gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIN

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik 09.09.2011 tarihli RG'de yayınlandı.

09 Eylül 2011 Cuma 07:31
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayın

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 26/12/2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c) Yazılı sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak
MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(3) Giriş sınavı duyurusunda atama yapılacak birden çok il belirlenmişse, adaylar başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilirler; tercih edilen bu ilin ilçelerine de atama yapılacağı belirlenmişse adaylar atanmak istedikleri yerleri öncelik sırasına göre belirtirler ve daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemezler.
MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(3) Uzman yardımcılarının atanacağı yerlerin giriş sınavı duyurusunda belirlendiği durumlarda, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; bu yerler itibarıyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri göz önünde bulundurulmak suretiyle ve adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(4) Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.
MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(4) Giriş sınavı duyurusunda atanılacak yerlerin belirlenmiş olması halinde, atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar ile karşılıklı yer değiştirme suretiyle atanma isteminde bulunanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır. Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.
MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 21 (1) Uzman yardımcısı kadrosuna atananlar, Başkanlıkça uygun görülen yer veya yerlerde temel mesleki eğitim kursuna tabi tutulurlar. Uzman yardımcılarının, temel mesleki eğitim kursunda başarılı olabilmeleri için görmüş oldukları konulara ilişkin yapılacak sınavlar ile kurs sonunda yapılacak genel sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur.
(2) Kursu başarıyla tamamlayan uzman yardımcıları atamaları yapılan yerlerde yeterlik sınavına kadar stajyer olarak çalıştırılırlar. Staj çalışmaları sonunda yanlarında staj yaptıkları birim amirleri tarafından uzman yardımcılarının çalışmaları ve genel davranışları hakkındaki görüşlerine yer verdikleri Ek-1de yer alan Staj Değerlendirme Belgesi düzenlenir. Staj Değerlendirme Belgesinin ilki uzman yardımcılarının işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın, ikincisi ise ikinci yılın sonundan itibaren otuz iş günü içinde düzenlenerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir. İlk staj notu 60 puanın altında olan uzman yardımcısı başka bir birim amirinin emrinde görevlendirilir. İki staj notunun ortalaması genel staj puanını oluşturur ve genel staj puanı 100 üzerinden en az 60 puan olanlar başarılı sayılırlar.
MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 22 (1) Yapılan temel mesleki eğitim kursu sonunda başarılı olamayanlar ile başarılı olup da staj çalışmaları sonunda başarılı olamayan uzman yardımcıları yeterlik sınavı beklenmeksizin derecelerine uygun memur kadrosuna atanırlar.
(2) Yapılan sınavlarda başarılı olmakla birlikte, staj çalışmaları sonunda başarılı olamayanların bu sınavlara katılmış olmaları, uzman kadrosuna atanmak için kazanılmış hak teşkil etmez.
MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve mevcut ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak teselsül edilmiştir.
(1) Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konulardan oluşur:
a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar için:
1) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Vergi Daireleri İşlemleri hakkındaki ilgili mevzuat,
2) Vergi Hukuku,
3) Gider Kanunları,
4) Muhasebe.
b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen mühendislik bölümü okullarından mezun olanlar için:
1) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
2) Alan bilgisi; Veri tabanı ve veri ambarı yönetimi, bilgisayar ağları (Network), sunucu ve sistem yönetimi (Unix), yazılım geliştirme (Java).
c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen matematik ve istatistik bölümü okullarından mezun olanlar için:
1) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
2) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4760 sayılıÖzel Tüketim Vergisi Kanunu,
3) Alan bilgisi; Merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olasılık, tek örneklem güven aralıkları, tek örneklem hipotez testleri.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan sınav konularının ağırlığı yüzde seksenden az olamaz.
MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(4) Genel yetişme puanı, temel mesleki eğitim kursunda alınan puanların ortalaması ile genel staj puanının ortalamasından oluşur.
MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET