gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUDA ORTAK İHALE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Maliye Bakanlığı kamunun ortak ihtiyacını karşılamak için ortak ihale konusunda kurumları uyardı. Bakan Mehmet Şimşek imzasıyla yayınlanan Genelge ile konu duyuruldu.

25 Kasım 2015 Çarşamba 07:07
KAMUDA ORTAK İHALE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Genelgede;

6518 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa, birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mal ve hizmet alımları ile bakım ve onarım işlerine ilişkin, 4734 sayılı Kanunda yer alan ihale usulleri uygulanarak tek bir ihale ile yapılabilmesine imkân tanıyan Ek 7 nci madde eklenmiştir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kamu İhale Genel Tebliği'nin 97/A maddesinde düzenlenmiştir.


Bu düzenlemeler çerçevesinde ortak ihale ile ölçek ekonomisinden faydalanılarak kamuda tasarruf sağlanması, ihale sürecindeki maliyetlerin azaltılması, daha az ihale işlemi gerçekleştirilmesi suretiyle idarelere zaman tasarrufu sağlanması, yeterli nitelik ve sayıda personeli bulunmayan idarelerde yaşanan problemlerin azaltılması amaçlanmaktadır.


Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) kapsamında çıkarılan Öncelikli Dönüşüm Programlarından 5 no'lu "Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı"nm 35 no'lu Eylemi ve 2015 Yılı Programının 215 no'lu Tedbirinde; "Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının ortak alım yöntemiyle tedariki yaygınlaştırılacaktır." ifadesi yer almaktadır.


178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının;


-T bendi uyarınca, kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi amacıyla kamu istihdam politikası ve giderlerle ilgili kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin uygulanmasını düzenlemek, standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak,
 
- 'm' bendi uyarınca, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmak,

görevleri Maliye Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır.


Bu itibarla, ortak ihaleden beklenen yararların elde edilebilmesi için rekabetin sağlanması ilkesinin de gözetilerek uygun koşulların oluştuğu durumlarda ihtiyaçların ortak ihale yoluyla temin edilmesinde yarar bulunmaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET