gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

18.4.1999 Tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.Şube Müdürlüğü için sözlü sınav getiren ve sözlü sınavda da 70 puan alma şartı arandı.

03 Eylül 2013 Salı 05:44
Görevde Yükselme ve Unvan Değişiklerinde Önemli Değişiklikler

Yönetmeliği görmek için tıklayınızGÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER


1-İlçe İdare Şube Başkanları (İl İdaresi Kanunu’nda tanımlanır… İlçe yönetimi içinde yer alan kuruluşların başında bulunan memurlara İlçe İdare Şube Başkanları denir. Yazı İşleri Müdürü, Mal Müdürü, Milli Eğitim Müdürü gibi) ile bunlarla aynı düzeydeki görevlerde bulunanlar yönetmelik kapsamında tutulmuştur. Belirtilen unvanlar hakkında yönetmelik hükümleri uygulanmayacaktır.


2-Avukat kadro ve Pozisyonlarından hukuk müşavirliği kadro ve pozisyonlarına yapılacak atamaların görevde yükselme yönetmeliğine tabi olmayacağı düzenlenmiştir.


3-Yönetmeliğin tanımlar kısmında yer alan; görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavı tanımları yönetmelik metninden çıkarılmıştır.


4-Görevde yükselme suretiyle atanacak personelin kurumda veya  diğer kurumlarda belli bir süre alt görevde ve sürede çalışma şartı mutlak olmaktan çıkarılmış, alt görevde çalışma ve süresi şartı aramak kurumların takdirine bırakılmıştır.


5-Atanacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerinden bu sürelerin en az 2 yılının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olmasına dair şart yönetmelikten çıkarılmıştır.


6-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sureti ile atanacak kadroların 45 gün önceden ilanına ilişkin hüküm değiştirilmiş, yazılı sınavdan önce duyurulur hükmü konularak süre belirsizleştirilmiştir. Görevde yükselme eğitimi kaldırıldığı için şartları taşıyanlar farklı unvan kadrolardan  sadece biri için başvuruda bulunma şartıyla başvuruda bulunabileceklerdir.


7- Yönetmeliğin 11. Maddesi kaldırılarak; görevde yükselme eğitimi sonrası başarılı olanların 3 ay içerisinde atanmalarına ve puanların eşitliği halinde tercih için konulan kriterleri içeren hüküm kaldırılmıştır.


8-Yönetmeliğin 12. Maddesinde yapılan değişiklik ile;  Yazlı sınavın mahalli idareler için; İçişleri Bakanlığı, Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumları için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca, ilgili kurumlarca belirlenecek konularda yapılması esasa bağlanmıştır. Diğer kurumlar sınavı kendileri veya ÖSYM, MEB, TODAİ, üniversitelere yaptırabilecektir.


9- Yazılı sınavın yüz tam puan üzerinden değerlendirileceği hususu hüküm altına alınmakla birlikte, başarı puanının en az kaç puan olması gerektiğini belirleme yetkisi kurumlara bırakılmıştır.( 70 puan şartı kaldırılmıştır. )


10-Yönetmeliğin 12/A maddesi eklenerek sözlü sınav getirilmiştir. Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacakların yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadroların 5 katı aday sözlü sınava çağrılacak, sözlü sınavda 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.


11- Yönetmeliğe eklenen 12/B Maddesi ile, görevde yükselme sınavı sonrası yapılacak atamalarda başarı puanının esas alınacağı, şu be müdürü, müdür ve aynı düzeydeki diğer kadrolara atanmak için sözlü sınav puanının, diğer kadrolar içinse; yazılı sınav puanının esas alınacağı hükme bağlanmıştır.( sözlü sınavda 70 puan aranacaktır.)

İlan edilen kadro sayısı nedeniyle,  başarılı oldukları halde atanamayanlardan; kurumların ihtiyaç duyması halinde en az asıl kadar yedek ayırabilecekleri düzenlenmiştir.(bu hükme göre yedek ayırıp, ayırmamak kurumların takdirindedir.)


12- Yönetmeliğe eklenen 12/C maddesi ile; atanan kadroların yönetmelikte sayılan çeşitli nedenlerle boş kalması halinde, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren 6 aylık süreyi geçmemek üzere müteakip sınav ilanına kadar aynı unvanlı kadro ve pozisyon için yedek üyeler atanabilir.(kurumlar yedek belirlemişlerse)


13- Sınav sonuçlarına itiraz başlıklı 14.Madde yürürlükten kaldırılmıştır.   (sınav komisyonlarında sadece itirazın yapılacağından bahsedilmekte, itirazın süresi, nasıl yapılacağına dair düzenleme bulunmamaktadır.)


14- Yönetmeliğin 15. Maddesinin 1. Fıkrası değiştirilerek Görevde yükselme yönetmeliği ve unvan değişikliği sınavına göre atanacaklardaki şartları ve sınavlara ilişkin usul ve esasları  mahalli idareler, belediye birlikleri, müessese işletmeleri ve bunlara bağlı döner sermaye kurumlarındaki personel için İçişleri Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumlarındaki personel için  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak üzere yönetmelik çıkarabileceklerdir.


15-Personel Değerlendirme formu kaldırılmıştır.


16- Kurumlar, yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yönetmeliklerini  Kamu Kurum ve Kuruluşları görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği ile uyumlu hale getireceklerdir.


17- Duyurusu yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları için; eski yönetmelik hükümleri geçerliliğini koruyacaktır.

K:Türk Büro Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET