gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GELİR İDARESİ AVUKAT ATANMA VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

20 Şubat 2015 tarihli Resmî Gazete ile GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVLERİ İLE AVUKATLARIN MESLEĞE ALINMALARI, DAVALARIN TAKİP USULÜ VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK değişti.

20 Şubat 2015 Cuma 07:24
GELİR İDARESİ AVUKAT ATANMA VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Bu değişiklik ile İllere göre avukat kadro sayıları yeniden belirlendi. 

MADDE 1 – 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(2) Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70’ten az olmaması gerekir.
(3) Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı “Giriş sınavı sonucunun duyurulması ve sınav sonuçlarına itiraz” olarak değiştirilmiş ve söz konusu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “merkez teşkilatında ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’deki 1 Sayılı Cetveli Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Başkanlık Adı

Avukat Kadro Sayısı

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

5

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı

14

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

47

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

16

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

6

Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı

7

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

15

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı

4

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı

4

Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

3

Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı

4

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

4

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

11

Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı

4

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı

10

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

150

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

30

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

4

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı

11

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

11

Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı

3

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı

4

Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı

4

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı

5

Sakarva Vergi Dairesi Başkanlığı

3

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

5

Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı

4

Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı

4

LŞanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı

4

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı

4

TOPLAM                                                             400

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET