gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNE 6111 AYARI

Kamu İhale Genel Tebliği'nde değişiklik Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde kamu kurumlarının internet sayfasından temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilecek.Tebliğde yapılan düzenlemede, istisna kapsamında yer alan ulusal araştırma ve geliştirme kurumları yeniden tanımlandı. Genişletilen tanım uyarınca, "ulusal alanda ve münhasıran araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek amacıyla kanunla kurulan kurumlar ve yükseköğretim kurumları ile bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan kurumlar", ulusal araştırma ve geliştirme kurumları olarak değerlendirildi.

21 Nisan 2011 Perşembe 07:46
Kamu ihale Genel Tebliğine 6111 Ayarı

Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde kamu kurumlarının internet sayfasından temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilecek. Kamu İhale Kurumunun Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik öngören düzenlemesi, Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Tebliğde yapılan düzenlemede, istisna kapsamında yer alan ulusal araştırma ve geliştirme kurumlan yeniden tanımlandı.

Genişletilen tanım uyarınca, "ulusal alanda ve münhasıran araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek amacıyla kanunla kurulan kurumlar ve yükseköğretim kurumları ile bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan kurumlar", ulusal araştırma ve geliştirme kurumlan olarak değerlendirildi.

Bu kurumların araştırma ve geliştirme hizmeti alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak. Yerli istekli lehine fiyat avantajı Tebliğde aynca kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6111 sayılı Kanun"da, kamu alımlannda yerli istekli ve yerli malı lehine yapılan düzenlemelerin uygulamasına yönelik esaslara yer verildi.

İhale dokümanının, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden e-imza kullanılarak bedelsiz indirilebilmesiyle ilgili esaslar da tebliğe konuldu. Dokümanı elden satın almak isteyenler, bedelini ödeyerek satın alabilecek. İnternet çıktısı kabul edilecek İhalelerde "belgelerin sunuluş" şekline ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilecek.

Mal alımı ihalelerinde, kamu kurumlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, internet çıktılannın sunulmasına yönelik ihale ve ön yeterlik dokümanında düzenleme yapılabilecek. Mal alımı ihalelerinde, kamu kurum ve kuruluşlannca düzenlenen ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, sadece internet üzerinden temin edilebilmesi durumunda, idare tarafından şartnamede bu belgelerin internet çıktısının sunulmasına yönelik düzenleme yapılmasa dahi aday veya isteklilerce sunulan internet çıktısı belgeler kabul edilecek. Mal alımı ihalelerinde istenen belgelerde düzenleme Mal alımı ihalelerinde aranacak belgelerde yapılan değişikliğe göre, bu ihalelerde, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi (HACCP), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS), Bilgi Teknolojisi-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000), Sosyal Sorumluluk Standardı (SA 8000), İyi Hijyen Uygulamaları (GPP) sertifikalan istenmeyecek. "Mal alımı ihalelerinde kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler" başlığı altında da ISO 9001:2008 standardına geçişle ilgili düzenlemeye ver verildi.

İdarelerce özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, kalite yönetim sistem belgesinin istenilmesi durumunda dokümanda ve ilanda aday veya isteklilerin ihale konusu işe ilişkin ISO 9001:2008 standardına göre alınmış kalite yönetim sistem belgelerini sunacaklarına yönelik düzenleme yapılacak. Bu çerçevede dokümanda ve ilanda sadece ihale konusu işe ilişkin ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesinin sunulabileceğine yönelik düzenleme yapılması da mümkün olup, aday veya istekliler tarafından ISO 9001:2008 standardına göre alınmış kalite yönetim sistem belgesinin sunulması zorunlu olacak. Dikkat edilecek hususlar arasına yapılan eklemeyle de sağlık hizmetlerine ilişkin mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında, "ürün tıbbi literatüre girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir" veya "teklif edilen ürünle ilgili uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır" gibi hususlar, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmeyecek.

Konuya ilişkin ayrıntılı açıklama, Kamu İhale Kurulunun 2 Temmuz 2010 tarihli Düzenleyici Kurul Kararında yer alıyor. 5510 sayılı  Kanununda yer alan "özel sektör işverenlerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazinece karşılanır. Bu fıkra hükümleri Kamu idareleri işyerleri ile bu Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz" hükmü, 6111 sayılı Kanunla değiştirilmişti. Hükmün, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri ile kanundan istisna alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve bu Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacağı hükme bağlanmış, 1 Mart 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti. Bu çerçevede, tebliğde yapılan düzenlemeyle ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı fiyat farkı hesaplanması öngörülen hizmet alımı ihalelerinde, yüklenicinin Kanun hükmü uyarınca 1 Mart 2011 tarihinden önceki dönemlere ait prim ödemelerinde işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanması uygulamasından yararlanması halinde, Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar gereğince, Hazine tarafından karşılanan prim tutarı, idare tarafından yüklenicinin hakedişinden kesilecek.

24 Haber

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET