gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU HASTANELERİ HİZMET ALIMLARINDA DİKKAT EDECEĞİ KONULAR

Kamu Hastaneleri Kurumunca Genel Sekreterlere gönderilen yazıda hizmet alım veri girişlerinde dikkat edilmesi gerek konuları hatırlattı.

26 Ağustos 2014 Salı 13:47
KAMU HASTANELERİ HİZMET ALIMLARINDA DİKKAT EDECEĞİ KONULAR

KAMU HASTANELERİ HİZMET ALIMLARINDA DİKKAT EDECEĞİKONULAR

Kamu Hastaneleri Kurumunca Genel Sekreterleregönderilen yazıda hizmet alım veri girişlerinde dikkat edilmesi gerek konularıhatırlattı.

 

 

Sağlık Bakanlığı personel ağırlıklı hizmet alımlarındaKamu Hastaneleri Birlikleri ve bağlı sağlık tesisleri tarafından 4734 sayılıKanun çerçevesinde ihalesi yapılan ve sözleşmesi devam eden hizmet alımlarınınveri girişleri, Genel Sekreterlerin gözetiminde Mali Hizmetler Başkanları,İdari Hizmetler Başkanları ve Hastane Yöneticileri sorumluluğunda aşağıdakihususlar gözönünde bulundurularak yapılması belirtildi.

Bu bağlamda yazıda;

1.   İhtiyaç duyulan verilerin en hızlı ve doğru şekildetoplanabilmesi için halen kullanılmakta olan "Hizmet Alımları KapsamındaÇalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi Sistemi" nde yeni bir verigiriş linki "HizmetAlımları Aylık Bilgi Girişi" oluşturulmuştur.

2.   Birliklerimiz ve bağlı sağlık tesisleri tarafındanyapılan, ihale dokümanında yüklenici tarafından çalıştırılacak personelsayısının belirtildiğive bupersonelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı tüm hizmet alımlarına ilişkinbilgiler girilecektir.

 

a)     Yukarıdaki şarta uyan tüm hizmet alımları, işçi havuzuna dâhil olupolmadığına bakılmaksızın girilecektir.

b)     Sisteme personel çalıştırılmasına dayalı hizmetalımları ile birlikte yukarıdaki şarta uyan ancak personel çalıştırılmasınadayalı hizmetalımı olmayan hizmet alımları da girilecektir. (Örnek: Yemek, HBYS, Görüntüleme gibihizmet alımları.)

3.   Sistem 25.08.2014 (Pazartesi) - 02.09.2014 (Salı)tarihleri arasında veri girişine açık tutulacak olup, anılan tarihlerde verigirişi tamamlanacaktır. Sistemde daha önce aylık olarak toplanan veriler Eylülayı için ayrıca toplanmayacaktır.

4.   Sisteme yukarıda belirtilen tarihler itibarıyla sözleşmesi halen devam eden hizmet alımlarına ait bilgilergirilecektir. İlgi yazı doğrultusunda daha önce toplanan veriler incelendiğindebazı Birliklerimizin ve sağlık tesislerimizin, sözleşme imzalanmış ama sonrakiaylarda başlayacak hizmet alımlarım da girdiği bunun ise mükerrer bildirimleresebep olduğu görülmüştür. Sözleşme başlangıç tarihi veri giriş dönemindensonraki bir tarihte başlayan hizmet alımlarına ait bilgiler sistemegirilmeyecektir.

5.   Genel sekreterlik tarafından ihalesi yapılan vesözleşmesi imzalanan hizmet alım bilgileri Genel Sekreterlik tarafındangirilecektir. Genel sekreterlik adına herhangi bir sağlık tesisi tarafındanyapılan toplu hizmet alım bilgileri de Genel Sekreterlikçe girilecektir. Sağlıktesisleri tarafından sadece kendi ihtiyaçlarını gidermek için ihalesi yapılanve sözleşmesi imzalanan hizmet alım bilgileri ise ilgili sağlık tesisitarafından girilecektir.

6.   İlgi yazı doğrultusunda toplanan verilerin haricindebu veri girişinde ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği'nde 16.08.2014 tarihindeyapılan değişikliğe istinaden hizmet alımları kapsamında çalıştırılan tüm engelliişçilere aitbilgilerde toplanacaktır.

7.   Kurumumuz ile Kamu İhale Kurumu arasında imzalananveri giriş protokolü çerçevesinde Birliklerimizin ve sağlık tesislerimizin EKAPüzerinden yapmış olduğu ihalelere ait bilgiler kurumumuza aktarılmaktadır. İşçisayısı tespit sitemine aktarılan hizmet alım bilgileri ile EKAP üzerindenaktarılan veriler karşılaştırılacağından hizmet alımlarına ait bilgiler EKAPgirilen veriler ile aynı olmalı ve eksik girilmemelidir.

8.   Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan kişilerindoğru sınıflandırılabilmesi için sistemde "Hizmet Alımları Ana KonuBaşlığı" ile "Hizmet Alımları Alt Konu Başlığfnın çok iyi incelenmesive veri girişlerinin sağlıklı yapılması gerekmektedir.

9.   Genel sekreterlikler bağlı sağlık tesisleriningirişlerini sistem üzerinden takip ederek verilerin zamanında ve doğru olarakgirilmesini sağlayacaklardır.

10.       Veri girişlerinin sağlıklı olabilmesi için ekte gönderilenveri giriş rehberinde
detaylı bilgilere yer verilmiştir. Sisteme giriş yapılmadan önce veri girişrehberinin incelenmesi
faydalı olacaktır.

 

 

 

Kamu Hastaneleri Kurumu ayrıca aşağıdaki Rehberiyayınladı.

VERİ GİRİŞ REHBERİ

        Farklı her ihale için "Yeni İhale"seçeneğinden ihale girişi yapılmalıdır.

        İhale Kayıt Numarası bölümüne EKAP üzerinden verilennumara tam olarak kaydedilmelidir.

        İhale Adı bölümüne ihale dokümanında yer alan EKAP'agiriş yapılan ihale adı/konusu kısaltılmadan açıkça yazılacaktır.

        Hizmet Alım Türü olarak personel çalıştırılmasınadayalı hizmet alımları veya diğer hizmet alımları şeklinde seçenekler vardır.Bu seçenekler, Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan "Personelçalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacakpersonel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışmasaatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az %70lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahilişçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir" açıklaması doğrultusundaseçilecektir.

Hastaneden çıkan yemekten ücretsiz yemek yedirilmesidurumunda yemek maliyetleri işçilik maliyetine dâhil edilmeyecektir.

        Hizmet Alım Türü kısmındaki seçeneği doğrulamak içinihalenin yaklaşık maliyet ve işçilik maliyetleri kaydedilmelidir. (Sayıgirişleri tam sayı olmalıdır, virgül sonrası rakam girişi yapmayınız)

        Toplam Mevcut Personel Sayısı bölümüne ihaledokümanında yer alan toplam sayı değil, yapılan iş artışları veya iş eksilişleri dikkatealınarak veri giriş dönemi itibarıyla çalışan mevcut işçi sayısı girilecektir.

        Bildirimi yapılan mevcut sözleşmede engelli işçikapsamında çalışan personel ayrıca belirtilecektir.

        Bir ihalede aynı firma ile birden fazla sözleşmeimzalanmışsa firma bilgilerinin bir kere yazılması yeterlidir. Örnek aynıihalede toplamda 4 sözleşme imzalanmış ve bir firmayla iki sözleşme yapılmışsa"Sözleşme İmzalanan Firma kısmına" 3 yazıp iki sözleşme imzalananfirma bilgilerini bir kere yazmanız yeterli olacaktır.

        Sözleşme Konusu İşin Yapılacağı Sağlık Tesisibölümünde; birden fazla sağlık tesisinin ihtiyacı karşılamak amacıyla topluolarak yapılan ihaleler kapsamında hizmetin görüleceği tüm sağlık tesisleri yantaraftan seçilecektir.

        İş kollarına göre işçi sayısı girildikten sonra bubölümün altında yer alan "TABLO OLUŞTUR" butonuna basıldığında topluihalelerde ihale konusu sağlık tesisleri ve iş kolları tablo halinde altagelecektir. Sağlık tesislerinin işçi sayıları tek tek bu tabloya yazılmalıdır.Tabloda değişiklik yapıldığı takdirde butona tekrar basılarak tablonungüncellenmesi unutulmamalıdır.

        Önceki veri toplamada yer alan "Diğer"seçeneği bu veri girişi döneminde eklenmemiştir. Sistemde belirlenen hizmetalım konuları dışında bir hizmet alımı olan

 

Birliklerimiz veya sağlık tesislerimiz Kurumumuzlairtibata geçecektir. İrtibat numaraları alt bilgide yer almaktadır.

    Hizmet alımlarıkapsamında çalıştırılan personel farklı idarede çalışıyor da olsa sözleşmeyiyapan Birlik veya sağlık tesisi tarafından bildirilecektir. Örnek: sağlıktesisinin personelinin Genel Sekreterlikte fiili olarak çalışması gibi.

        Sadece şoförlük hizmet alımı yapılmış ise sisteme ayrıAraç Kiralama, Araçlı Hasta Taşıma gibi hizmet alımı kapsamında çalışanpersoneller ise modülde görüleceği üzere farklı alanlarda bildirilmelidir.

        Hizmet Alımlarının Ana Konu Başlığı ve Alt İşkollarıayrıntılı olarak incelenmeli bildirimler doğru alanlarda yapılmalıdır.

        Birden fazla hizmetin aynı dokümanda ihale edildiğihizmet alımları "Hizmet Alımları Alt Konu Başlığı" bölümünde ayrıayrı girilmelidir:

        Örnek: Toplamda 500 kişi çalıştırılan ve hizmet alımkonusu "Destek Hizmet Alımı" olan bir hizmet alımı kapsamında;Temizlikte 300 kişi, Teknik Hizmetlerde 100 kişi, yemek hizmetlerinde 100 kişiçalıştırılıyor ise sisteme bu bilgiler "Hizmet Alımı Alt Konu Başlığı"altında ayrı ayrı girilecektir.

        Genel Sekreterlikçe yapılan İhale tek bir sağlıktesisini kapsıyorsa sadece ilgili sağlık tesisi adı seçilecektir.

        Genel Sekreterlikler bağlı sağlık tesisleriningirişlerini üst satırdan ilgili kurumu seçerek takip edebileceklerdir.

        İş kollarına göre işçi sayısı girildikten sonra bubölümün altında yer alan 'TABLO OLUŞTUR" butonuna basıldığında topluihalelerde ihale konusu sağlık tesisleri ve iş kolları aşağıda gösterildiğigibi tablo halinde alta gelecektir. Sağlık tesislerinin işçi sayıları tek tekbu tabloya yazılmalıdır. Tabloda değişiklik yapıldığı takdirde butona tekrarbasılarak tablonun güncellenmesi unutulmamalıdır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET