gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇ DENETÇİLER SENDİKA ÜYESİ OLABİLECEK

Kamu kurum kuruluşlarında iç denetçi olarak istihdam edilen personel, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecek.

27 Mayıs 2015 Çarşamba 09:32
İÇ DENETÇİLER SENDİKA ÜYESİ OLABİLECEK

Kamu kurum kuruluşlarında iç denetçi olarak istihdam edilen personel, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceğine ilişkin 03.04.2015-2263 tarik ve sayılı görüş vermiştir. Görüşte;

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kanunun, "Sendika üyeliğinin kazanılması" başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler." hükmü yer almaktadır. Nitekim, kamu görevlileri, görev yaptıkları kurumun, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kollarını gösterir listesinde yer aldığı hizmet kolunda kurulu kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmektedir.


Mezkûr Kanunun, "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15 inci maddesinin (ı) bendinde; bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanlarının sendika üyesi olamayacağı belirtilmiştir.


Konu ile ilgili, iç denetime ve iç denetçiye ilişkin mevzuatın incelenmesinden; 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, "İç denetim" başlıklı 63 üncü maddesinin ilk fıkrasında; "İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir." hükmü, ikinci fıkrasında;" İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır…" hükmü yer almaktadır.


Bununla birlikte, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "İç denetçinin görevleri" başlıklı 15 inci maddesinde; "(1) İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:


a)Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
b)Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
c)Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
d)İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
e)Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde
bulunmak.
f)Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.
g)Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.
h)Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
i)Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.

j)Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek" şeklinde iç denetçilerin görevleri sıralanmış olup, iç denetim alanına ilişkin bu görevlerden, iç denetçilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatındaki kadrolarda görev yapan ve ülke genelinde denetim yetkisine sahip olan merkezi denetim elemanı sıfatına haiz olmadıkları anlaşılmaktadır.


Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşlarında anılan mevzuat çerçevesinde iç denetçi olarak görev yapan personelin, yürüttüğü görev ve yetkileri açısından bakıldığında, 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamına girmediği değerlendirildiğinden, söz konusu personelin görev yaptığı kurumun girdiği hizmet kolunda kurulu kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceği mütalaa edilmektedir.

K.DPB

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET