gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU TAŞINMAZLARIN KAYDINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, kamu taşınmaz kayıtlarında değişiklikler yapıldı. Değişiklik yapan Yönetmelik 19.06.2014 tarihinde yayımlandı.

19 Haziran 2014 Perşembe 07:47

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARINKAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/9/2006tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileyürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkinYönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yönetiminde vekullanımında" ibaresi "yönetiminde veya kullanımında" şeklindedeğiştirilmiştir.

MADDE 2- AynıYönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yeralan "yönetiminde ve kullanımında" ibaresi "yönetiminde veyakullanımında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- AynıYönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmeküzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsülettirilmiştir.

"c) Kamu idareleri: Kanunun 3üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan genel yönetimkapsamındaki kamu idarelerini,

ç) Kamuidarelerinin yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmaz: Tapu kütüğündeüçüncü kişiler veya diğer kamu idareleri adına tescilli olmakla birlikteirtifak hakkı tesisi, kiralama, kullanma izni verilmesi ve tahsis gibi yollarlayönetim veya kullanım hakkı kamu idarelerine verilentaşınmazları,"

MADDE 4- AynıYönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına "miktar" ibaresindensonra gelmek üzere "ve değer" ibaresi eklenmiş, birinci fıkrasındansonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut üçüncü fıkrasında yer alan"idaresinde ve kullanımında" ibaresi "yönetiminde veyakullanımında" şeklinde değiştirilmiştir.

"(2) Ek l'deki Kayıt Planının"Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar" başlığı altında yer alan taşınmazlar maliyet bedeli üzerinden, bu taşınmazlardan maliyet bedelibelirlenemeyenler ise rayiç değerleri üzerinden kayıtlara alınır. Ancak;

a) Ek l'deki Kayıt Planının"Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar" başlığı altında yer alantaşınmazlardan maliyet ve rayiç bedeli belirlenemeyentaşınmazlar,

b) Ek l'deki Kayıt Planının"Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar" başlığı altında yer alantaşınmazlardan sadece ekonomik olarak değerlendirmeye konu olanlar ile kamusalihtiyaçlarda kullanılan taşınmazlar,

c) Ek 1 'dekiKayıt Planının "Orta Mallan" başlığı altında yer alan taşınmazlar,

ç) Ek 1 'deki Kayıt Planının"Genel Hizmet Alanları" başlığı altında yer alan taşınmazlar,

d) Bakanlık tarafından iz bedeliile takip edilmesine karar verilen taşınmazlar, iz bedeli üzerinden kayıtlara alınır.

(3) Taşınmazların rayiç değeri;maliki kamu idaresince, başka bir kamu idaresinin yönetiminde veya kullanımındaolanlar ise bu idarelerce tespit edilir.

(4) Taşınmazların kayıtlara almandeğeri, 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileyürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göregüncellenir."

MADDE 5- AynıYönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"c) Yapılan kayıt veişlemlerden dolayı harcama yetkililerine karşı sorumluolup, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatı gereğince harcama yetkilisi adınahazırlayacakları Ek l'deki Kayıt Planına göre oluşturulan formları, en geç yedigün içinde muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimine ve mali hizmetler birimine; işlemin yapıldığı ayı takip eden ay sonunakadar, Aralık ayı içinde işlem yapılanlar ise aynı ayın sonuna kadar, malikikamu idaresine göndermekle,"


MADDE 6- AynıYönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının(b) bendi aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasında yer alan "adet veyüzölçüm" ibaresi "adet, yüzölçüm ve değer" şeklindedeğiştirilmiştir.

"b) Tapu kütüğünde kayıtlıolmayan ve Ek l'deki Kayıt Planının "Tapuda Kayıtlı OlmayanTaşınmazlar" başlığı altında yer alan taşınmazlardan sadeceekonomik olarak değerlendirmeye konu olanlar ile kamusal ihtiyaçlardakullanılanların kaydını Ek 3'teki Tapuda Kayıtlı Olmayan TaşınmazlarFormu'nda,"

MADDE 7- AynıYönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kamu idarelerince;mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazlarınmevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda,taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınır.Kamu idareleri taşınmazların cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleriyaparlar."

MADDE 8- AymYönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(3) Taşınmaza yapılan değerarttırıcı harcamalar, taşınmazın değerine eklenir.

(4) Bu maddeuyarınca kayıtlarda meydana gelen değişiklikler en geç yedi gün içinde muhasebehizmetlerini yürüten muhasebe birimine ve mali hizmetler birimine; işleminyapıldığı ayı takip eden ay sonuna kadar, Aralık ayı içinde işlem yapılanlarise aynı aym sonuna kadar maliki kamu idaresinegönderilir."

MADDE 9- AynıYönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"Bakanlığın yetkisi

MADDE 13- (1) Bu Yönetmeliğinuygulanmasına ilişkin düzenlemeler yapmaya ve tereddütleri gidermeye, zorunlu hallerde bu Yönetmelikte belirtilen süreleri yarısınakadar indirmeye veya bir katma kadar arttırmaya Bakanlık yetkilidir."

MADDE 10- AynıYönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Mevcut taşınmazların kaydına ilişkin işlemler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Yönetmeliğin 5inci maddesinin ikinci fıkrasına göre maliyet bedeli veya rayiç değerleriüzerinden muhasebe kayıtlarına alınması gereken taşınmazlar bu değerlerüzerinden kayıtlara alınıncaya kadar emlak vergi değerleri üzerinden ve aşağıdaki şekilde kayıtlara alınır:

a) Taşınmazların fiili envanteriemlak vergi değerleri üzerinden kayıt ve kontrol işlemleriyle görevlibirimlerince, mevcut kullanım şekilleri esas alınarak en geç 30/9/2014 tarihinekadar tamamlanır ve bu Yönetmelik ekinde yer alan formlara veicmal cetvellerine kaydedilir.

b) Fiili envanteri yapılantaşınmazlara ait bilgiler muhasebe kayıtlan yapılmak üzere ilgili muhasebebirimlerine verilir. Muhasebe birimleri, kayıtlı taşınmazları ilgilihesaplardan 1/10/2014 tarihi itibarıyla çıkanr ve aynıtarihte fiili envanter bilgileri üzerinden muhasebe kayıtlarını yapar.

(2) Yönetmeliğin 5 inci maddesinegöre yapılması gereken işlemler 31/12/2016 tarihine kadar tamamlanır."

MADDE 11- AymYönetmeliğin ekleri, ekte yer aldığı şekilde yenidendüzenlenmiştir.

MADDE 12- Sayıştaymgörüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- BuYönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Yönetmelik ek formlar ve Metni

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET