gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İHALE ALIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bakanlar Kurulunun 25.12.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2014/7050 sayılı Kararı ile İçişleri Bakanlığına bazı alımlarda istisnai değişiklik yapıldı.

25 Aralık 2014 Perşembe 01:55
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İHALE ALIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İHALE ALIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 


Bakanlar Kurulunun 25.12.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2014/7050 sayılı Kararı ile;

İçişleri Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esaslarda değişiklik yapılmasına dair ekli Esasların yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 20/11/2014 tarihli ve 3053 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


1/12/2014 TARİHLİ VE 2014/7050 SAYILI KARARNAMENİN EKİ ESASLAR

 

MADDE 1- 1/2/2010 tarihli ve 2010/87 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İçişleri Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esasların 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"ı) Tedarik konusu işin özelliği nedeniyle, tedarik miktarının, yerinin ve zamanının önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, idarece bu maksatla ayrılan ödeneği aşmayacak şekilde, ayrıntıları ihale dokümanında belirtilen mal ve/veya hizmet alımları."


"(3)Birinci fıkranın (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ı) bentlerine göre yapılacak alımlarda, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir."


MADDE 2- Aynı Esasların 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

"(3) Tedarik miktarının, yerinin ve zamanının önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığı mal ve/veya hizmet alımlarında, idarece bu maksatla ayrılan ödeneği aşmayacak şekilde, birim fiyat veya götürü bedel sözleşme düzenlenebilir."


MADDE 3- Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET