gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU HEKİMİ ÇALIŞTIRAN HASTANELER GEÇİCİ KAPATILACAK

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 28.09.2011 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişiklikle, özel sağlık hizmet sunucularında kamuda çalışan hekimlerin çalıştırılmaları durumunda denetim ve kapatılmaya varan cezalar getirildi.

28 Eylül 2011 Çarşamba 08:19
Kamu Hekimi Çalıştıran Hastaneler Geçici Kapatılacak

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, özel sağlık hizmet sunucularında kamuda çalışan hekimlerin çalıştırılmaları durumunda denetim ve kapatılmaya varan cezalar getirildi.


 
AYAKTA TE
ŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(3) Birinci fıkra kapsamında ayrılanın yerine aynı uzmanlık dalında tabip başlatılabilir ve bu personel için mesul müdür tarafından personel çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe en geç beş iş günü içinde onaylatılır. Bunun dışında kuruluşa yeni başlayacak tabip ve diğer sağlık personeli için, öncelikle mesul müdür tarafından çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe onaylatılır ve çalışma belgesi onaylandığı tarihten itibaren personel sağlık kuruluşunda çalışabilir.
MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(3) Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personelin sağlık kuruluşunda çalıştırılması durumunda Müdürlükçe, denetim formunda öngörülen sürelerde sağlık kuruluşunun faaliyeti geçici olarak durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.
MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(10) Kamu görevinden istifa ederek boş bulunan sağlık kuruluşu kadrosunda çalışacak tabip ve tabip dışı sağlık personeli ile özel sağlık kuruluşundan ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ayrılacağı ve başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için, otuz gün önceden ayrılacakları kurumun/kuruluşun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmayanların sağlık kuruluşu kadrolarına başlayışı yapılmaz. İldeki planlamanın daha kısa sürede yapılması halinde müdürlüğün muvafakatı alınarak otuz günden önce de tabip/uzman başlayışına izin verilebilir.
MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK- 6 Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Formunun birinci bölümünün 15 inci ve 16 ncı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"
15- Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personel çalıştırılıyor mu? İntern, stajer öğrenci gibi serbest çalışma yetkisi olmayan kişilerce hastaya müdahale ediliyor mu?
Süre verilmez
Sağlık kuruluşunun
Poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulur.
Bir yıl içerisinde aynı
fiilin tekrarı halinde sağlık kuruluşunun tamamında,
bir ay süreyle
faaliyet durdurulur. Üçüncü kez tekrarında ise sağlık kuruluşunun ruhsatnamesi/uygunluk belgesi iptal edilir.
16- a) Sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanlarıyla ilgili kayıtların düzenli ve doğru şekilde mevzuatta belirtilen süre içinde Müdürlüğe bildirimi yapılmış mı?
b) Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her türlü personel başlayışları 19 uncu maddede belirtilen esaslara uygun mu?
c) Aynı uzmanlık dalında ayrılanın yerine hekim başlayışları 19 uncu maddede belirtilen esaslara uygun mu?
ç)Sağlık kuruluşunda çalışan uzman tabiplerin çalışma belgeleri, çalıştıkları poliklinik odasında asılı mı?
a) Süre verilmez. Sağlık kuruluşunun poliklinik faaliyetleri 1 gün durdurulur
b) Süre verilmez.
Poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulur.
c) 5 iş günü.
ç) 5 iş günü.
b)Aynı uygunsuzluğun tekrarı halinde sağlık kuruluşunun tamamında bir ay geçici olarak faaliyet durdurulur.
c) Verilen süre sonunda ilgili dalda poliklinik faaliyeti 1 gün durdurulur.
ç) Verilen süre sonunda ilgili dalda poliklinik faaliyeti 1 gün durdurulur.
"
MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 19 Tabip ve tabip dışı personel özel hastane kadrosunda sözleşmeyle ve Ek-12'deki Personel Çalışma Belgesi düzenlenerek çalışır.
Çalışanların işten ayrılışları, en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bildirilir ve çalışma belgesi iptal edilir. Ayrılanın yerine aynı uzmanlık dalında hekim başlatılabilir ve bu personel için mesul müdür tarafından personel çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe en geç beş iş günü içinde onaylatılır. Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her türlü personel başlayışlarında ise, öncelikle mesul müdür tarafından başlayacak personele çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe onaylatılır ve çalışma belgesi onaylandığı tarihten itibaren personel hastanede çalışabilir.
Personel çalışma belgesinin aslı, personelin dosyasında saklanır. Tabibin/uzmanın diploması ve uzmanlık belgesi ile çalışma belgesinin noter ya da Müdürlük onaylıörneğinin, poliklinik odasında hastaların rahatlıkla görebileceği bir yere asılması gerekir. Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine uygun olan işlemler, bu sistem üzerinden yürütülebilir.
MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personelin özel hastanede çalıştırılması durumunda Müdürlükçe, denetim formunda öngörülen sürelerde özel hastanenin faaliyeti geçici olarak durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.
MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
j) Kamu görevinden istifa ederek boş bulunan özel hastane kadrosunda çalışacak tabip ve tabip dışı sağlık personeli ile özel hastaneden ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ayrılacağı ve başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için, otuz gün önceden ayrılacakları kurumun/kuruluşun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmayanların hastane kadrolarına başlayışı yapılmaz. İldeki planlamanın daha kısa sürede yapılması halinde müdürlüğün muvafakatı alınarak otuz günden önce de tabip/uzman başlayışına izin verilebilir.
MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan, “ÖZEL HASTANELER DENETİM FORMU başlıklı Ek 2sinin FAALİYETE ESAS BİLGİLER başlıklı birinci bölümünün 15 inci ve 23 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
15- a) Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her türlü personel başlayışları 19 uncu maddede belirtilen esaslara uygun mu?
b) Aynı uzmanlık dalında ayrılanın yerine hekim başlayışları 19 uncu maddede belirtilen esaslara uygun mu?
c) Hastanede çalışan uzman tabiplerin çalışma belgeleri, çalıştıkları poliklinik odasında asılı mı?
a) Süre verilmez.
Poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulur.
b) 5 iş günü
c) 5 iş günü
a) Aynı uygunsuzluğun tekrarı halinde özel hastanenin tamamında bir ay geçici olarak faaliyet durdurulur.
b) Verilen süre sonunda ilgili dalda poliklinik faaliyeti 1 gün durdurulur.
c) Verilen süre sonunda ilgili dalda poliklinik faaliyeti 5 gün durdurulur.
23- Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personel çalıştırılıyor mu?
Süre verilmez.
Poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulur.
Bir yıl içerisinde aynı
fiilin tekrarı halinde sağlık kuruluşunun tamamında,
bir ay süreyle faaliyet durdurulur. Üçüncü kez tekrarında ise özel hastanenin ruhsatnamesi ve faaliyet izin belgesi iptal edilir.
MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.Alıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET