gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞYERİ TEHLİKE SINIF VE DERCELERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından hangi tehlike sınıfında yer aldığı belirlendi. "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

27 Aralık 2012 Perşembe 11:22

  Tebliğe göre, tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınacak. İşveren, asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirecek. Asıl işin tayininde tereddüte düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılacak. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş, esas alınacak. İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilecek. Değerlendirme, Bakanlık tescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılacak. Gerekli görülmedikçe işyerlerinde yapılan asıl işe ilişkin inceleme yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması halinde, denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilecek. Alınan karar, işyerine tebliğ edilecek. Kararın işyerinin tehlike sınıfı değişikliğine neden olması halinde tehlike sınıfının gerektirdiği iş ve işlemleri, işverenler 90 gün içinde yerine getirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirmek zorunda. Tebliğde, 2009 yılında yayımlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği"nin yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.
1 OCAK'TA İŞYERLERİNİN GÜRÜLTÜSÜ ÖLÇÜLECEK
1 Ocak'ta işyerlerinin gürültüsü ölçülecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1,5 milyonu bulan işyerindeki konsantrasyonunu ölçecek İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 1 Ocak 2013'de tüm maddeleriyle yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, bu kapsamda bazı yönetmelikler hazırladıklarını söyledi. Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon iş yerinin 1 Ocaktan itibaren ortam ölçümü yaptırmasının zorunlu olduğunu dile getiren Özer, tek başına çalışanların bulunduğu ofislerin de bu kapsamda bulunduğunu söyledi.

 
26 Aralık 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28509
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE
SINIFLARI TEBLİĞİ
MADDE 1 (1) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılıİş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Ek-1de yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir.
MADDE 2 (1) Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır.
(2) İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir.
(3) Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. 6331 sayılı Kanunun işyeri tanımına giren işyerlerinde yapılan asıl işin yanında veya devamı niteliğinde faaliyet alanının genişletilmesi halinde o işyerinde bu fıkrada esas alınan kurala göre belirlenir.
MADDE 3 (1) İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilir. Değerlendirme, Bakanlık tescil kayıtlarıüzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılır.
(2) Gerekli görülmedikçe işyerlerinde yapılan asıl işe ilişkin inceleme yapılmaz.
(3) Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması halinde, denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir.
(4) Alınan karar işyerine tebliğ edilir. Kararın işyerinin tehlike sınıfı değişikliğine neden olması halinde tehlike sınıfının gerektirdiği iş ve işlemleri, işverenler 90 gün içinde yerine getirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
(5) İşyeri Tehlike Sınıfları Listesindeki faaliyet kodunun tehlike sınıfına ait itirazlardan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Komisyonda alınacak karar sonucunda, itiraza ilişkin faaliyet kodunun tehlike sınıfının değişmesi halinde bu Tebliğde gerekli değişiklik yapılır.
MADDE 4 (1) 25/11/2009 tarihli ve 27417 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET