gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Değişikliğe ilişkin düzenleme 16.12.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

16 Aralık 2010 Perşembe 01:45
İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik

16 Aralık 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27787
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin, 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İl sivil savunma, il planlama ve koordinasyon” ibaresi “İl planlama ve koordinasyon” olarak değiştirilmiştir.
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İl sivil savunma, il planlama ve koordinasyon” ibaresi “İl planlama ve koordinasyon” olarak değiştirilmiştir.
             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “il sivil savunma müdürü, kolej müdürü ve sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü, il nüfus ve vatandaşlık müdürü,” ibaresi, “İl nüfus ve vatandaşlık müdürü,” olarak değiştirilmiştir.
             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(2) Valiler veya mülkiye müfettişlerince yapılan soruşturma ve/veya değerlendirmeler neticesinde düzenlenen soruşturma veya değerlendirme raporlarında, müdürlük yapamayacağı tespit edilen;
             1) İl planlama ve koordinasyon, il nüfus ve vatandaşlık, il dernekler müdürleri; atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil il müdürlüklerine veya Bakanlıkta boş bulunan uzman kadrolarına,
             2) Atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil İl müdürleri, şube müdürleri ve ilçe müdürleri; öncelikle şef kadrolarına, boş kadro bulunmadığı takdirde ise veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrolarına,
             Bakanlıkça atanabilirler.”
             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İl sivil savunma, il planlama ve koordinasyon” ibaresi “İl planlama ve koordinasyon” olarak, (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “b) (a) bendi dışında kalan Bakanlık merkez teşkilatı personeli, Genel Müdürlüğün veya birim başkanlığının görüşü, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık onayı ile,”
             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak daha önce Bakanlığımızda görev yapmış olanlar için yaş şartı aranmaz.”
             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 13 – (1) İl dernekler, il planlama ve koordinasyon, il nüfus ve vatandaşlık, il yazı işleri, il idare kurulu, il mahalli idareler, il basın ve halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler, ilçe nüfus müdürlükleri ve merkez teşkilatındaki şube müdürlüklerine (daha önce bu görevlerde bulunup başka kurumlara geçiş yapanlar hariç olmak üzere) Bakanlık dışından hiçbir şekilde naklen atama yapılamaz.”
             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il sivil savunma,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen yer değiştirmeye tabi personelden; Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin, yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarını belgelendirmiş olmaları ve durumlarına uygun boş kadro bulunması kaydıyla bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddelerindeki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.”
             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
8/6/2007
26546
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET