gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Değişikliğie ilişkin düzenleme 16.12.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

16 Aralık 2010 Perşembe 01:39
İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

16 Aralık 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27787
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(2) Bu Yönetmelik, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, il özel idareleri, belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, bağlı ve ilgili kuruluşlar personeli ile mahalli idareler kontrolörleri ve stajyer kontrolörleri, avrupa birliği uzman ve yardımcıları, mali hizmetler uzman ve yardımcıları, il planlama uzman yardımcıları ve dernekler denetçi ve yardımcılarını kapsamaz.”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir.
             “p) İş Günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,”
             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
             1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü,
             2) İl dernekler müdürü,
             3) İl planlama ve koordinasyon müdürü,
             4) Şube müdürü,
             5) İl yazı işleri müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü, basın ve halkla ilişkiler müdürü, il mahalli idareler müdürü, il idare kurulu müdürü,
             6) İlçe nüfus müdürü,
             7) İlçe yazı işleri müdürü,
             8) Şef, koruma ve güvenlik şefi.”
             “d) İdari Hizmetler Grubu;
             1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni,
             2) Koruma ve güvenlik görevlisi,
             3) Şoför.”
             “e)Yardımcı Hizmetleri Grubu;
             1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci.”
             “(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
             Teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, hemşire, laborant, grafiker, mimar, diyetisyen, istatistikçi, restoratör.”
             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;
             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,
             b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
             gerekir.”
             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 7 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.
             a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü kadrosuna atanabilmek için;
             1) Üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bu dallarda eğitim yapan, yükseköğretim kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya en az dört yıl süreli yüksekokullardan mezun olmak,
             2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda en az beş yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
             3) Ülkenin her yerinde görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak,
             b) İl dernekler müdürü kadrosuna atanabilmek için;
             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
             2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda en az beş yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
             3) Ülkenin her yerinde görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak,
             c) İl planlama ve koordinasyon müdürü kadrosuna atanabilmek için;
             1) Ekonomi, maliye, hukuk, idari bilimler, işletme ve istatistik konularında en az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
             2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda en az beş yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
             3) Ülkenin her yerinde görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak,
             ç) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
             2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda en az beş yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
             d) İl yazı işleri müdürü, il mahalli idareler müdürü, il idare kurulu müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü ve basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosuna atanabilmek için;
             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
             2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda en az dört yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
             e) İlçe yazı işleri ve ilçe nüfus müdürü kadrosuna atanabilmek için;
             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
             2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam sekiz yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
             f) Şef kadrosuna atanabilmek için;
             1) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, şoför, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, mimar, diyetisyen, istatistikçi, restoratör, hemşire, laborant, grafiker veya çözümleyici kadrosunda olmak üzere fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için dört yıl, diğer yüksekokul mezunları için en az altı, lise mezunları için ise en az yedi yıl toplam memuriyet hizmeti bulunmak,
             g) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;
             1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
             2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az üç yıl süre ile çalışmış olmak,
             ğ) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
             1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
             2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yıl Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışmış olmak,
             h) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;            
             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
             2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, şoför, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, diyetisyen, istatistikçi, mimar, restoratör, hemşire, laborant, grafiker veya çözümleyici olarak en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
             3) Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak,
             ı) Uzman kadrosuna atanabilmek için;
             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
             2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, hemşire, laborant, grafiker, çözümleyici, diyetisyen, istatistikçi, restoratör veya mimar olarak en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
             i) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
             1) Üniversitelerin eğitim fakültelerinden Türkçe öğretmenliği veya fen-edebiyat fakültelerinin, Türk dili edebiyatı, tarih, sosyoloji, psikoloji ve felsefe bölümlerinden mezun olmak,
             2) Fen-edebiyat fakültelerinin bölümlerinden mezun ise pedagojik formasyon belgesine sahip olmak,
             3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) fıkrasında belirtilen yardımcı hizmetleri grubu hariç olmak üzere diğer unvanlar da en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
             j) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
             2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
             3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
             k) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
             2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
             3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,
             l) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
             2) (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak,
             3) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
             gerekir."
             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;
             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,
             b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
             şartları aranır.”
             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.
             a) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
             1) Endüstri meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunları ile meslek yüksekokullarının teknik programlarından mezun olmak,        
             b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
             c) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;
             1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
             2) Pedagojik formasyon eğitimi aldığını belgelemek.
             ç) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;
             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,
             d) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
             1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
             2) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemiş olmak,
             e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
             1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokullardan mezun olmak,
             f) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
             1) Fakülte veya yüksekokulların, ilgili bölümlerinden mezun olmak,
             g) Psikolog kadrosuna atanabilmek için;
             1) Üniversitelerin Psikoloji bölümü mezunu olmak,               
             ğ) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,
             h) Laborant kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,
             ı) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,
             i) Diyetisyen kadrosuna atanabilmek için;
             1) Dört yıllık Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
             j) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;
             1) Dört yıllık Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
             k) Restoratör kadrosuna atanabilmek için;
             1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
             l) Mimar kadrosuna atanabilmek için;
             1) Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,
             gerekir.”
             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 değerlendirme formundaki” ibaresi “15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formundaki” olarak, beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(5) Puanların eşitliği halinde ise sırasıyla hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.”
             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “(1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme sınavına girebilmeleri için; Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az 30 ve (g) bendindeki konulardan en az 45 saat olmak üzere toplam 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Bu sürelerden fazla süreyi kapsayan eğitim programı da düzenlenebilir.”
             “(2) Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca, doğum, evlenme, ölüm ve hastalık sebebiyle verilmesi zorunlu olan izinlerde bu süre şartı aranmaz. Bu izinler dışında zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde de 10 saate kadar ayrıca izin verilebilir. Aylıksız izinde bulunanlar eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitimin sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına katılabilirler.”
             “(3) Görevde yükselme eğitimi; Personel Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Eğitim Dairesi Başkanlığı, taşra teşkilatında ilgili valilikler, sivil savunma uzmanı kadrosu için ise; Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Merkezi tarafından yapılır.”
             “(5) Eğitim Dairesi Başkanlığı; Görevde yükselme sınavına tabi her unvanla ilgili mesleki konuları kapsayan notların temin edilmesinden, güncelleştirilmesinden ve eğitim sürecinin başlangıcında adaylara verilmesinden, eğitim programının uygulanmasından, eğiticilerin seçiminden ve eğitim tamamlandıktan sonra her unvan için eğitime katılan adaylara ait listelerin ve tutanakların Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesinden ve unvan değişikliği sınav konularına ilişkin notların hazırlanmasından, güncelleştirilmesinden ve sınav tarihinden en az bir ay önce adaylara verilmesi hususunda sınav kurullarına yardımcı olur.”
             “(6) Ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.”
             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 13 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;
             a) T.C. Anayasası,
             1) Genel esaslar,
             2) Temel hak ve ödevler,
             3) Devletin temel organları,
             b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,
             c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
             ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
             d) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,
             e) Halkla ilişkiler,
             f) Etik davranış ilkeleri,
             g) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.
             (2) Düzenlenecek eğitim programlarında bu maddenin (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.
             (3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.”
             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “bir ay” ibaresi “kırkbeş gün” olarak değiştirilmiş; aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “(6) Aylıksız izinde bulunan personel de dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.”
             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 15 – (1) Aşağıdaki bentlerde belirtilen durumda olanlar, o dönemki görevde yükselme eğitimi ve sınavına veya unvan değişikliği sınavına katılamazlar.
             a) Aday memur olanlar,
             b) Görevden uzaklaştırılanlar,  
             c) Bakanlık personeli olmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar,
             ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar,
             d) Kadroları başka kurumlarda olup Bakanlıkta geçici görevde bulunanlar,
             e) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar,
             f) Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında kapsam dışında sayılanlar.”
             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına “Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezine” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Sivil Savunma” ibaresi “Dernekler Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiş ve madde sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “(7) İlgili sınav kurulları sınav konularına ilişkin notların; görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personel için notların hazırlatılması, güncelleştirilmesi, temin edilerek dağıtılmasını Eğitim Dairesi Başkanlığı aracılığı ile sağlamakla yükümlüdür.”
             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Ek-1 değerlendirme formunda” ibaresi “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda” olarak; beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(5) Unvan değişikliği sınavında başarılı olanlardan puanları eşit adayların atanmalarına esas sıralamaları, ilgili sınav kurullarınca; eşit puan alan her aday için Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formundaki kıstaslara göre puanlama yapılarak aldıkları toplam puana göre tespit edilir.”            
             “(6) Personel Değerlendirme formundaki kıstaslara göre yapılan puanlama sonucunda puanların eşitliği halinde ise; hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.”
             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavı; sonuçların ÖSYM, ÖDYM, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumları tarafından Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilan edilerek başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak da bildirilir.”
             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 iş günü” ibaresi, “kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü” olarak değiştirilmiş; aynı madde sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “(4) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun itiraz üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”
             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(2) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya başka bir kuruma naklen atanma sebepleri ile boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolara yapılacak müteakip sınava kadar sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.”
             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(2) Kurum içinden veya dışından çeşitli sebeplerle alt unvanlı kadrolara atananlar; görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı için ilan edilen kadrolar hariç olmak üzere boş bulunan veya çeşitli sebeplerle sonradan boşalan kadrolara, bu Yönetmelikte belirtilen o unvanın niteliklerini taşıması, Bakanlığın uygun görmesi kaydıyla, daha önce ihraz ettikleri unvanlara görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan naklen atanabilirler.”
             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.
             a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.
             b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
             c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
             (2) Atama yetkisi Bakanlığa ait olan il nüfus ve vatandaşlık, il dernekler ve il planlama ve koordinasyon müdürleri kendi aralarında; atama yetkisi il valisinde olan ilçe nüfus ve ilçe yazı işleri müdürleri de kendi aralarında karşılıklı yer değiştiremez.”
             (3) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavını kazanarak atanmak için sırada bekleyen personel bulunmaması şartıyla;
             a) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde en az beş yıl şube müdürü olarak görev yapanlar en fazla ikinci hizmet bölgesindeki illerden başlamak üzere il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne,
             b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dışındaki birimlerde en az beş yıl şube müdürü olarak görev yapanlar il yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler ile il planlama ve koordinasyon müdürlüğüne,
             c) Dernekler Dairesi Başkanlığında en az beş yıl şube müdürü olarak görev yapanlar en fazla ikinci hizmet bölgesindeki illerden başlamak üzere il dernekler müdürlüğüne,
             ç) İl nüfus ve vatandaşlık müdürleri bu kadrolarda en az beş yıl çalışmak şartıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bulunan şube müdürlüğüne,
             d) İl dernekler müdürleri bu kadrolarda en az beş yıl çalışmak şartıyla Dernekler Dairesi Başkanlığında bulunan şube müdürlüğüne,
             e) İl yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler müdürleri ile taşrada bulunan şube müdürleri ve il planlama ve koordinasyon müdürleri bu kadrolarda en az beş yıl çalışmak şartıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dışındaki birimlerde bulunan şube müdürlüklerine,
             f) İlçe müdürleri merkez teşkilatındaki şef ve uzmanlıklara,
             g) İl yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler ve basın ve halkla ilişkiler müdürleri ile taşra kadrolarında bulunan şube müdürleri kendi aralarında,
             ğ) Merkez kadrolarında bulunan şube müdürleri ile işletme müdürleri kendi aralarında,
             h) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmak kaydıyla; uzman ve eğitim uzmanları kendi aralarında,
             ı) Hizmetli, teknisyen yardımcısı ve dağıtıcılar kendi aralarında,
             i) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur ve daktilograf kadrolarında görev yapanlar kendi aralarında,
             j) Şef olarak görev yapanlar istekleri halinde çözümleyici kadrosuna,
             k) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olup, teknisyen kadrosunda görev yapanlar istekleri halinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrosuna,
             l) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılmaksızın; atanılmak istenilen unvanın bu Yönetmelikte belirtilen şartlarını taşımaları kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi olan uzman, eğitim uzmanı veya daha alt kadrolara, unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolardan ise; öğrenimle ihraz edilen görevlere
             atanabilirler.”
             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.”
             MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
8/6/2007
26546
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/11/2009
27414
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET