gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ İÇİN KURUL OLUŞTURULDU

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca 25/7/2014 tarihli 2014/2 sayılı kararla "İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi Kurulması" kabulüne, karar verilmiştir.

16 Ağustos 2014 Cumartesi 10:51
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ İÇİN KURUL OLUŞTURULDU

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca 25/7/2014 tarihli 2014/2 sayılı kararla "İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi Kurulması" kabulüne, karar verilmiştir.

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ KURULMASINA DAİR KARAR 

Dayanak ve Amaç
Dayanak
MADDE 1 - (1) Bu Karar 27/12/1994 tarih ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Karan"nın 4 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.
Amaç
MADDE 2 - (1) Bu Karar'ın amacı, ihracata yönelik yeni devlet desteklerine ilişkin genel esasların belirlenmesi ve bu bağlamda; ilgili Kurumlar arasında eşgüdümün arttırılarak karar alma süreçlerinin hızlandırılmasına ve ihracata yönelik devlet desteklerinin; yüksek katma değerli ürün ve hizmetleri önceliklendiren bir anlayış, yatırım-üretim-ihracat-istihdam değer zincirini destekleyen bir yapı, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya değer veren bir yaklaşım ile orta ve yüksek teknolojili ürünlerin yurtdışında tanıtımı ve pazarlanması, ihracatın sürekliliği, pazar çeşitlendirmesi, ihracatçı tabanının genişletilmesi vizyonu çerçevesinde kurgulanmasına yönelik İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi' nin oluşturulmasıdır.
İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi Üyeleri, Görevleri, Çalışma Usulleri
MADDE 3 - (1) Komite üyeleri;
1.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı
2.Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı
3.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı
4.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı
5.Hazine Müsteşarı
6.Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı
7.Maliye Bakanlığı Müsteşarı
olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.
(2) Komite toplantılarına, görüşülecek konuların niteliğine göre bilgi vermek üzere diğer Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri de Komite Başkanı tarafından davet edilebilir.
MADDE 4 - (1) Komitenin Görevleri şunlardır:
a) Yeni istihsal edilecek Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (P-KKK) Karar taslaklarının değerlendirmesini yapmak.
b)Yürürlükte olan P-KKK Kararlarında değişiklik öngören Karar taslaklarını değerlendirmek.
c)Belirlenen esaslar çerçevesinde ihracata yönelik devlet desteklerinin etkinliğinin değerlendirmesini ve bu suretle yürürlükte olan P-KKK Kararlarının temayüzünü sağlamak.
d)Yürürlükte olan ve yeni istihsal edilecek P-KKK Kararlarını dikkate alarak, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) Bütçesinin ödenek ihtiyacım Yıllık Program, Orta Vadeli Program ve Kalkınma Planı çerçevesinde belirlemek.

MADDE 5 - (1) Komite'nin talebi doğrultusunda İhracata Yönelik Devlet Desteklerine ilişkin teknik çalışmaları yürütmek ve Komite'ye istişari nitelikte görüş bildirmek üzere, ilgili kurum temsilcileri ve konulannda uzman kişilerden müteşekkil Çalışma Grubu kurulabilir .

MADDE 6 — (1) Komite'nin çalışma usulleri şunlardır:
a)Komite'nin başkanlığı Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı, sekretaryası ise Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
b)Komite, Başkanın çağrısı üzerine, Ekonomi Bakanlığı tarafından P-KKK'ya sunulacak Karar taslakları sevk edilmeden önce toplanır ve söz konusu Karar taslakları Komite'nin değerlendirmesine sunulur.
c)Komite toplantılarının konuları, Komite Başkanının belirleyeceği sıraya göre görüşülür ve kararlar toplantı tutanağına bağlanır.
d)Komite, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
e)Komite kararları toplantıya katılan üyelerin mutabakatı ile alınır ve katılımcılar tarafından imzalanan komite toplantı tutanağı P-KKK Sekretaryasma sevk edilecek Karar taslaklarının ekine konulur.
f)Komite üyeleri tarafından mutabakat sağlanamadığı durumlarda ise, itiraz edilen hususlar komite toplantı tutanağında belirtilmek suretiyle Karar taslaklarının ekinde P-KKK'ya iletilir.

Yürürlük

MADDE 7-(l) Bu Karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Kararı Ekonomi Bakam yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET