gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇ DENETÇİ ATAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

İç Denetçi Atamalarında 21.05.2011 tarihli RG ile değişiklik yapılmaktadır.

21 Mayıs 2011 Cumartesi 00:21
İç Denetçi Atama Tebliğinde Değişiklik

 
İÇ DENETÇİ ATAMALARINDA UYULACAK ESAS VE USULLER
HAKKINDA 2 SIRA NUMARALI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 4)
30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğin “İç denetçilerin naklen atanmalarında uyulacak esas ve usuller başlıklı 3 üncü bölümünün dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(4) Buraya kadar yapılan açıklamalar doğrultusunda 5018 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca bu maddenin;
(c) bendinde sayılanların tüm kamu idarelerinde,
(d) bendinde sayılanların; sadece kendi idarelerinde, özel bütçeli idarelerde, mahallî idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında,
(e) bendinde sayılanlardan Maliye Bakanlığı denetmenleri ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanların, sadece özel bütçeli idareler ile mahallî idarelerde; Belediye Müfettişi ve Hesap İşleri Murakıbı olanlar ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanların ise, sadece mahallî idarelerde,
iç denetçi olarak atananların yukarıda kendi unvanları için sayılan idareler dışında diğer idarelere iç denetçi olarak naklen atanmaları mümkün bulunmamakta olup, naklen atanma ancak bunların, 8/10/2005 tarih ve 25960 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde belirtilen aday belirleme sınavını geçmeleri, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığınca verilecek eğitimi tamamlamaları ve sertifika sınavında başarılı olmaları durumunda mümkün olabilecektir. Fakat en az 3 yıl fiilen iç denetçilik yapmış ve İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 6 ncımaddesiyle belirlenen yabancı dil şartını sağlayan iç denetçiler, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından İç Denetçi Adaylarına yönelik olarak yapılacak sertifika sınavlarına girerek başarılı olmaları halinde kendilerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki bütün idarelerin iç denetçi kadrolarına naklen atanmalarına imkan verecek nitelikte Kamu İç Denetçi Sertifikası verilir. Sertifika sınavında başarısız olan iç denetçiler, yabancı dil şartını muhafaza etmeleri kaydıyla izleyen en fazla iki sınava daha katılabilirler.
Tebliğ olunur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET