gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HAKİM VE SAVCILARIN MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMİNDE DEĞİŞİKLİK

Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarıile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

30 Ekim 2011 Pazar 07:47
Hakim ve Savcıların Meslek Öncesi Eğitiminde Değişiklik

 ADLΠYARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARΠYARGI HÂKİM

ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNİN YAPTIRILMASININ

ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarıile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) ve (l) bendi eklenmiştir.

k) Müfettiş: Adalet ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu müfettişlerini,

l) Staj Merkezi: Adli yargı için bölge adliye mahkemelerinin kurulu olduğu illerdeki ağır ceza mahkemelerinin, idarî yargı için bölge idare mahkemelerinin bulunduğu merkezleri,

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6  Adaylar meslek öncesi eğitim faaliyetlerine düzenli olarak devam etmek, çalışma saatlerine, kural ve düzenlemelere uymak, 5 inci maddede belirtilen hedeflere ulaşılması için verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan adalet müfettişleri ibaresimüfettişler olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ilgili başkan yardımcısı,ibaresi, dördüncü fıkrasında yer alan , diğer adalet dairelerinde ile ve ne kadar süre ibareleri ve beşinci fıkranın (a) bendinde yer alan , diğer adalet daireleri ibaresi yürürlükten kaldırılmış; aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ve adalet komisyonu başkanı” ibaresinden önce gelen Başkan ile staj dönemi sonunda ibaresinden önce gelen Başkanibareleri Başkan yardımcısı”üçüncü ve altıncı fıkrasında yer alan adalet müfettişlerince ibaresi müfettişlerce, yedinci fıkrasında yer alan aday sicil ibaresi staj şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10  Meslek öncesi eğitim süresi iki yıl olup aşağıdaki dönem ve sürelerde yaptırılır:

a) Adlî yargıda meslek öncesi eğitim iki kısma ayrılır.

1) Birinci kısım meslek öncesi eğitim, adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atanmakla başlar ve adayların tümüne aynı meslek öncesi eğitim programı uygulanır. Bu kısımda hazırlık eğitim dönemi üç ay, genel staj dönemi üç aydır.

2) İkinci kısım meslek öncesi eğitim, adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının, teşkilâtın ihtiyaç durumu ile 9 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince doldurulan belge ve raporlar esas alınarak, imkânlar ölçüsünde adayların istekleri göönünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlıkça hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılmaları ile başlar ve bu şekilde ayrılan adaylara meslek öncesi eğitim programı ayrı ayrı uygulanır. Bu kısımda görev stajı dönemi ondört ay, son eğitim dönemi ise dört aydır.

b) İdari yargıda meslek öncesi eğitim;

1) Hazırlık eğitim dönemi üç ay,

2) Staj dönemi onyedi ay,

3) Son eğitim dönemi dört ay

olmak üzere üç dönemi kapsar.

Staj döneminin son altı ayında adaylar yabancı dil eğitimi için, 15/9/2004 tarihli ve 25584 sayılı ResmîGazetede yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurt Dışına Gönderilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11  Adayların;

a) Hazırlık ve son dönem eğitimleri Eğitim Merkezinde,

b) Staj dönemi eğitimleri staj merkezlerinde,

c) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının stajları;

1) Cumhuriyet başsavcılıklarında,

2) Staj mahkemelerinde,

3) Yargıtayda,

d) İdarî yargı hâkim adaylarının stajları;

1) Danıştayda,

2) İdare mahkemelerinde,

3) Vergi mahkemelerinde,

4) Bölge idare mahkemelerinde,

5) İl valiliklerinde

yaptırılır.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Adayların geçici görevlendirilmeleri

MADDE 12  Adaylar; Yargıtay ve Danıştaydaki stajları ile Eğitim Merkezindeki hazırlık ve son eğitim dönemlerini yapmak üzere, Genel Müdürlük tarafından geçici olarak görevlendirilirler.

Ayrıca, adlî yargı hâkim ve savcı adayları staj döneminde ağır ceza merkezi olmayan adliyelerde talepleri ve mazeretleri de dikkate alınarak Genel Müdürlükçe bir ay süreyle geçici olarak görevlendirilir.

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğe 20 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Disiplin amirleri ve itiraz

MADDE 20/A  Adayların;

a) Hazırlık ve son eğitim döneminde birinci disiplin amiri müdür, ikinci disiplin amiri başkan yardımcısı,

b) Staj döneminde birinci disiplin amiri, disiplin soruşturmasına konu eylemin işlendiği tarihte kadrolarının bulunduğu yerdeki komisyon başkanı, ikinci disiplin amiri personel genel müdür yardımcısıdır.

Disiplin cezalarına itiraz Bakanlık Disiplin Kuruluna yapılır.

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğe Geçici 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4  Haklarında 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun geçici 11 inci maddesi uygulanacaklardan, anılan maddenin yürürlük tarihi olan 26/8/2011 tarihinden önce adaylığa atananlar için bir yıllık meslek öncesi eğitim süresinin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 13 üncü ve 14üncü maddeleri hariç olmak üzere diğer maddelerinde, Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarınıİl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler, son eğitim dönemi hariç yarı oranında indirilerek aşağıdakişekilde uygulama yapılır.

a) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarından meslek öncesi eğitimlerinin;

1) Bir yılını ve hazırlık eğitimini tamamlayan, görev ayrımı yapılan adaylar Yargıtay stajlarını yapmak üzere görevlendirilmelerini müteakip, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimini yapmak üzere görevlendirilirler. Akademide görevlendirilemeyenler ise, görevlendirme yapılıncaya kadar, görev stajına devam ederler.

2) Üç ayını tamamlayanlar, hazırlık eğitimini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak görev stajına başlatılırlar. Bu durumda hazırlık eğitimini yapmamış olanlar, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programıdikkate alınmak suretiyle öncelikle hazırlık eğitimine, hazırlık eğitimine müteakip Yargıtay stajına ve akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimine alınırlar.

b) Halen meslek öncesi eğitimine devam eden idarî yargı hâkim adayları, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle hazırlık eğitimini yapmak üzere görevlendirilir.

Bu maddeye göre yapılacak indirime ilişkin hesaplamalarda, küsurlu süreleri tam gün esasına göre belirlemek için tamamlama veya eksiltme yapmaya, ilgisine göre Yargıtay, Danıştay, Bakanlık, Akademi ve adalet komisyonlarıyetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 5  4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun Geçici 11 inci maddesi uyarınca,26/8/2011 tarihi ile 26/8/2016 tarihi arasında kalan beş yıllık süre içerisinde yapılacak sınavlarda başarılı olup adaylığa atanmaya hak kazananlar için meslek öncesi eğitim süresinin kısaltılması, her dönem başında ve adayların göreve başlamalarından önce Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla uygulanır. Bir yıllık sürenin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 13 üncü ve 14 üncü maddeleri hariçolmak üzere diğer maddelerinde, Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarınıİl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler, son eğitim dönemi hariç yarı oranında indirilerek uygulanır.

Yukarıdaki fıkra uyarınca alınan karar, adaylar meslek öncesi eğitime başlamadan önce Akademiye ve ilgili adlîveya idarî yargı adalet komisyonlarına bildirilir. Akademi ile komisyonlar bu karar doğrultusunda eğitim programınıyaparlar.

Bu maddeye göre yapılacak indirime ilişkin hesaplamalarda, küsurlu süreleri tam gün esasına göre belirlemek için tamamlama veya eksiltme yapmaya, ilgisine göre Yargıtay, Danıştay, Bakanlık, Akademi ve adalet komisyonlarıyetkilidir.

MADDE 10  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11  Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET