gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇ DENETİME EĞİTİM AYARI

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde yapılan değişilik ile, atanma şartlarında eğitim atama şartında değişiklik yapıldı.

18 Aralık 2013 Çarşamba 06:11
İÇ DENETİME EĞİTİM AYARI


18 Aralık 2013  ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28855

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)’ndan:

KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak üç yılın bitiminden sonra izleyen her yıl için, İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendindeki eğitim konularında en az 30 saat eğitim (anılan Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendindeki eğitim konularıyla ilişkili ulusal veya uluslararası konferans, çalıştay ve seminerler dahil) aldıklarını ve/veya eğitim verdiklerini Kurula bildirmeleri durumunda, sertifikaları kullanılabilir hale gelir ve 6 ncı ve 7 nci maddelerdeki esaslara uyulması şartıyla iç denetçi kadrolarına atanabilirler.”

“Toplam ihtiyacın 100 saati aşması halinde, 100 saatlik eğitim ve/veya eğiticilik, sertifikanın kullanılabilir hale gelmesi için yeterli kabul edilir.”

“(2) İdareler veya iç denetim ve dış denetim alanındaki meslek örgütleri ya da Kurul tarafından uygun görülen denetim konusunda uzman kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitimler geçerli sayılır. Birinci fıkra kapsamındaki kişiler, Kurulun düzenlediği eğitimlere imkânlar ölçüsünde katılabilirler. Eğitimlere katılım durumu ve eğiticilik, katılım sertifikası veya katılım belgesi ile kanıtlanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET