gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİN DESTEKLENMESİ AYRINTILARI

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar 26.02.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 18-40 yaş arasındaki genç çiftçilere hibe desteği verilmesine yönelik düzenleme, Bakan Çelik tarafından imzalanarak Başbakanlığa gönderildi.

26 Şubat 2016 Cuma 18:32
GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİN DESTEKLENMESİ AYRINTILARI

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerine 30 bin liraya kadar hibe verilecek.
 
Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Söz konusu karar, 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, kırsalda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin hususları kapsayacak.
 
Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç tutularak hazırlanacak. Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması gerekecek.
 
- Hibe, nüfusu 20 binden az yerleşim alanlarını kapsayacak
 
Proje kapsamında verilecek hibe, 81 ildeki nüfusu 20 binden az olan yerleşim alanlarını kapsayacak.
 
Yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, merkezi yönetim bütçe kanunu ile tahsis edilen ödenekten karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek. Proje başvuruları, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilecek.
 
Belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde projesi kabul edilen genç çiftçilere ön ödeme yapılabilecek.
 
Genç çiftçiler bu program kapsamında verilen hibeden sadece bir kez yararlanabilecek.
 
Aynı proje konusunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlananlar bu programdan faydalanamayacak.
 
Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ilgili hükümlerine göre tahsil edilecek. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenler, beş yıl süreyle destek alamayacak.
 

Kararla tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği verilmesine yönelik düzenleme, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından imzalanarak Başbakanlığa gönderildi.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlığa gönderilen kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesi hakkında tebliğin yürürlüğe girmesiyle kırsal alandaki 18-40 yaş arası gençler söz konusu destekten yararlanabilecek.
 
Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 28'i kırsal alanda yaşarken, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 18-40 yaş aralığında 330 bin 412 çiftçi bulunuyor. Bu rakam, toplam çiftçi sayısının yüzde 13,46'sını oluşturuyor.
 
Bu program kapsamında genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği verilecek, program Bakanlar Kurulu kararıyla 3 yıl uygulanmaya devam edecek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, kanatlı, ipek böceği yetiştiriciliği, meyvecilik, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularına destek verilmesi öngörülen düzenlemede, büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanlar, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından temin edilecek.
 
Bitkisel üretim projelerinde traktör ve bahçe traktörü hariç proje ihtiyacı olan diğer makine ve ekipmanlar destekleme kapsamına alındı.
 
Su ürünleri üretimi projeleri yüksek maliyetli olması ve ruhsat alma işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle bu dönem program dışı tutulurken, bu projeler Bakanlığın IPARD ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (genel bütçe) kapsamında daha yüksek bedellerle destekleniyor.
 
Öte yandan kanatlı sektöründe ördek, kaz, hindi ve serbest tavuk yetiştiriciliği, destekleme kapsamında olacak.
 
- Proje hazırlama gideri yok
 
Genç çiftçilerin hiçbir şekilde proje hazırlama gideri olmayacak, Bakanlıkça hazırlanan örnek proje ve büyüklükleri tavsiye niteliğinde duyurulacak. İl ve ilçeler arasındaki proje ve bütçe dağılımı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri esas alınarak bilimsel kurallara göre yapılırken, ülke genelindeki tüm başvurular, değerlendirme ve uygulamalar yazılım sistemi üzerinden anlık olarak Bakanlık merkezinden izlenebilecek.
 
Hibe sözleşmeleri ilçelerde imzalanacak. Şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve kadınlara 5'er puanlık pozitif ayrımcılık uygulanacak. Coğrafi işaret olan ürünlerle yerli gen kaynağı olan ürünler ön plana çıkarılacak, hayvancılık bölgelerine öncelik verilecek. İl/içe merkezlerine uzak köylerden başvuranlar avantajlı olacak, ayrıca satın alma uygulamaları basit, kolay ve uygulanabilir olacak. Hayvancılık projelerinde yetiştiricilerin kendi aralarındaki alım-satımlar kabul edilecek. Bu şekilde spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçilecek ve projeler 2 yıl süreyle izlenecek.
 
Başvurular tebliğin yayımından itibaren 30 gün sürecek. Ön başvuru elektronik ortamda alınacak ve başvuru dosyaları il ve ilçe müdürlüklerine elden teslim edilecek.

K:trthaber

Karar Sayısı : 2016/8540

Ekli "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar"m yürürlüğe konulması;Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 16/2/2016 tarihli ve 2051 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelikprojeleri desteklemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; 1/1/2016 - 31/12/2018 tarihleri arasında,kırsalda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal,yöresel tarım ürünleri ve tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelere otuzbin TL'ye kadar hibe ödenmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Karar, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 15 inci ve 19 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

c) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlüğünü,

ç) Genç çiftçi: Kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren gerçek kişileri,

d) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

e) Kırsal alan: Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliğe sahip ve nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini,

ifade eder.

Desteklenecek proje konusu

MADDE 5- (1) Bu Karar, aşağıda belirtilen proje konularını kapsamaktadır:

a) Bitkisel üretime yönelik projeler.

b) Hayvansal üretime yönelik projeler.

c) Yöresel tarımsal ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler.

Proje hibe tutarı

MADDE 6- (1) Uygulanacak projelere otuzbin TL'ye kadar hibeyoluyla destek verilir.

(2) Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanır.

(3) Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şarttır.

Destekleme kapsamına alınacak yerleşim alanları

MADDE 7- (1) Bu Karar, 81 ildeki nüfusu yirmi binden az olan yerleşim alanlarını kapsamaktadır.


Finansman ve ödemeler

MADDE 8- (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile tahsis edilen ödenekten karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla ödenir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2'si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye hizmet komisyonu ödenir.

(2) Bu Karar kapsamında yapılan proje başvuruları,ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde projesi kabul edilen genç çiftçilere ön ödeme yapılabilir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 9- (1) Genç çiftçiler bu program kapsamında verilen hibeden sadece bir kez yararlanabilir.

(2) Aynı proje konusunda, Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlananlar bu programdan yararlanamaz.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 10- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

(2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriile ilgili alacaklar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunhükümlerine göre tahsil edilir.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılanödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespitedilenler beş yıl süre ile desteklemelerden yararlanamaz.

Diğer hükümler

MADDE 11- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarBakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir. Bu tebliğ kapsamındakiçalışmaları ise Bakanlık adına Genel Müdürlük yürütür. Bu tebliğinhazırlanmasında 31/12/2014 tarihli ve 2014/45 sayılı Yüksek Planlama KuruluKararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinin(2014-2020) temel amaç ve ilkeleri ile politika öncelikleri ve tedbirleridikkate alınır.

(2) Kalkınma ajansları, tarımsal ve kırsal kalkınmayayönelik mali destek programlarının tasarımında, potansiyel faydalanırlarınniteliği, desteklenecek yatırımlar ve hibe oranlarının tespiti hususlarında buKarar ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyecek olantebliğ hükümlerini gözetir.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve HayvancılıkBakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET