gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU ALIMLARINDA ASGARİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ KRİTERİ BAŞLIYOR

Kamu alımlarında asgari enerji verimliliği kriterleri uygulaması başlatılıyor. Maliye Bakanlığı konuyu bir Genelge ile duyurdu.

25 Kasım 2015 Çarşamba 07:14
KAMU ALIMLARINDA ASGARİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ KRİTERİ BAŞLIYOR

Bilindiği üzere, Onuncu Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan Öncelikli Dönüşüm Programlarından 5 no'lu Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programının 42 no'lu eyleminde, "Kamu alımlarında enerji kullanımı olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde asgari verimlilik kriterleri uygulaması başlatılacaktır." ve 2015 Yılı Programının 216 no'lu tedbirinde ise "Kamu alımlarında asgari enerji verimliliği kriterleri uygulaması başlatılacaktır." ifadeleri yer almaktadır.


Kamu alımlarında enerji verimliliği kriterlerinin aranması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacaktır.


178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının;


- 'f bendi uyarınca, kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi amacıyla kamu istihdam politikası ve giderlerle ilgili kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin uygulanmasını düzenlemek, standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak,

-'m' bendi uyarınca, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmak,


görevleri Bakanlığımıza verilmiş bulunmaktadır.


Halihazırda enerji verimliliği kriterleri; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Enerji verimliliği kriterleri ile ilgili bilgiler anılan Bakanlıklardan temin edilebilecektir.
 
Bu itibarla, enerji kullanımı olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, yetkili kurum ve kuruluşlarca belirlenmiş enerji verimliliği kriterlerinin de ihale dokümanlarının hazırlanmasında dikkate alınmasında yarar bulunmaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET