gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU HASTANELERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez teşkilatının görevleri ile çalışma usul ve esasları düzenlemektir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

09 Temmuz 2014 Çarşamba 01:42

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez teşkilatının görevleri ile çalışma usul ve esaslarım düzenlemektir. Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu hizmet birimleri ile daire başkanlıklarını ve bu birimlerde görevli personeli kapsar. Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a)Birlik: Kamu Hastaneleri Birliğini,
b)Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,
c)Kurum Başkanı: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanını, ifade eder.
Kurum teşkilatı
MADDE 5- (1) Kurum merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Merkez teşkilatı hizmet birimleri ve daire başkanlıklarından oluşur. Hizmet birimleri ve görevleri
MADDE 6- (1) Kurum merkez teşkilatı hizmet birimleri, başkan yardımcılıkları, hukuk müşavirliği, denetim hizmetleri daire başkanlığı ve strateji geliştirme daire başkanlığından meydana gelir.
(2)(13/03/2014 tarihli ve 52264 sayılı Bakan Onayı ile değişik) Kurum başkan yardımcılıkları;

a)Tıbbî Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
b)Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı,
c)İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı, ç) İnsan Kaynaklan Kurum Başkan Yardımcılığı,
d)Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı, seklinde hizmet birimleri olarak teşkilatlandırılmıştır.
(3)Başkan yardımcılıktan ve diğer hizmet birimleri 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlan Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelikte belirtilen görevleri ifa eder.
(4)Hizmet birimleri doğrudan Başkana bağlı olarak faaliyet gösterir.
 
ı
 
İKİNCİ BÖLÜM Daire Başkanlıkları ve Görevleri

Daire başkanlıklarının dağılımı
MADDE 7- (1) Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hariç diğer daire başkanlıkları ilgili başkan yardımcılığı bünyesinde kurulur ve başkan yardımcısına bağlı olarak faaliyet gösterir.
Tıbbî Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı daire başkanlıkları MADDE 8- (1) (13/03/2014 tarihli ve 52264 sayılı Bakan Onayı ile değişik) Tıbbî Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının daire başkanlıkları ve görevleri şunlardır.
a)Hastane Hizmetleri Daire Başkanlığı:

1)Birliklerin kurulması, faaliyet bölgelerinin belirlenmesi işlemlerini yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak.
2)Birliklerin genel politika, hedef ve stratejiler doğrultusunda yönetilmesini ve işletilmesini sağlamak.
3)Hastanelerin açılması, işletilmesi, birleştirilmesi, ayrılması, nakledilmesi, kapatılması, isim değişikliği ve benzeri işlemleri yürütmek.
4)Hastanelerin hizmet rollerinin ve yatak sayılarının belirlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
5)Birliklerin ve hastanelerin grubunu tayin etmek ve grup değişikliği işlemlerini yürütmek.
6)Hastanelerin personel, tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, temini ve tahsisi konusundaki çalışmalara destek vermek.
7)Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlamak.
8)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
b)Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı:
1)Sağlık kuruluşları bünyesindeki evde sağlık hizmetleri, toplum temelli ruh sağlığı
hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri, obezite, AMATEM gibi toplum temelli sağlık
hizmetlerinin planlamalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
2)Hizmetin yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlamak ve işbirliği yapmak.
3)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
c)Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı:
1)Sağlık kuruluşları bünyesindeki yoğun bakım, perinatal bakım, prematüre
retinopati tanı ve tedavisi, replantasyon, onkoloji, yanık, kardiyovasküler cerrahi, organ, doku
ve hücre nakli gibi özellikli planlama gerektiren hizmet birimlerini kurmak ve işletilmesini
sağlamak.
2)Hastaneler bünyesindeki özellikli hizmet birimlerinin personel, tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, temini ve tahsisi konusundaki çalışmalara destek vermek, tescil iş ve işlemlerini yürütmek.
3)Hizmet birimlerinin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler ve eğitimler yapmak.
4)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,
ç) Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığı:
1)Ağız ve diş sağlığı hizmet birimleri için standart oluşturmak ve bu birimlerin standartlara uygun olarak kurulmasını ve işletilmesini sağlamak.
2)Ağız ve diş sağlığı hizmet birimlerinin açılması, birleştirilmesi, ayrılması, faaliyete geçme sürecinin takibi, nakli, kapatılması, isim değişikliği, kapasite artırımı /azaltılmasına yönelik taleplerin ve projelerin değerlendirmesi ve benzeri işlemleri yürütmek, bu birimlerde
 
çalışan personele yönelik düzenlemeleri yapmak.
3)Ağız diş sağlığı hizmeti ile ilgili birimlerin çalışmalarını izlemek, incelemek, değerlendirmek, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
4)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

d)Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanlığı:

1)Sağlık kuruluşlarında, hasta ve refakatçilerine yönelik hizmet vermek üzere sağlık otelleri ve anne otellerinin planlanması, standartlarının belirlenmesi, planlamalara uygun olarak kurulması ve işletilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
2)Ulusal ve uluslararası seminer, eğitim, sempozyum, toplantı, panel, kongre, konferans gibi etkinlikler düzenlemek, etkinliklere katılmak, güncel ve konu ile ilgili yayınlan izlemek.
3)Hizmet alımı yöntemi ile temin edilen sağlık otelciliği hizmetlerinin hizmet alımı öncesinde ve hizmet sırasındaki uygulama ve denetim esaslannı belirlemek.
4)Sağlık kuruluşlannda sağlık otelciliği hizmetlerinde görev yapan personelin oryantasyon ve hizmet içi eğitimi ile ilgili işlemleri yürütmek.
5)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
e)Tıbbî Cihaz ve Yatırım Planlama Daire Başkanlığı:

1)Sağlık yatmmlannın ihtiyaç programlannın hazırlanmasını ve açılışa kadar olan sürecini izlemek, değerlendirmek, noksanlıktan ilgili birimlere raporlamak.
2)Yatmmlann takibi, tıbbi cihaz, donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapmak ve sonuçlandmlması sürecini izlemek.
3)Yatmmlann hizmete açılış aşamasında gerekli organizasyon ve koordinasyonu sağlamak.

4)Kuruma tahsisli ve halen kullanımdaki arsa ve binalann envanterini tutmak.
5)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
f)Uluslararası İlişkiler ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı:

1)Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve diğer dış kaynaklı projeleri Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütmek, ilgili birimlere destek ve danışmanlık hizmetini vermek.
2)Uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen projelere ve faaliyetlere katılımı sağlamak, iş birliği yapmak ve projelerin yürütülmesiyle ilgili teknik destek vermek.
3)Yeni projeler geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.
4)Projelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmn hazırlanmasını takip etmek, gerekli desteği sağlamak.
5)Projelerle ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, konferans ve eğitim programlan düzenlemek.
6)Bakanlık Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen iş ve işlemlerin Kurum nezdinde koordinasyonunu sağlamak.
7) Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak, g) Sağlık Tesisleri Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı:
1)Hastane acil servislerinin yapılandınlmasım ve geliştirilmesini sağlamak, tescil işlemlerini yürütmek, belirlenen usul ve esaslara göre hizmet vermesini sağlamak, hastane afet planlan ve benzeri uygulamalara ilişkin eğitim faaliyetlerini ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yürütmek.
2)Hastane acil servislerinin 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile koordinasyonuna yönelik faaliyetleri yürütmek.
3)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
 
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı daire başkanlıkları MADDE 9- (1) (13/03/2014 tarihli ve 52264 sayılı Bakan Onayı ile değişik) Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının daire başkanlıkları ve görevleri şunlardır.
a)Finansal Analiz Daire Başkanlığı:.

1)Sağlık kuruluşlarının mali durumlarını incelemek ve analiz etmek.
2)Sağlık kuruluşlarının finansal risklerini belirlemek ve değerlendirmek.
3)Sağlık kuruluşlarının mali durumlarına ilişkin risk alanlarını iyileştirmek amacıyla önerilerde bulunmak.
4)Sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlere ilişkin maliyet analizleri yapmak.
5)Sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerin fıyatlandınlmasma ilişkin görüş
oluşturmak üzere komisyonlar kurmak ve ilgili birimlere öneride bulunmak.
6)Teşhis ve tedavi yöntemlerinin maliyet etkililik ve maliyet yararlılık yönünden değerlendirmek ve bu alanda çalışmalar yapmak.
7)Maliyet analizine yönelik yöntem belirlemek.
8)Hastanelerde yürütülen hizmetlerin hasta, hastalık ve klinik düzeyde gider dağılımları ve maliyetlerine ilişkin çalışmalar yapmak.
9)Sağlık kuruluşlarının gelirlerini izlemek, analiz etmek, gider azaltıcı ve gelir artırıcı düzenlemeler yapmak.
10) Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
b)Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı:

1)Döner sermaye bütçe işlemlerini yürütmek ve açılış sermayesi tahsis etmek.
2)Döner sermayeli işletmelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (i) bendi uyarınca birliklerden gelen izin taleplerini değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak.
3)Döner sermayeli işletmeler arasında borç veya karşılıksız kaynak aktarımı işlemlerini yürütmek.
4)Döner sermayeli işletmelerin muhasebe hesap kayıtlarının merkezi yapıda izlenmesi için gerekli tedbirleri almak.
5)Döner sermayeli işletmelerin muhasebe uygulamalarına ilişkin işlemleri yürütmek ve düzenlemelerini yapmak.
6)Kuruma ait ödenek ve diğer mali kaynaklarının dağıtımını planlamak ve tahsis işlemlerini yürütmek.
7)Döner sermaye merkez işletmesine ait işlemleri yürütmek.
8)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
c)Hizmet Alımları ve Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı:

1)Tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri ve ilaç gibi ürünler ile tıbbi hizmet alımlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak.
2)Hizmet alımlarının takibini yapmak, analiz etmek ve değerlendirmek.
3)Mali kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak için yapılan düzenlemelerin takibini yapmak ve değerlendirmek.
4)Sağlık kuruluşlarının alımları ile ilgili ihaleden yasaklama iş ve işlemlerini yürütmek.
5)Sağlık kuruluşlarının ihale istatistiklerini değerlendirmek.
6)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,
ç) Satın Alma Daire Başkanlığı:
1)Sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda merkezi alımına karar verilen tıbbi ürün ve cihazların satın alma süreci ile ilgili işlemleri yürütmek.
2)Teslim edilen ürünlerin muayene kabul ve sözleşme takip işlemlerini yürütmek.
3)Sözleşme sonrası süreci izlemek ve ilgili işlemleri yürütmek.
4)Kurum merkez teşkilatının ihtiyacı olan taşınır ve taşınmazların kiralanması, mal
 
ve hizmetlerin temini ile bakım ve onarım işlemlerinin doğrudan temin dahil, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
5) Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
d) Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı:
1)Sağlık kuruluşlarının stoklan ile ilgili uygulamaya ilişkin düzenleme yapmak.
2)Sağlık kuruluşlannın stoklannı incelemek ve analiz etmek, stok tüketimlerini takip etmek ve gerekli tedbirleri almak.
3)Sağlık kuruluşlannın stok yönetimi kapsamında taşınır işlemlerini yürütmek.
4)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı daire başkanlıkları
MADDE 10- (1) (13/03/2014 tarihli ve 52264 sayılı Bakan Onayı ile değişik)
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığının daire başkanlıklan ve »revleri şunlardır.
a)Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığı:

1)Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun strateji ve hedefleri doğrultusunda; Kamu Hastane Birliklerinin ve bunlara bağlı 2. ve 3. basamak kamu hastanelerinin kaynak kullanımı ve hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek.
2)Hizmetin etkin ve verimli sunumuna yönelik, değerlendirmeye yardımcı, göstergeler belirlemek ve geliştirmek.
3)İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığından gelen raporlann birlik ve sağlık tesisleri arasında karşılaştırmasını yapmak ve yayınlamak.
4)Kamu hastanelerinin yerinde değerlendirilmesi için Birlik Gözlem Ekiplerini kurmak ve birlik gözlem sürecini yönetmek.
5)Sağlık sisteminde verimlilik değerlendirmesi adına uluslararası standartlan araştırmak ve güncel uygulamalan takip etmek.
6)Hizmet kalitesini ve klinik kaliteyi arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.
7)Verimlilik değerlendirmesi ve yerinde değerlendirmelere yönelik eğitimler düzenlemek.
8)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
b)Ek Ödeme Daire Başkanlığı:

1)Kuruma bağlı sağlık kuruluşlannda performansa dayalı ek ödeme uygulamalanm düzenlemek, izlemek ve değerlendirmek.
2)Performansa dayalı ek ödeme uygulamasına ilişkin girişimsel işlemlerin puanlannı periyodik olarak güncellemek.
3)Girişimsel işlemlerin ve puanlannm nitelik ve nicelik olarak değerlendirilmesine ilişkin rehber geliştirmek.
4)Girişimsel işlemlere yönelik ihtisas komisyonlan oluşturmak ve bu komisyonlann çalışma usul ve esaslannı belirlemek.
5)Sağlık kuruluşlannın birim performans kriterlerini belirlemek ve düzenleyici işlemleri hazırlamak.

6)Yapılan ek ödemelerin performans üzerindeki etkisini değerlendirmek.
7)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
 
c) Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı:
1)Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili Kurum adına politika, strateji ve standartları belirlemek.
2)Kuruma ait her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak, bu projelerin destek, bakım ve onarım işlemlerini organize etmek.
3)Bakanlık ve bağlı kuruluşlar tarafından sunulan bilgi sistemleri ve projelerine Kurum adına entegrasyonu ve bu sistemler hakkında teknik koordinasyonu sağlamak.
4)Kurumun resmi internet sayfasını düzenlemek ve yönetmek.
5)Kurumun bilgisayar programı yazılımı, destek ve geliştirme işlemlerini yürütmek.
6)Personel bilgi sisteminde kura tanımlama iş ve işlemlerini yürütmek.
7)Kurum bilgi sistemlerinin teknik destek ve bakım onarım iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
8)Çekirdek kaynak yönetim sistemi ve insan kaynakları yönetim sistemi iş ve işlemlerini yürütmek.
9)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ç) İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı:
1)İhtiyaç duyulan veriler için gerekli formları istatistiki veri toplama mantığına uygun şekilde birimlerle koordineli olarak hazırlamak, elde edilen verileri analiz etmek ve değerlendirmek.
2)Toplanan tüm verilerin doğru ve daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli her türlü raporlama, tablo, grafik, bilgi notu ve vb. hazırlamak ve bunları ihtiyaç duyan birimler ile paylaşmak.
3)Kurum istatistiklerinin uluslararası sağlık istatistiklerine uygun olacak şekilde üretilmesini ve üretilen ulusal/uluslararası sağlık istatistiklerinin kalite açısından güvenilirliğini ve geçerliliğini kontrol etmek, güncel tutmak.
4)Kuruma gelen istatistiki veri taleplerini (TÜİK gibi kurum ve kuruluşlar tarafından) değerlendirmek ve istatistiki bilgilerin paylaşılması konusunda koordinasyonu sağlamak.
5)Toplanan veya önceden toplanmış olan tüm verileri istatistiksel yöntemler kullanarak incelemek, sınıflandırmak, özetleyerek raporlamak ve arşivlemek.
6)Veri derleme teknikleri ile sağlık politikalannm belirlenmesine yönelik bilgi desteği sağlamak.
7)Birliklerin istatistiksel faaliyetlerinin yürütülmesini organize etmek ve
uygulanmasını sağlayarak ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar yapmak.
8)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı daire başkanlıkları
MADDE 11- (1) (13/03/2014 tarihli ve 52264 sayılı Bakan Onayı ile değişik)
İnsan Kaynaklan Kurum Başkan Yardımcılığının daire başkanlıktan ve görevleri şunlardır.

a) Tabip Atama Daire Başkanlığı:
1)Uzman tabip, uzman diş tabibi, uzman (T.U.T.G.), tabip ve diş tabibi atama ve nakil işlemlerini yürütmek.
2)Eğitim görevlisi, başasistan ve asistan atama ve nakil işlemlerini gerçekleştirmek.
3)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
r
 
b)Tabip Dışı Personel Atama Daire Başkanlığı:

1)Tabip ve diş tabibi hariç diğer sağlık hizmetleri personelinin atama ve nakil işlemlerini yürütmek.
2)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
c)Kurum Yönetim Hizmetleri ve Özlük İşlemleri Daire Başkanlığı:

1)Personelin kadro işlemlerini gerçekleştirmek.
2)Kadro ve pozisyonların ilgili kurumlara bildirilmesi ve vizelenmesi işlemlerini gerçekleştirmek.
3)Açıktan atama izin işlemlerini gerçekleştirmek.
4)Açıktan atama yetkisi Birliklere devredilen personelin ilk defa veya yeniden istihdamına dair iş ve işlemleri yürütmek.
5)Kadroların ÇKYS ve İKYS'den onaylamasına dair işlemleri gerçekleştirmek.
6)Özürlü personelin elektronik ortamda takibi ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi işlemlerini yürütmek.
7)Terfi ve intibak işlemlerini yürütmek.
8)Ödüllendirme ve başarı belgesi verilmesine dair işlemleri gerçekleştirmek.
9)Mal bildirimine ilişkin işlemleri yürütmek.

10)Kurum Başkan Yardımcılığını ilgilendiren hususlar ile alâkalı olarak verilen soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
11)Kurum Başkan yardımcılığının arşiv işlemlerini yürütmek.
12)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ç) Kurum Merkez ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanlığı:
1)Merkez teşkilatı personelinin atama ve nakil işlemlerini yürütmek.
2)663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki EK-2 sayılı cetvelde sayılan sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek.
3)Genel idare, teknik ve avukatlık hizmetler sınıfına dâhil personelin atama ve nakil işlemlerini yürütmek.
4)Merkez teşkilatı personeli ile genel idare, avukatlık hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfına dâhil personelin sicil işlemlerini yürütmek.
5)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddeleri ile 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin işe alınma ve nakline dair işlemleri yürütmek.
6)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
d)Emeklilik ve Sicil İşlemleri Daire Başkanlığı:

1)Ataması merkez teşkilatı tarafından yapılan personelin emeklilik işlemlerini gerçekleştirmek.
2)Atama ve nakil işlemlerine ilişkin tescil işlemlerini yürütmek.
3)Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlandığına ilişkin tespit işlemlerini
gerçekleştirmek.
4)Özlük dosyalan Kurum merkez teşkilatında bulunan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin asli memurluğa alınma, muvafakat, ücretsiz izin, hizmet borçlanması, özlük dosyası devrine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
5)Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen Hizmet Takip Programına (HİTAP) ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
6)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
 
e)İnsan Kaynakları Planlama ve İstihdam Geliştirme Daire Başkanlığı:

1)Personel standartlarına ait iş ve işlemleri yürütmek.
2)Personel istihdamına yönelik sınav ve kura ile ilgili işlemleri yürütmek.
3)Kurumun sağlık insan gücü ihtiyaç tespiti işlemleri ile ilgili analizler yaparak ilgili birimlere bildirmek.
4)Personel hareketlerini izlemek ve değerlendirmek.
5)Personel dağılımı ile standart kadro cetvellerinin ihtiyaca uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
6)Personel ihtiyaçları ile ilgili geleceğe yönelik projeksiyon çalışmaları yapmak ve öngörülerde bulunmak.

7)Sağlık hizmetleri sınıfı personel için ihtiyaç değerlendirmesi, münhal yer belirleme çalışmaları ve planlama yapmak.
8)İş yükü analizleri yaparak personel istihdam politikalarına katkı sağlamak.
9)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
f)Disiplin İşlemleri Daire Başkanlığı:

1)Kurum merkez ve taşra teşkilatı personeli ile alakalı olarak disiplin hukuku hükümleri uyarınca tesis olunacak işlemleri yürütmek.
2)Haklarında Türk Ceza Kanunu uyarınca tahkikat yürütülen personele ilişkin işlemleri koordine etmek.
3)4483 sayılı Kanun uyarınca yürütülecek işlemleri koordine etmek.
4)Kurumumuz personeli hakkında tesis edilen atama, terfi, özlük ve benzeri gibi işlemlerden doğan ihtilaflar konu edilmek suretiyle idari yargı yerlerinde Bakanlığımız ve Kurumumuz aleyhine açılan davalarla ilgili Bakanlık Hukuk Müşavirliği ile Kurumumuz Hukuk Müşavirliği ve bağlı diğer Kurumlar Hukuk Müşavirliklerinden intikal eden dava dilekçelerinin, mahkeme ara kararlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
5)İdari yargı yerlerince verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlan ile idare lehine verilen kararlann uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
6)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı daire başkanlıkları
MADDE 12- (1) (13/03/2014 tarihli ve 52264 sayılı Bakan Onayı ile değişik)
Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının daire başkanlıklan ve görevleri şunlardır.
a) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı:
1)Kurumun genel evrak ve arşiv iş ve işlemlerini yürütmek.
2)Kurumun tahakkuk ve mutemetlik işlemlerini yürütmek.
3)Kiralama ile mal ve hizmetlerin satın alınması ve onanm işlemleri hariç olmak üzere; 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tesis edilecek işlemler ile temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onanm gibi destek hizmetlerini yürütmek, yürütülmesini sağlamak.
4)Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde sayılan iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
5)Sivil savunma ve güvenlik işlerini yürütmek.
6)Kurum araçlannm sevk ve idare işlemlerini yürütmek.
7)Kurum sosyal hizmetlerini yürütmek.
8)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
  
b)Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı:

1)Sağlık kuruluşlarında hasta haklan, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalannın yürütülmesini sağlamak.
2)Sağlık kuruluşlarında tıbbi sosyal hizmetleri düzenlemek, uygulamalan değerlendirmek, birimlerin kurulmasını, çalışma programlannı, fiziki şartlannı ve personel standartlannı belirlemek, gerekli eğitimleri düzenlemek.
3)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
c)Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı:
1)Personelin hizmet içi eğitimleri ile diğer eğitim, sınav, bilimsel toplantı, panel,
seminer, kongre düzenlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
2)Üst öğrenime yönelik işlemleri yürütmek.
3)Görevde yükselme ve unvan değişikliğine dair işlemleri yürütmek.
4)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ç) İletişim Daire Başkanlığı:
1)Kurumun basınla ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.
2)Bakanlık Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen iş ve işlemlerin Kurum nezdinde koordinasyonunu sağlamak.
3)Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

UÇUNCU BOLUM Çeşitli ve Son Hükümler
İmza yetkisi
MADDE 13- (1) Kurum merkez teşkilatında imzaya yetkili makamlar şunlardır.
a)Kurum Başkanı,
b)Kurum başkan yardımcılan,
c)I. Hukuk Müşaviri,
ç)       Denetim Hizmetleri Daire Başkanı,
d)Strateji Geliştirme Daire Başkanı,
e)Daire başkanı,
f)Hukuk müşaviri,

(2)Başkan, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlan İmza Yetkileri Yönergesi ile kendisine yetki verilen iş ve işlemler bakımından; başkan yardımcılan ve diğer hizmet birimi amirleri ise bu Yönergeye dayanılarak Kurum tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İmza Yetkileri Genelgesi ile Başkan tarafından kendilerine yetki verilen iş ve işlemler bakımından imza yetkisini haizdir.
(3)Daire başkanlan ile hukuk müşavirlerinin haiz olacaklan imza yetkileri ilgili başkan yardımcısı ile I. Hukuk Müşaviri tarafından belirlenir.
(4)I. Hukuk Müşaviri, hukuk müşaviri ve avukatlann 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen iş ve işlemler bakımından haiz bulunduklan imza yetkileri saklıdır.

Yazışma usulü
MADDE 14- (1) Hizmet birimleri tarafından yapılacak yazışmalarda EK-1 sayılı forma uygun başlık kullanılır.
(2)Kurum tarafından yapılacak yazışmalardan;

a)Kurum merkez teşkilatı birimleri arasında yapılacak yazışmalar EK-2 sayılı forma,
b)Kurum merkez teşkilatı birimlerince taşra teşkilatına hitaben yazılacak yazılar EK-3 sayılı forma,
c)Kurum merkez teşkilatı birimlerince bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile bağlı kuruluşlara hitaben yazılacak yazılar EK-4 sayılı forma,
ç) Kurum merkez teşkilatı birimlerince bakanlık ve bağlı kuruluşlar dışındaki diğer Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzelkişileri ve gerçek kişilere hitaben yazılacak yazılar EK-5 sayılı forma,
d)Kurum merkez teşkilatı birimlerince bakanlık ve bağlı kuruluşlar dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzelkişileri ve gerçek kişilere hitaben Bakan, Müsteşar veya Müsteşar Yardımcıları tarafından imzalanacak yazılar EK-6 sayılı forma,

e)İlgili başkan yardımcısı tarafından yetki verilmesi halinde, aynı başkan yardımcılığına bağlı daire başkanlıkları arasında yapılacak yazışmalar EK-7 sayılı forma; diğer başkan yardımcılıkları ile hizmet birimlerine hitaben daire başkanları tarafından imzalanan yazılar EK-8 sayılı forma,
f)I. Hukuk Müşaviri tarafından yetki verilmesi halinde, başkan yardımcılıkları ve diğer hizmet birimleri ile Kurum taşra teşkilatı ve bakanlık merkez teşkilatı birimlerine hitaben yazılan ve hukuk müşaviri tarafından imzalanan yazılar EK-9 sayılı forma,
uygun olarak yazılır.
(3)Yazışmalar 2/12/2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usûller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Yönerge Bakan Onayı ile yürürlüğe girer. Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET