gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞ KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARI

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ'nde usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

18 Aralık 2012 Salı 10:43

 

18 Aralık 2012  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28501

YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: Merkez teşkilatındaki hizmet birimleri ile taşra teşkilatı birimlerini,

ç) Birim Amiri: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten veya uygulayan merkez ve taşra birimlerinde emir verme yetkisine sahip en üst düzeydeki birim yöneticisini,

d) Devredilen kurum: 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumuna devredilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ile Şube Müdürlüğünü,

e) Genel Müdür: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

g) Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

ğ) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından görevde yükselme suretiyle yapılacak atamaları,

h) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

ı) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

i) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,

j) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç muvazzaf askerlikte geçen süreler dâhil olmak üzere 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde hesaplanan süreleri,

k) Kadro unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

l) İş günü: Ulusal bayram ile hafta sonu ve genel tatil günleri hariç, diğer günleri,

m) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

n) Kurum hizmeti: Görevde yükselme eğitimi için belirlenen son başvuru tarihi, unvan değişikliği sınavısonucunda atanacakların duyuruda belirlenen son başvuru tarihi, sınavsız atanacakların ise atanma tarihi itibarıyla, Kurumda veya devredilen kurumlarda fiilen çalıştıkları süreleri,

o) Personel: Kurum kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

ö) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılacak atamaları,

p) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

r) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselmeye tabi olan kadro unvanları

MADDE 5  (1) Görevde yükselmeye tabi olan kadro unvanları şunlardır:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü.

2) Şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman, Eğitim Uzmanı ve Araştırmacı.

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat Saymanı.

2) Muhasebeci.

3) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Dava Takip Memuru, Veznedar, Santral Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, FotoğrafçıŞoför.

e) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Aşçı, Dağıtıcı, Kaloriferci, Hizmetli ve Bekçi.

Unvan değişikliği sınavına tabi kadro unvanları

MADDE 6  (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadro unvanları şunlardır:

a) Avukat, Mühendis, Mütercim, İstatistikçi, Matematikçi, Aktüer, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Tekniker, Teknisyen, Programcı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Hemşire.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7  (1) Atama yapılacak boş kadronun bulunması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında belirtilen hizmet süresine sahip olmak.

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8  (1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

2) Avukat kadrosunda en az altı ay görev yapmış olmak kaydıyla, en az iki yılı Kurumda olmak üzere toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

b) Şube Müdürü olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Son başvuru tarihi itibarıyla Kurumda Daire Tabibi, Diş Tabibi, Mühendis, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Ayniyat Saymanı, Matematikçi, İstatistikçi, Tekniker, Aktüer, ProgramcıÇözümleyici, Mütercim, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Şef ve Muhasebeci unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az altı ay görev yapmış olmak ve en az iki yıl Kurumda hizmeti bulunmak.

c) Uzman, eğitim uzmanı ve araştırmacı olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Son başvuru tarihi itibarıyla Kurumda Şef, Aktüer, Muhasebeci, Çözümleyici, ProgramcıÇocuk Gelişimcisi, Tekniker, Ayniyat Saymanı ve Mütercim unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az altı ay görev yapmış olmak ve en az iki yıl Kurumda hizmeti bulunmak.

çÇözümleyici olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını ve en az bir programlama dilini bildiğine dair sertifikaya sahip olmak.

3) Son başvuru tarihi itibarıyla iki yılı programcı unvanında olmak ve en az iki yılı Kurumda olmak üzere toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak.

d) Ayniyat Saymanı olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak.

2) Son başvuru tarihi itibarıyla Kurumda Şef, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrolİşletmeni, Memur, Dava Takip Memuru, Veznedar, Santral Memuru, Teknisyen, Hemşire, Fotoğrafçı ve Şoför unvanlıkadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az altı ay görev yapmış olmak ve en az iki yılı Kurumda olmak üzere toplamda en az dört yıl hizmeti bulunmak.

e) Şef olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak.

2) Son başvuru tarihi itibarıyla Kurumda Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Dava Takip Memuru, Daktilograf, Veznedar, Santral Memuru, Teknisyen, Hemşire, Fotoğrafçı ve Şoför unvanlıkadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az altı ay görev yapmış olmak ve en az iki yılı Kurumda olmak üzere toplamda en az dört yıl hizmeti bulunmak.

f) Muhasebeci olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak.

2) Son başvuru tarihi itibarıyla Kurumda Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Dava Takip Memuru, Veznedar, Santral Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Hemşire, Fotoğrafçı veŞoför unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az altı ay görev yapmış olmak ve en az iki yılı Kurumda olmaküzere toplamda en az dört yıl hizmeti bulunmak.

g) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Dava Takip Memuru, Ambar Memuru, Daktilograf, Veznedar, Santral Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Fotoğrafçı ve Şoför olarak atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak.

2) Son başvuru tarihi itibarıyla yardımcı hizmetler sınıfında görevli personelin en az iki yılı Kurumda olmaküzere toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak.

3) Bilgisayar işletmeni olarak atanabilmek için, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasısahibi olmak veya bitirdiği okul itibarıyla ders müfredatında bilgisayar ile ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak.

4) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

5) Şoför olarak atanabilmek için, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Unvan değişikliğine tabi kadro unvanlarına yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 9  (1) Atama yapılacak boş kadro unvanı bulunması kaydıyla 6 ncı maddede sayılan unvan değişikliğine tabi kadro unvanlar için yapılacak sınavlara sadece Kurum personeli başvurabilir.

(2) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızıöğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(4) Bu madde kapsamında belirtilen kadro unvanlarına unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacaklarda aşağıdakiözel şartlar aranır:

a) Avukat olarak atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

2) Avukatlık stajını yapmış olmak.

b) Mühendis, İstatistikçi, Matematikçi, Aktüer, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2) Aktüer için, Fakülte veya yüksekokulların aktüerya, istatistik veya matematik bölümlerinden mezun olmak.

c) Programcı olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak.

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

ç) Mütercim olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin yabancı dil öğretmenliği bölümünden mezun olmak.

2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde başarılı bulunmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

d) Tekniker olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık teknik veya mesleki eğitim veren yüksekokulların tekniker unvanının ihraz edildiği teknik bölümlerinden mezun olmak.

e) Teknisyen olarak atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak.

f) Hemşire olarak atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 10  (1) Personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.

(2) Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmalarıkaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

(3) Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca on saate kadar izin verilebilir.

Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 11  (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırk beş güönce Kurum personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde Kuruma başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmalarımümkündür. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

(2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısınıüç katını geçemez. Üçkatından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınmasısağlanır. Duyurulan kadro sayısınıüç katından fazla personelin başvurması hâlinde, Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiğşekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısınıüç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 12  (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar.

2) Temel hak ve ödevler.

3) Devletin temel organları.

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik.

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar.

e) Halkla ilişkiler.

f) Etik davranış ilkeleri.

g) Kurum mevzuatı ile atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

(2) Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınav Esasları

Sınav şartı ve atama

MADDE 13  (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarısıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması halinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiğşekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;

a) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenim bitirmiş olanlara,

çÜst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(4) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya veya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

Sınavışekli

MADDE 14  (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılıolarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Ammeİdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavı görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konulara göre belirlenir.

(4) Sınavda yüüzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile sınavda başarısız olanlar veya başarılı olup da sınav tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanla ilgili müteakip sınava kadar atanmamış olanlar bu unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidirler.

Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 15  (1) Sınav Kurulu; Genel Müdürün veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile Genel Müdür tarafından belirlenecek diğer üyelerden olmak üzere başkan dâhil beş kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

(2) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğindençıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar verir.

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(6) Kurum gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce Sınav Kurulunu bilgilendirir.

(7) Sınav Kurulu; görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılacaklar için 13 üncü maddeyleöngörülen Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(8) Sınav Kurulu, sınav konularına ilişkin kaynak veya notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ayönce, ilgili personele verilmesini ya da duyurulmasını sağlar.

(9) 12 nci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları ilgili personel tarafından temin edilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 16  (1) Sınav Kurulu, sınav sonuçlarının kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günüiçerisinde sınav sonuçlarını Kurum internet veya intranet sitesinde ilan edilmesini ve yazılı olarak ilgililere bildirilmesini sağlar. Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Söz konusu itirazlar Sınav Kuruluna iletilmek üzere İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına ilgili birim kanalıyla gönderilir.

(2) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre Sınav Kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçlarını on gün içerisinde karara bağlar ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

(4) Sınavda başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başarısız olanların sınavla ilgili belgeleri ise en az bir yıl olmak üzere aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arası geçişler

MADDE 17  (1) Hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu içinde kalmak şartıyla Kurumda veya alt görevlerde belirli süre hizmeti bulunma şartı aranmaksızın atanılacak kadronun gerektirdiğözellikleri taşıyanlar, diğer görevlere görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atanabilirler.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, Kurumda veya alt görevlerde belirli süre hizmeti bulunma şartı aranmaksızın bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Naklen atamalar

MADDE 18  (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; bu Yönetmelikte belirtilen unvanlarda çalışmış ve gerekli şartları taşıyanlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmaları, ihraz ettikleri unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınarak yapılır.

Doktora öğrenimini bitiren personelin ataması

MADDE 19  (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatta aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 20  (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların haklarısaklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22  (1) 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hizmet süresi

GEÇİCİ MADDE 1  (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde  8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

(2) Kurumda 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel bakımından şef ve muhasebeci kadrosuna atanabilmek için bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET