu da içerecektir)
-Yabancı dil sınav sonuç belgesi
4.3) Maddenin dördüncü fıkrası uyarınca kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına naklen atanmak için yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler aranır:
-Atanma talebine ilişkin dilekçe
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-Yabancı dil sınav sonuç belgesi
4.4) Maddenin beşinci fıkrası uyarınca sertifika eğitimlerine doğrudan katılacaklar ise başvurularını, aşağıdaki belgelerle birlikte doğrudan Kurulumuza yapacaklardır:
-Fotoğraflı Başvuru Formu
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-Lisans veya üzeri diploma, mezuniyet belgesi veya denklik belgesi fotokopisi
-İdarenin personel/insan kaynakları biriminden alınmış onaylı hizmet belgesi
-Yabancı dil sınav sonuç belgesi
4.5) Madde kapsamında iç denetçi kadrolarına yapılan atamalara ilişkin bilgiler Kurulumuza gönderilecektir.
5. Tereddütlü Hususlar
İdari uyuşmazlıklara sebebiyet verilmemesi ve hak kayıplarının ortaya çıkmaması amacıyla, tereddütlü hususlarda Kurulumuzdan görüş talep edilecek ve buna göre işlem tesis edilecektir.
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET