gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ SİCİL VE DİSİPLİN AMİRELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde görevli Devlet memurlarının sicil amirleri belirlendi. Yönetmelik 25.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı

25 Aralık 2010 Cumartesi 07:49
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Sicil ve Disiplin Amireleri Hakkında Yönetmelik

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ SİCİL
 AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde görevli Devlet memurlarının sicil amirlerini belirlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde görev yapan Devlet memurlarını kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Sicil amirleri
             MADDE 4 – (1) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde görevli Devlet memurlarının sicil amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
             Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
             MADDE 5 – (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.
             Başkanın yetkileri
             MADDE 6 – (1) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, hizmette yetersiz veya başarılı gördüğü il afet ve acil durum müdürleri hakkında ek sicil raporu düzenleyebilir. Başkan tarafından düzenlenmiş ek sicil raporundaki sicil notu, ilgili memurun yıl sonundaki sicil notu ortalamasının tespiti sırasında göz önünde tutulur.                                                                       
             Yürürlük
             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
 
EK-1
 
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ
SİCİL AMİRLERİ CETVELİ
 
 
Unvanı                                                 1.Sicil Amiri                  2.Sicil Amiri                                 3.Sicil Amiri
 
1- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 
     İl Afet ve Acil Durum Müdürü       Vali                                   -                                                       -
 
     Şube Müdürü                                   İl Afet ve Acil                  Vali Yardımcısı                                Vali
                                                             Durum Müdürü
 
     Diğer Personel                                 Şube Müdürü                   İl Afet ve Acil Durum Müdürü      Vali Yardımcısı
 
2- İl Afet ve Acil Durum Yönetimi
     Merkezi
 
     Şube Müdürü                                   İl Afet ve Acil                  Vali Yardımcısı                                Vali
                                                             Durum Müdürü
 
     Diğer Personel                                 Şube Müdürü                   İl Afet ve Acil Durum Müdürü      Vali Yardımcısı
 
3- Sivil Savunma Arama ve Kurtarma
     Birlik Müdürlüğü
 
     Sivil Savunma Arama ve
     Kurtarma Birlik Müdürü                 İl Afet ve Acil                  Vali Yardımcısı                                Vali
                                                             Durum Müdürü
 
     Diğer Personel                                 Birlik Müdürü                  İl Afet ve Acil Durum Müdürü      Vali Yardımcısı
 


İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ DİSİPLİN
AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde görev yapan Devlet memurlarını kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Disiplin amirleri
             MADDE 4 – (1) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
             Yüksek Disiplin Kurulu
             MADDE 5 – (1) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin Yüksek Disiplin Kurulu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kuruludur.
             Disiplin Kurulu
             MADDE 6 – (1) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin disiplin kurulu İl Disiplin Kuruludur.
             Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
             MADDE 7 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
             Başkanın yetkileri
             MADDE 8 – (1) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, gereken durumlarda il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin her kademedeki memurları hakkında valilikten disiplin işlemi yapılmasını talep edebilir.
             Yürürlük
             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
 
EK-1
 
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ
DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ
 
Unvanı                                                                              Disiplin Amiri                  Üst Disiplin Amiri
 
1-   İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 
      İl Afet ve Acil Durum Müdürü                                   Vali                                      -
 
      Şube Müdürü                                                              İl Afet ve Acil                     Vali Yardımcısı
                                                                                          Durum Müdürü
 
      Diğer Personel                                                             Şube Müdürü                      İl Afet ve Acil Durum Müdürü
 
2-   İl Afet ve Acil Durum Yönetimi
      Merkezi
 
      Şube Müdürü                                                              İl Afet ve Acil                     Vali Yardımcısı
                                                                                          Durum Müdürü
 
      Diğer Personel                                                             Şube Müdürü                      İl Afet ve Acil Durum Müdürü
 
3-   Sivil Savunma Arama ve Kurtarma
      Birlik Müdürlüğü
 
      Sivil Savunma Arama ve Kurtarma
      Birlik Müdürü                                                             İl Afet ve Acil                     Vali Yardımcısı
                                                                                          Durum Müdürü
 
      Diğer Personel                                                             Birlik Müdürü                     İl Afet ve Acil Durum Müdürü
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET